Strona główna
zaloguj

 | Mapa strony

Kategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 103 poz. 477 - Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie

Dz.U.96.103.477

2001.11.17 zm. Dz.U.01.120.1291         § 1

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 2 sierpnia 1996 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie.

(Dz. U. z dnia 22 sierpnia 1996 r.)

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 i z 1996 r. Nr 100, poz. 465) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie ustala ogólne warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, zwane dalej "obiektami budowlanymi" albo "budowlami", służące obronności państwa, urządzenia związane z tymi obiektami przeznaczone do wykorzystania techniki i sprzętu bojowego, uzbrojenia i łączności, a także innych technicznych systemów służących procesom szkoleniowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, oraz usytuowanie tych obiektów.

§ 2.  1. Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu i budowie nowych obiektów budowlanych oraz przy przebudowie, rozbudowie i odbudowie już istniejących.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się, jeżeli warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać poszczególne rodzaje obiektów budowlanych i ich usytuowanie, określają odrębne przepisy.

§ 3.  Obiekty budowlane dzielą się na:

   1)   obiekty terenowej bazy szkoleniowej:

a)   garnizonowe obiekty szkoleniowe,

b)  poligonowe obiekty szkoleniowe,

   2)   terenowe obiekty inżynierskie.

§ 4. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

   1)   pole robocze - wydzieloną część poligonu (placu ćwiczeń) przeznaczoną do szkolenia wojsk, w szczególności strzelnice, czołgowiska, rejony upadku pocisków, pas ćwiczeń taktycznych,

   2)   ośrodek szkolenia poligonowego (poligon) - obszar wyraźnie oznaczony w terenie, odpowiednio przygotowany i wyposażony w urządzenia i obiekty do szkolenia wojsk oraz przeprowadzania badań uzbrojenia, sprzętu technicznego, amunicji, materiałów wybuchowych i specjalnych środków bojowych,

   3)   strefa strzelań (pole ognia, kierunek strzelań) - część terenu pola roboczego, na której lokalizuje się cele i zabrania przebywania osób niebiorących bezpośredniego udziału w realizowanym ćwiczeniu,

   4)   oś strefy strzelań (pola ognia, kierunku strzelań) - linię prostą dzielącą symetrycznie pole robocze i służącą do wytyczania stref bezpieczeństwa,

   5)   strefa bezpieczeństwa - teren otaczający strefę strzelań (pole ognia, kierunek strzelań) mający zapewnić bezpieczeństwo osób niebiorących udziału w procesie szkolenia,

   6)   (skreślony),

   7)   linia (rubież) wyjściowa - prostą prostopadłą do osi strefy strzelań, położoną przed linią otwarcia ognia,

   8)   linia (rubież) otwarcia ognia - prostą prostopadłą do osi strefy strzelań, wytyczającą stanowiska ogniowe lub przednią granicę zezwalającą na użycie uzbrojenia lub innych technicznych środków rażenia, położoną pomiędzy linią (rubieżą) wyjściową a linią (rubieżą) przerwania ognia,

   9)   linia (rubież) przerwania ognia - prostą prostopadłą do osi strefy strzelań, oznaczającą bezwzględny zakaz używania uzbrojenia, położoną pomiędzy linią (rubieżą) otwarcia ognia a rejonem rozmieszczenia celów,

10)   rejon rozmieszczenia celów - część pola roboczego służącą do umieszczania urządzeń technicznych do imitowania sytuacji taktycznej oraz zbierania danych i oceny trafień,

11)   stanowisko dowodzenia - wydzielony rejon, wraz ze środkami łączności, obserwacji i innymi urządzeniami technicznymi, zapewniającymi skuteczne nadzorowanie i kierowanie użyciem uzbrojenia w ramach przepisów bezpieczeństwa obowiązujących na poszczególnych terenowych obiektach szkoleniowych i usytuowany na linii wyjściowej lub w jej pobliżu, lecz nie przed tą rubieżą,

12)   płaszczyzna strefy strzelań - teren ukształtowany według projektu tej strefy,

13)   kulochwyt główny - budowlę zlokalizowaną za ostatnią linią celów strzelnicy, służącą do zatrzymywania pocisków wystrzelonych w kierunku tarcz,

14)   amunicja ćwiczebna (ślepa) - amunicję przeznaczoną do strzelań szkolnobojowych lub imitowania strzałów, niepowodującą obrażeń skóry z odległości większej niż 10 m.

§ 5. Wybierając teren pod lokalizację obiektu budowlanego terenowej bazy szkoleniowej należy brać pod uwagę:

   1)   kierunek osi strzelań zapewniający spełnienie wymagań użytkowych oraz usytuowanie stref bezpieczeństwa,

   2)   usytuowanie osi stref strzelań, które na obiektach wielostrefowych powinny przebiegać równolegle do siebie, z zachowaniem tego samego kierunku strzelań i linii (rubieży) otwarcia ognia usytuowanej wzdłuż jednej (wspólnej) prostej,

   3)   konieczność ograniczenia uciążliwości dla otoczenia zewnętrznego, właściwego zabezpieczenia ochrony środowiska naturalnego i zagrożenia pożarowego; do uciążliwości dla otoczenia zewnętrznego zalicza się w szczególności:

a)   szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie pól elektromagnetycznych,

b)  hałas i drgania,

c)   zanieczyszczenie powietrza,

d)  zanieczyszczenie gruntu i wód,

   4)   możliwość dalszej rozbudowy oraz modernizacji obiektu,

   5)   dogodny dojazd do niego dla pojazdów mechanicznych,

   6)   dopuszczalne ilości materiału wybuchowego wysadzanego jednorazowego w gruncie i na jego powierzchni,

   7)   możliwość ekonomicznego doprowadzenia energii elektrycznej,

   8)   możliwość zapewnienia łączności.

§ 6.  1. Obiekty budowlane powinny być posadowione na podłożu, które pod wpływem działających obciążeń, wody i innych czynników nie ulega zmianom zagrażającym bezpieczeństwu tych obiektów albo uniemożliwiającym lub zakłócającym ich użytkowanie.

2. Podłoże lub jego fragmenty niespełniające wymagań, o których mowa w ust. 1, powinno zostać odpowiednio wzmocnione.

3. Skarpy, zbocza i ściany oporowe znajdujące się na terenie obiektów budowlanych powinny być wykonane w sposób zapewniający ich ogólną stateczność.

4. Konstrukcja obiektów budowlanych powinna spełniać warunki zapewniające nieprzekroczenie stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jej elementów i w całej konstrukcji.

5. Warunki, o których mowa w ust. 3 i 4, uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom projektowania i obliczania konstrukcji.

6. Stany graniczne uważa się za przekroczone:

   1)   nośności, jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się na terenie obiektu budowlanego oraz w jego pobliżu, a także zagrożenie zniszczenia wyposażenia lub przechowywanego mienia,

   2)   przydatności do użytkowania, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymane.

7. Na terenach podziemnej eksploatacji górniczej powinny być stosowane zabezpieczenia konstrukcji obiektów, odpowiednie do kategorii szkód górniczych.

§ 6a.  Elementy budowli:

   1)   ulegające uszkodzeniu w trakcie użytkowania powinny być wykonane w sposób umożliwiający ich łatwą wymianę lub uzupełnienie,

   2)   ulegające korozji, w tym również biologicznej, powinny być zabezpieczone przed tymi zagrożeniami.

§ 6b.  1. W instalacjach elektrycznych wykonanych na terenie obiektów budowlanych powinny być zastosowane:

   1)   złącza instalacji elektrycznej umożliwiające odłączenie od sieci zasilającej i usytuowane w miejscu dostępnym dla dozoru i obsługi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, zwłaszcza od pocisków i odbitek (rykoszetów), wpływami atmosferycznymi, a także ingerencją osób niepowołanych,

   2)   wyłącznik główny przeciwpożarowy,

   3)   ochrona przed porażeniem elektrycznym,

   4)   wyłączniki nadmiarowe w obwodach odbiorczych,

   5)   połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji,

   6)   urządzenia ochrony przepięciowej.

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, uznaje się za spełnione, jeżeli instalacje te odpowiadają Polskim Normom projektowania i wykonywania instalacji elektrycznych.

Rozdział 2

Garnizonowe obiekty szkoleniowe

§ 7.  1. Garnizonowe obiekty szkoleniowe należy lokalizować na terenach zamkniętych w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

2. Garnizonowych obiektów szkoleniowych nie należy lokalizować w pobliżu obiektów, dla których duże natężenie hałasu może być szczególnie uciążliwe.

§ 8. Do terenowych obiektów budowlanych garnizonowej bazy szkoleniowej zalicza się:

   1)   (skreślony),

   2)   plac treningów ogniowych,

   3)   plac ćwiczeń ogniowych załóg wozów bojowych,

   4)   rzutnie granatów bojowych,

   5)   strzelnice pistoletowe i z broni małokalibrowych,

   6)   ośrodek szkolenia taktyczno-ogniowego artylerii,

   7)   strzelnicę do strzelań szkolnych z miotaczy ognia,

   8)   plac treningów ogniowych załóg wozów bojowych i transporterów opancerzonych,

   9)   ośrodki sprawności fizycznej,

10)   tory sprawnościowe pododdziałów specjalnych,

11)   ośrodek naziemnego szkolenia spadochronowego,

12)   ośrodki szkolenia inżynieryjno-saperskiego rodzajów wojsk i służb oraz szkolenia inżynieryjnego wojsk inżynieryjnych,

13)   ośrodki szkolenia pododdziałów obrony przeciwlotniczej i powszechnej obrony przeciwlotniczej,

14)   ośrodki szkolenia chemicznego,

15)   tory taktyczne,

16)   strzelnice kryte,

17)   strzelnice do strzelań z użyciem amunicji ćwiczebnej (ślepej).

Rozdział 3

Poligonowe obiekty szkoleniowe

§ 9. 1.  Poligonowe obiekty szkoleniowe należy lokalizować w ośrodkach szkolenia poligonowego.

2. Poligonowe obiekty szkoleniowe należy lokalizować zgodnie z zasadami dotyczącymi przestrzegania wymaganych warunków bezpieczeństwa, ochrony środowiska naturalnego i ochrony przeciwpożarowej.

§ 10. Do terenowych obiektów budowlanych poligonowej bazy szkoleniowej zalicza się:

   1)   strzelnice bojowe artylerii i przeciwpancernych pocisków kierowanych na wprost,

   2)   rejon strzelań bojowych artylerii i moździerzy z zakrytego stanowiska ogniowego,

   3)   rejon strzelań bojowych artylerii rakietowej,

   4)   rejon bojowych strzelań morskich i czołgów,

   5)   ośrodek szkolenia inżynieryjno-saperskiego rodzajów wojsk i służb oraz szkolenia inżynieryjnego wojsk inżynieryjnych,

   6)   rejon strzelań bojowych wojsk obrony przeciwlotniczej do imitowanych celów powietrznych,

   7)   rejon strzelań bojowych wojsk obrony przeciwlotniczej do śmigłowców,

   8)   strzelnicę bojową czołgów,

   9)   strzelnicę dla bojowych wozów piechoty i transporterów opancerzonych,

10)   strzelnicę bojową do strzelań nawodnych,

11)   strzelnicę szkolną wozów bojowych,

12)   strzelnicę piechoty do strzelań sprawdzających,

13)   kąpieliska stałe i doraźne organizowane nad brzegami rzek, jezior lub innych zbiorników wodnych,

14)   pasy ćwiczeń taktycznych,

15)   ośrodki szkolenia pododdziałów rozpoznawczych i specjalnych,

16)   ośrodki szkolenia w rejonie zurbanizowanym.

Rozdział 4

Wymagania podstawowe

§ 11. Konstrukcje budowli powinny zachować trwałość i cechy użytkowe w okresie użytkowania ustalonym w projekcie. Elementy budowli ulegające uszkodzeniu lub korozji, w tym również biologicznej, powinny być zabezpieczone przed tymi zagrożeniami i tak skonstruowane, aby była możliwa ich naprawa lub wymiana.

§ 12. 1. Budowle posadawia się na podłożu, które pod wpływem obciążeń konstrukcją, działania wody i innych czynników nie ulega zmianom zagrażającym bezpieczeństwu obiektów budowlanych, uniemożliwiającym lub zakłócającym ich użytkowanie.

2. Podłoże lub jego fragmenty nie spełniające wymagań określonych w ust. 1 należy odpowiednio wzmocnić.

§ 13. Obiekty budowlane terenowej bazy szkoleniowej (garnizonowe i poligonowe) i wchodzące w ich skład budowle należy tak lokalizować, projektować i wykorzystywać, aby:

   1)   zapewnić zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu,

   2)   zapewnić optymalne wypełnienie kryteriów użytkowych, gospodarczych, społecznych i ekologicznych,

   3)   ograniczyć do minimum skutki i uciążliwości wynikające z eksploatacji tych obiektów.

§ 14. 1. Budowle powinny być wyposażone w niezbędny sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Warunki dotyczące należności oraz rozmieszczenia specjalistycznego sprzętu określają odrębne przepisy.

§ 15. Pomieszczenia dla mechanizmów tarczociągów i innych urządzeń technicznych powinny być wyposażone, w zależności od przeznaczenia, w:

   1)   wentylację naturalną lub sztuczną (mechaniczną),

   2)   oświetlenie naturalne i elektryczne,

   3)   izolację termiczną i przeciwwilgociową,

   4)   instalację siłową,

   5)   instalację sygnalizacyjną,

   6)   instalację telefoniczną.

§ 16. Pomieszczenia przeznaczone na czasowy lub stały pobyt ludzi powinny odpowiadać przepisom w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

§ 17. Obiekty budowlane terenowej bazy szkoleniowej powinny być wyposażone, w zależności od rodzaju obiektu, w:

   1)   źródło wody do celów konsumpcyjnych,

   2)   typowy szczelny ustęp przestawny,

   3)   elektryczną linię zasilającą napowietrzną lub kablową nn 380/220 V,

   4)   odwodnienie terenu zapewniające prawidłowe, bezpieczne działanie elementów wyposażenia; sposób zależny jest od warunków geologicznych i hydrogeologicznych istniejącego terenu,

   5)   drogę dojazdową o nawierzchni utwardzonej (nie dotyczy obiektów poligonowych) oraz plac manewrowo-postojowy o wielkości zapewniającej postój właściwej liczby pojazdów,

   6)   ogrodzenie ostrzegawcze wysokości minimum 1,0 m.

Rozdział 5

Wymagania szczegółowe

§ 18.  (skreślony).

§ 19. 1.  Zabezpieczenia boczne zlokalizowane na terenie obiektów, o których mowa w § 8 pkt 3, 5, 16 i 17, powinny być wykonane w postaci nasypu ziemnego lub budowli z materiałów trwałych osłoniętych materiałami niepowodującymi powstawania odbitek (rykoszetów), równolegle do osi strzelań, jako pełne na odcinku od linii wyjściowej do kulochwytu głównego.

2. Zabezpieczenie boczne powinno:

   1)   zapewnić odporność na przebicie pociskiem kalibru 7,62 mm (nabój Kb z pociskiem "L") wystrzelonym z odległości 100 m z prędkością początkową około 820 m/s ze współczynnikiem bezpieczeństwa "2",

   2)   zabezpieczać wystające od strony linii ognia krawędzie w sposób eliminujący odbicie pocisków rykoszetem,

   3)   być wykonane bez szpar i szczelin.

3.  (skreślony).

§ 20. 1.  Schrony dla obsługi pola celów i do umieszczania urządzeń technicznych zlokalizowane na terenie obiektów, o których mowa w § 8 pkt 3, 5 i 16, powinny posiadać konstrukcję ognioodporną oraz odporność na przebicie pociskiem lekkim naboju karabinowego kalibru 7,62 mm wystrzelonym z odległości 100 m z prędkością początkową około 820 m/s, ze współczynnikiem bezpieczeństwa "2" i zapewniać obsłudze bezpieczne warunki pracy.

2. W skład wyposażenia schronu dla obsługi pola celów wchodzą:

   1)   urządzenia techniczne niezbędne do prawidłowej obsługi pola celów,

   2)   instalacja oświetlenia elektrycznego,

   3)   urządzenia wentylacji grawitacyjnej,

   4)   szczelina obserwacyjna,

   5)   drzwi stalowe z trwałym zamknięciem na zewnątrz i do wewnątrz strefy strzelań, otwierane na zewnątrz schronu,

   6)   instalacja telefoniczna umożliwiająca łączność,

   7)   otwór okienny zabezpieczony kratą stalową od zewnętrznej strony strzelań - zależnie od warunków terenowych,

   8)   sygnalizacja ostrzegawcza informująca o sytuacji w strefie strzelań.

§ 21. Konstrukcja kulochwytu głównego garnizonowego placu ćwiczeń ogniowych załóg czołgów (PCO), zabezpieczenia boczne i konstrukcja schronu obsługi celów powinny być odporne na działanie pocisków kalibru 7,62 mm (nabój Kb z pociskiem "C") ze współczynnikiem "2".

§ 22.  1. Powierzchnia czołowa kulochwytu głównego wykonanego w formie nasypu ziemnego, zlokalizowanego na terenie obiektów, o których mowa w § 8 pkt 3, 5, 16 i 17, powinna być zabezpieczona w sposób trwały przez darniowanie.

2. Pozostałe płaszczyzny kulochwytów, o których mowa w ust. 1, oraz inne powierzchnie budowli mogą być porośnięte trawą.

Rozdział 6

Przepis końcowy

§ 23. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Tagi: Akty prawne, Przepisy prawne, warunki techniczne, Dz.U. nr 103 poz. 477, Obiekty budowlane nie będące budynkami, Służące obronności Państwa, Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej

Podziel się na facebook.com

Komentarze:

Dodaj komentarz: