Strona główna
zaloguj

 | Mapa strony

Rozporządzenie w sprawie deklaracji o towarach niebezpiecznych lub zanieczyszczających

statek pasażerski

22 marca br. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw (poz.303) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie deklaracji o towarach niebezpiecznych lub zanieczyszczających. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Rozporządzenie dotyczy przede wszystkim:
- armatorów, operatorów, kapitanów statków,
- dyrektorów urzędów morskich,
- podmioty zarządzające portem.

Rozporządzenie zawiera regulacje rozszerzające dotychczasowe wymogi informacyjne dotyczące transportu towarów niebezpiecznych lub zanieczyszczających na statkach morskich.

W związku ze zmianami w dyrektywie 2002/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiającej wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków i uchylającej dyrektywę Rady 93/75/EWG wprowadzonymi dyrektywą 2011/15/UE, w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie deklaracji o towarach niebezpiecznych lub zanieczyszczających wprowadzono m.in. nowe brzmienie § 3 określające zakres informacji jaką powinna zawierać deklaracja o towarach niebezpiecznych lub zanieczyszczających.

Wprowadzenie zapisów o karcie danych dotyczących bezpieczeństwa (MSDS) z wyszczególnieniem fizykochemicznych właściwości produktów dla substancji określonych w Załączniku I MARPOL, zapis narzucającego obowiązek umieszczania w deklaracji informacji o numerach alarmowych załadowcy, będących w posiadaniu informacji dotyczących fizykochemicznych właściwości produktów oraz określających działania, jakie należy podjąć w nagłych wypadkach może wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa transportu towarów niebezpiecznych lub zanieczyszczających na statkach morskich oraz na wykrywalności zanieczyszczeń (i sprawców tych zanieczyszczeń) morza przez statki, a przez to również na ograniczenie nielegalnych zrzutów do morza.

Zakres informacji, o której mowa wyżej został dodatkowo poszerzony o kody odpadów określone w załączniku IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1013/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów, i dotyczy sytuacji, w której towar niebezpieczny podstawiany przez załadowcę pod załadunek na statek jest odpadem.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie deklaracji o towarach niebezpiecznych lub zanieczyszczających, stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 10b ust. 3 ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. z 2006 r. Nr 99, poz. 692, z późn. zm.), zmienionej przez art. 135 pkt 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368).

Tagi: instalacyjna, zanieczyszczenia, transport morski

Podziel się na facebook.com

Komentarze:

Dodaj komentarz: