Strona główna
zaloguj

 | Mapa strony

Kategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 105 poz. 1113 - Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci

Dz.U.04.105.1113

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 6 kwietnia 2004 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci

(Dz. U. z dnia 4 maja 2004 r.)

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875 i Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki:

   1)   przyłączenia podmiotów do sieci gazowych oraz tryb ich przyłączania, kryteria podziału przyłączanych podmiotów albo odbiorców na grupy;

   2)   obrotu paliwami gazowymi;

   3)   świadczenia usług przesyłowych;

   4)   prowadzenia ruchu sieciowego i eksploatacji sieci gazowych, w tym zadania przedsiębiorstw energetycznych odpowiedzialnych za ruch sieciowy i eksploatację sieci.

2. Rozporządzenie określa także:

   1)   podstawowe elementy umowy o przyłączenie, umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłowych;

   2)   standardy jakościowe obsługi odbiorców paliw gazowych, parametry jakościowe paliw gazowych oraz zakres informacji przekazywanych między przedsiębiorstwami energetycznymi, a także między przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

   1)   przedsiębiorstwie gazowniczym - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się co najmniej jedną z wymienionych działalności w zakresie: przesyłania, dystrybucji, obrotu oraz magazynowania paliw gazowych;

   2)   sieci gazowej - należy przez to rozumieć gazociągi wraz ze stacjami gazowymi, układami pomiarowymi, tłoczniami gazu i podziemnymi magazynami gazu, połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, należące do przedsiębiorstwa gazowniczego;

   3)   układzie pomiarowym - należy przez to rozumieć gazomierze i inne urządzenia pomiarowe lub rozliczeniowo-pomiarowe, a także układy połączeń między nimi, służące do pomiaru ilości pobranych lub dostarczonych do sieci paliw gazowych i dokonywania rozliczeń w jednostkach objętości lub energii;

   4)   przyłączu - należy przez to rozumieć odcinek sieci gazowej od gazociągu zasilającego do kurka głównego wraz z zabezpieczeniem włącznie, służący do przyłączania instalacji gazowej znajdującej się na terenie i w obiekcie odbiorcy;

   5)   instalacji gazowej - należy przez to rozumieć urządzenia gazowe z układami połączeń między nimi, zasilane z sieci gazowej, znajdujące się na terenie i w obiekcie odbiorcy;

   6)   mocy umownej - należy przez to rozumieć maksymalną godzinową możliwość odebrania w danym roku paliwa gazowego, określoną w umowie sprzedaży paliw gazowych lub umowie o świadczenie usług przesyłowych.

Rozdział 2

Przyłączenie podmiotów do sieci gazowej

§ 3. Przyłączenie do sieci gazowej następuje z uwzględnieniem zasady równoprawnego traktowania podmiotów ubiegających się o przyłączenie, na podstawie umowy o przyłączenie, po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia określonych przez przedsiębiorstwo gazownicze, zwanych dalej "warunkami przyłączenia".

§ 4. Podmioty przyłączane do sieci gazowej dzielą się na następujące grupy przyłączeniowe, zwane dalej "grupami przyłączeniowymi":

   1)   grupa I - podmioty deklarujące pobór paliwa gazowego w ilości nie większej niż 10 m3/h w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy o cieple spalania 39,5 MJ/m3;

   2)   grupa II - podmioty deklarujące pobór paliwa gazowego w ilości powyżej 10 m3/h w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy o cieple spalania 39,5 MJ/m3.

§ 5. 1. Przedsiębiorstwo gazownicze zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją paliw gazowych określa warunki przyłączenia, o których mowa w § 3, na wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci.

2. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie spełnia wymogów określonych w § 6, przedsiębiorstwo gazownicze w terminie 7 dni od daty wpłynięcia wniosku zawiadamia wnioskodawcę, wyznaczając termin do uzupełnienia wniosku nie dłuższy niż 21 dni. Jeżeli wniosek nie zostanie uzupełniony w wyznaczonym terminie, przedsiębiorstwo gazownicze pozostawia wniosek bez rozpoznania.

3. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci gazowej, który nie posiada tytułu prawnego do korzystania z obiektu przyłączanego do tej sieci, może wystąpić do przedsiębiorstwa gazowniczego o przedstawienie możliwości przyłączenia.

4. Przedsiębiorstwo gazownicze udziela odpowiedzi o istniejących możliwościach przyłączenia w terminie 21 dni od dnia wpływu wystąpienia, o którym mowa w ust. 3.

§ 6. 1. Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla wnioskodawcy zaliczanego do I grupy przyłączeniowej powinien zawierać:

   1)   oznaczenie wnioskodawcy;

   2)   określenie rodzaju paliwa gazowego, zgodnie z wymaganiami określonymi w § 22;

   3)   określenie:

a)   terminu rozpoczęcia odbioru paliwa gazowego,

b)  celu wykorzystania paliwa gazowego,

c)   wielkości mocy umownej.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:

   1)   oświadczenie dotyczące tytułu prawnego wnioskodawcy do korzystania z obiektu lub nieruchomości, w którym będą użytkowane urządzenia i instalacje;

   2)   mapę archiwalną terenu lub inną mapę do celów projektowych.

3. Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla wnioskodawcy zaliczanego do II grupy przyłączeniowej powinien zawierać dodatkowo:

   1)   określenie:

a)   minimalnego i maksymalnego godzinowego, dobowego oraz rocznego zapotrzebowania na paliwo gazowe,

b)  wymaganego ciśnienia w punkcie dostawy i odbioru paliwa gazowego;

   2)   opis wymagań dotyczących warunków pracy przyłączanych urządzeń i instalacji gazowych w okresie rozruchu tych urządzeń;

   3)   określenie możliwości korzystania z innych źródeł energii w przypadku przerw lub ograniczeń w dostarczaniu paliwa gazowego;

   4)   opis wymagań dotyczących odmiennych od wymienionych w § 22 parametrów jakościowych paliwa gazowego lub warunków jego dostarczania.

4. W przypadku gdy o przyłączenie do sieci gazowej ubiega się podmiot zajmujący się przesyłaniem, dystrybucją albo magazynowaniem paliw gazowych, wniosek o określenie warunków przyłączenia powinien zawierać:

   1)   oznaczenie wnioskodawcy;

   2)   określenie:

a)   rodzaju paliwa gazowego,

b)  terminu rozpoczęcia przesyłania lub magazynowania paliw gazowych;

   3)   określenie mocy umownej;

   4)   przewidywaną ilość odbioru paliwa gazowego;

   5)   parametry ciśnienia paliw gazowych oraz charakterystykę pracy magazynu paliwa gazowego;

   6)   wymagane ciśnienia w punkcie dostawy i odbioru paliw gazowych;

   7)   opis wymagań w okresie rozruchu podłączonej sieci gazowej lub podłączonego magazynu paliwa gazowego.

5. Wzory wniosków, o których mowa w ust. 1, 3 i 4, ustala przedsiębiorstwo gazownicze.

§ 7. 1. Jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego, przedsiębiorstwo gazownicze określa warunki przyłączenia w terminie nie dłuższym niż:

   1)   30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 1;

   2)   60 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 3;

   3)   90 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 4.

2. Warunki przyłączenia są ważne przez okres roku od dnia ich wydania. W przypadku rezygnacji, przed upływem roku, z ubiegania się o przyłączenie do sieci gazowej podmiot niezwłocznie informuje o tym przedsiębiorstwo gazownicze.

§ 8. Warunki przyłączenia, w zależności od danych zgłoszonych we wniosku o określenie warunków przyłączenia, powinny określać w szczególności:

   1)   miejsce podłączenia gazociągów lub instalacji gazowych do sieci gazowej i jej parametry techniczne, w tym średnicę gazociągu;

   2)   zakres niezbędnej budowy lub rozbudowy sieci gazowej w związku z przyłączeniem;

   3)   parametry techniczne przyłącza;

   4)   rodzaj paliwa gazowego zgodnie z wymaganiami określonymi w § 22;

   5)   minimalne i maksymalne ciśnienie dostawy i odbioru paliw gazowych;

   6)   wymagania dotyczące dokonywania pomiaru i kontroli dostawy i odbioru paliw gazowych oraz miejsce zainstalowania układu pomiarowego;

   7)   charakterystykę dostawy i odbioru paliw gazowych, w tym minimalne i maksymalne godzinowe, dobowe oraz roczne zapotrzebowanie na paliwa gazowe, a także charakterystykę pracy magazynu paliw gazowych;

   8)   miejsce dostawy i odbioru paliw gazowych;

   9)   granicę własności sieci przedsiębiorstwa gazowniczego i instalacji gazowej;

10)   zasady korzystania przez odbiorcę z innych źródeł energii, w przypadku przerw lub ograniczeń w dostarczaniu paliwa gazowego;

11)   projektowany koszt wykonania przyłączenia;

12)   wymagania dotyczące wyposażenia stacji gazowej, rodzaju układu pomiarowego i warunków technicznych ochrony antykorozyjnej.

§ 9. Umowa o przyłączenie, o której mowa w § 3, określa w szczególności:

   1)   strony zawierające umowę;

   2)   termin realizacji przyłączenia;

   3)   wysokość opłaty za przyłączenie oraz sposób jej regulowania;

   4)   miejsce rozgraniczenia własności sieci i instalacji między przedsiębiorstwem zajmującym się przesyłaniem i dystrybucją paliw gazowych a przyłączanym podmiotem;

   5)   warunki udostępnienia przedsiębiorstwu gazowniczemu przez podmiot przyłączany nieruchomości należącej do tego podmiotu, w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbędnej do realizacji przyłączenia;

   6)   przewidywany termin zawarcia umowy sprzedaży paliw gazowych lub umowy o świadczenie usługi przesyłowej;

   7)   odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy o przyłączenie, a w szczególności za opóźnienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonych w umowie.

Rozdział 3

Obrót paliwami gazowymi

§ 10. Przedsiębiorstwo gazownicze prowadzi obrót paliwami gazowymi na warunkach określonych w koncesji oraz umowie sprzedaży paliw gazowych lub umowie o świadczenie usługi przesyłowej.

§ 11. Umowa sprzedaży paliw gazowych powinna określać w szczególności:

   1)   strony zawierające umowę;

   2)   ilość paliwa gazowego niezbędną do utrzymania ruchu technologicznego urządzeń gazowych znajdujących się w obiekcie odbiorcy;

   3)   grupę taryfową, według której będą dokonywane rozliczenia z tytułu sprzedaży paliw gazowych, sposoby prowadzenia rozliczeń i obliczania należności oraz terminy regulowania należności;

   4)   terminy rozpoczęcia dostarczania paliw gazowych do obiektu oraz odczytów wskazań urządzeń pomiarowych;

   5)   szczegółowe warunki ustalania terminów przerywania dostarczania paliw gazowych i rozpoczynania dostarczania tych paliw po przerwie w ich dostarczaniu;

   6)   odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, a w szczególności standardów jakościowych obsługi odbiorców;

   7)   termin ważności umowy oraz postanowienia dotyczące zmiany warunków umowy i jej wypowiedzenia.

§ 12. Przedsiębiorstwo gazownicze prowadzące obrót paliwami gazowymi:

   1)   uwzględnia w przypadku zakupu paliw gazowych:

a)   źródła oferujące najkorzystniejsze warunki,

b)  maksymalny poziom dostaw paliw gazowych z zagranicy, określony w odrębnych przepisach;

   2)   uzgadnia z odbiorcą:

a)   zmiany warunków dostarczania paliwa gazowego, w szczególności gdy urządzenia gazowe wymagają przystosowania do nowych warunków,

b)  planowane przerwy lub ograniczenia w dostarczaniu paliwa gazowego, wprowadzane na podstawie odrębnych przepisów lub umowy;

   3)   udziela odbiorcom informacji o przewidywanych terminach przywrócenia normalnych warunków dostarczania paliwa gazowego w przypadku zakłóceń w jego dostarczaniu;

   4)   niezwłocznie likwiduje przerwy i zakłócenia w dostarczaniu paliwa gazowego;

   5)   umożliwia odbiorcy dostęp do układu pomiarowego oraz kontrolę prawidłowości wskazań układu pomiarowego;

   6)   przekazuje operatorom systemów gazowych informacje pozwalające na sporządzanie bilansów paliw gazowych w sieciach.

§ 13. Odbiorca paliw gazowych:

   1)   odbiera i użytkuje paliwa gazowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy sprzedaży paliw gazowych lub umowy o świadczenie usługi przesyłowej;

   2)   zapewnia:

a)   przedstawicielom przedsiębiorstwa gazowniczego dostęp do instalacji, układu pomiarowego oraz możliwość kontroli prawidłowości wskazań układu pomiarowego,

b)  możliwość wykonywania prac związanych z eksploatacją urządzeń i instalacji gazowych przedsiębiorstwa gazowniczego, znajdujących się na terenie i w obiekcie odbiorcy;

   3)   wykonuje polecenia w zakresie przerw i ograniczeń w odbiorze paliwa gazowego, wprowadzanych na podstawie odrębnych przepisów lub umowy;

   4)   zabezpiecza przed uszkodzeniem plomb w układzie pomiarowym;

   5)   niezwłocznie informuje przedsiębiorstwo gazownicze o zauważonych wadach lub usterkach w układzie pomiarowym, a także o stwierdzonych przerwach i zakłóceniach w odbiorze paliwa gazowego;

   6)   terminowo reguluje należności za dostarczone paliwo gazowe.

Rozdział 4

Świadczenie usług przesyłowych

§ 14. 1. Przedsiębiorstwo gazownicze realizuje usługi przesyłowe na warunkach określonych w koncesji oraz umowie o świadczenie usług przesyłowych.

2. Świadczenie usług przesyłowych, o których mowa w ust. 1, odbywa się z uwzględnieniem zasady równoprawnego traktowania podmiotów korzystających z tych usług.

§ 15. Umowa o świadczenie usług przesyłowych określa w szczególności:

   1)   strony zawierające umowę;

   2)   rodzaj paliwa gazowego, zgodnie z wymaganiami określonymi w § 22;

   3)   termin rozpoczęcia świadczenia usługi przesyłowej;

   4)   miejsce dostarczania i odbioru paliwa gazowego przeznaczonego do przesyłania;

   5)   ilość paliwa gazowego, w tym przeznaczonego na potrzeby technologiczne i straty sieciowe, oraz zasady pomiaru paliwa gazowego;

   6)   jakość, niezawodność i terminowość dostaw i odbioru paliwa gazowego;

   7)   grupę taryfową, według której będą dokonywane rozliczenia z tytułu świadczenia usług przesyłowych, warunki wprowadzania zmian stawek, sposoby prowadzenia rozliczeń i obliczania należności oraz terminy regulowania należności;

   8)   wielkość mocy umownej oraz warunki i terminy jej zmiany;

   9)   określenie punktu, w którym następuje przekazanie paliwa gazowego do przesyłania przez dostawcę tego paliwa;

10)   odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, w szczególności przekroczenie mocy umownej oraz niedostarczenie paliwa gazowego przez dostawcę tego paliwa, a także postanowienia w zakresie sposobu prowadzenia rozliczeń w przypadku świadczenia usług odmiennych od świadczonych w warunkach standardowych, których dotyczą postanowienia taryfowe;

11)   termin ważności umowy oraz postanowienia dotyczące zmiany warunków umowy i jej wypowiedzenia.

§ 16. Przedsiębiorstwo gazownicze nie może odmówić zawarcia umowy, o której mowa w § 14, jeżeli spełnione są równocześnie następujące warunki:

   1)   odbiorca uzyskał prawo do korzystania z usług przesyłowych;

   2)   istnieją techniczne możliwości przesyłania paliwa gazowego istniejącą siecią gazową, bez pogorszenia, poniżej poziomu określonego w odrębnych przepisach, niezawodności oraz jakości dostarczanego paliwa gazowego, do odbiorców przyłączonych do sieci;

   3)   istnieją układy pomiarowe umożliwiające określenie ilości paliwa dostarczanego i odbieranego z sieci gazowej;

   4)   świadczenie usług przesyłowych przez przedsiębiorstwo gazownicze nie będzie powodowało niekorzystnej zmiany opłat za dostarczanie paliwa gazowego, ponoszonych przez odbiorców przyłączonych do sieci gazowej.

Rozdział 5

Prowadzenie ruchu sieciowego i eksploatacja sieci

§ 17. Ruch sieciowy prowadzi:

   1)   operator systemu przesyłowego gazowego - w sieci przesyłowej;

   2)   operator systemu dystrybucyjnego gazowego - w sieci rozdzielczej.

§ 18. Operator systemu przesyłowego gazowego, w celu realizacji zadań określonych w art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, zwanej dalej "ustawą", w szczególności:

   1)   dysponuje przepływem paliw gazowych w źródłach i magazynach;

   2)   decyduje o terminie i czasie trwania planowanych robót w sieci przesyłowej;

   3)   przekazuje innym operatorom informacje o pracy sieci przesyłowej zgodnie z zawartymi umowami;

   4)   opracowuje plany ograniczeń w dostarczaniu paliw gazowych dla odbiorców przyłączonych bezpośrednio do sieci przesyłowej;

   5)   wprowadza ograniczenia w dostarczaniu paliw gazowych;

   6)   prowadzi optymalizację pracy sieci przesyłowej;

   7)   sporządza raporty przepływu paliw gazowych w sieci przesyłowej;

   8)   zbiera informacje dotyczące zdarzeń występujących w sieci przesyłowej.

§ 19. Operator systemu dystrybucyjnego gazowego, w celu realizacji zadań określonych w art. 9c ust. 2 ustawy, w szczególności:

   1)   dysponuje paliwami gazowymi w źródłach i magazynach gazu przyłączonych do sieci rozdzielczej;

   2)   decyduje o terminie i czasie trwania planowanych robót w sieci rozdzielczej;

   3)   przekazuje operatorowi systemu przesyłowego informacje dotyczące pracy sieci rozdzielczej, zgodnie z zawartymi umowami;

   4)   opracowuje plany ograniczeń w dostarczaniu paliw gazowych dla odbiorców przyłączonych bezpośrednio do sieci rozdzielczej i uzgadnia je z właściwym operatorem systemu przesyłowego;

   5)   wprowadza ograniczenia w dostarczaniu paliw gazowych;

   6)   prowadzi optymalizację pracy sieci rozdzielczej;

   7)   sporządza raporty przepływu paliw gazowych w sieci rozdzielczej;

   8)   zbiera informacje dotyczące zdarzeń występujących w sieci rozdzielczej;

   9)   sporządza bieżące bilanse w sieci rozdzielczej.

§ 20. Plany remontów urządzeń mających wpływ na ruch sieci, do której urządzenia są przyłączone, wymagają uzgodnienia z operatorem prowadzącym ruch i eksploatację tej sieci.

§ 21. 1. Przedsiębiorstwo gazownicze eksploatuje sieć gazową i zapewnia utrzymanie zdolności sieci gazowej do realizacji dostarczania paliw gazowych, w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących wymagań jakościowych tych paliw.

2. Eksploatację sieci, o której mowa w ust. 1, przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

3. Przedsiębiorstwo gazownicze w przypadku awarii sieci gazowej przebiegającej w pobliżu lub wzdłuż kanalizacji kablowej powiadamia operatorów telekomunikacyjnych o zaistniałej awarii i możliwości przeniknięcia gazu do kanalizacji.

Rozdział 6

Standardy jakościowe obsługi odbiorców

§ 22. 1. Przedsiębiorstwo gazownicze dostarcza paliwa gazowe spełniające następujące parametry jakościowe:

   1)   zawartość siarkowodoru nie powinna przekraczać 7,0 mg/m3;

   2)   zawartość siarki całkowitej nie powinna przekraczać 40,0 mg/m3;

   3)   zawartość par rtęci nie powinna przekraczać 30,0 µg/m3;

   4)   intensywność zapachu gazu powinna być wyczuwalna w powietrzu po osiągnięciu stężenia:

a)   1,5 % V/V - dla nominalnej liczby Wobbego wynoszącej 25-35,

b)  1,0 % V/V - dla nominalnej liczby Wobbego wynoszącej 41,5-50;

   5)   ciepło spalania powinno wynosić nie mniej niż:

a)   18 MJ/m3 - dla nominalnej liczby Wobbego 25,

b)  22 MJ/m3 - dla nominalnej liczby Wobbego 30,

c)   26 MJ/m3 - dla nominalnej liczby Wobbego 35,

d)  30 MJ/m3 - dla nominalnej liczby Wobbego 41,5,

e)   34 MJ/m3 - dla nominalnej liczby Wobbego 50.

2. Liczbę Wobbego, o której mowa w ust. 1, określa się jako stosunek ciepła spalania, odniesionego do jednostki objętości paliwa gazowego, do pierwiastka kwadratowego jego gęstości względnej, w tych samych warunkach odniesienia.

3. Parametry określone w ust. 1 wynoszą:

   1)   dla procesu spalania:

a)   ciśnienie - 101,325 kPa,

b)  temperatura - 298,15 K (25 °C);

   2)   dla pomiaru objętości:

a)   ciśnienie - 101,325 kPa,

b)  temperatura - 273,15 K (0 °C).

4. Przedsiębiorstwo gazownicze wykonuje badania poszczególnych parametrów jakościowych, o których mowa w ust. 1, w zakresie:

   1)   zawartości siarkowodoru - raz na 12 miesięcy;

   2)   zawartości siarki całkowitej - raz na 12 miesięcy;

   3)   zawartości par rtęci - tylko dla złóż paliwa gazowego zawierających rtęć - raz na 6 miesięcy;

   4)   stopnia nawonienia paliwa gazowego w sieci rozdzielczej - raz na 14 dni;

   5)   ciepła spalania - raz na 24 godziny.

§ 23. W razie zastrzeżeń dotyczących jakości dostarczanych paliw gazowych, o której mowa w § 22, odbiorca może zażądać wykonania badania ich jakości w laboratorium badawczym posiadającym akredytację jednostki certyfikującej, uzyskaną na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1652 i Nr 229, poz. 2275 oraz z 2004 r. Nr 70, poz. 631, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 896 i 899 i Nr 96, poz. 959).

§ 24. Przedsiębiorstwo gazownicze, w zakresie standardów jakościowych obsługi odbiorców:

   1)   przyjmuje od odbiorców przez całą dobę zgłoszenia i reklamacje dotyczące dostaw paliw gazowych z sieci;

   2)   bezzwłocznie przystępuje do usuwania zakłóceń w dostarczaniu paliw gazowych, spowodowanych nieprawidłową pracą sieci;

   3)   udziela odbiorcom informacji o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania paliw gazowych, przerwanego z powodu awarii sieci;

   4)   powiadamia odbiorców o terminach i czasie trwania planowanych przerw w dostarczaniu paliw gazowych w formie ogłoszeń prasowych, komunikatów radiowych lub telewizyjnych albo w inny sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie, lub indywidualnych zawiadomień pisemnych, telefonicznych bądź za pomocą innego środka telekomunikacji, co najmniej na 14 dni przed datą planowanej przerwy;

   5)   uwzględnia propozycje odbiorcy dotyczące przebiegu przyłącza i jego usytuowania, jeżeli propozycja ta jest zgodna z obowiązującymi przepisami i warunkami przyłączenia;

   6)   odpłatnie podejmuje stosowne czynności w sieci w celu umożliwienia bezpiecznego wykonania przez odbiorcę lub inny podmiot prac w obszarze tej sieci;

   7)   pokrywa koszty badań, o których mowa w § 23, oraz wypłaca odbiorcy odszkodowania w wysokości ustalonej w taryfie lub umowie, w przypadku stwierdzenia niezgodności jakości paliw gazowych, o której mowa w § 22;

   8)   nieodpłatnie udziela informacji dotyczących rozliczeń oraz aktualnych taryf;

   9)   rozpatruje wnioski lub reklamacje odbiorcy w sprawie rozliczeń i udziela odpowiedzi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji, chyba że w umowie między stronami określono inny termin.

§ 25. 1. Po zakończeniu dostarczania paliw gazowych, a także w razie wymiany układu pomiarowego w trakcie dostarczania paliw gazowych, przedsiębiorstwo gazownicze wydaje odbiorcy dokument zawierający dane identyfikujące układ pomiarowy i stany wskazań liczydeł w chwili zakończenia dostarczania tych paliw lub demontażu układu pomiarowego.

2. Odbiorca może uczestniczyć przy odczycie wskazań urządzenia pomiarowego przed jego demontażem.

§ 26. 1. Na żądanie odbiorcy zaliczanego do I grupy przyłączeniowej przedsiębiorstwo gazownicze dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania gazomierza nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.

2. Odbiorca ma prawo żądać laboratoryjnego sprawdzenia prawidłowości działania gazomierza. Badanie laboratoryjne przeprowadza się w ciągu 30 dni od dnia poinformowania odbiorcy o wyniku sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1.

3. Odbiorca pokrywa koszty sprawdzenia prawidłowości działania gazomierza oraz badania laboratoryjnego tylko w przypadku, gdy w wyniku badania laboratoryjnego nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniu gazomierza.

4. W każdym przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu gazomierza przedsiębiorstwo gazownicze dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur, na zasadach i w terminach określonych w taryfach.

§ 27. W stosunku do odbiorców zaliczanych do II grupy przyłączeniowej szczegółowe wymagania i obowiązki stron dotyczące układu pomiarowego określa umowa sprzedaży paliw gazowych lub umowa o świadczenie usługi przesyłowej.

Rozdział 7

Przepis przejściowy i końcowy

§ 28. Warunki przyłączenia określone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność przez okres w nich oznaczony, o ile nie są sprzeczne z przepisami niniejszego rozporządzenia.

§ 29. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

_________

1)       Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej -gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

Tagi: Akty prawne, Przepisy prawne, Dz.U. nr 105 poz. 1113, Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej, Rozporządzenie w sprawie przyłączenia do sieci gazowych

Podziel się na facebook.com

Komentarze:

Dodaj komentarz: