Strona główna
zaloguj

 | Mapa strony

Kategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 120 poz. 1134 - Rozporządzenie w sprawie książki obiektu budowlanego

Dz.U.03.120.1134

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 3 lipca 2003 r.

w sprawie książki obiektu budowlanego

(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

Na podstawie art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa wzór książki obiektu budowlanego, zwanej dalej "książką", oraz sposób jej prowadzenia.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

§ 2. Książka powinna być założona w dniu przekazania obiektu budowlanego, zwanego dalej "obiektem", do użytkowania i systematycznie prowadzona przez okres jego użytkowania.

§ 3. 1. Książka powinna mieć format A-4 i być wykonana w sposób trwały, zapewniający przydatność do użytkowania w całym okresie użytkowania obiektu.

2. Wzór książki określa załącznik do rozporządzenia.

§ 4. 1. Książka powinna mieć strony ponumerowane oraz zabezpieczone w sposób chroniący przed ich usunięciem lub wymianą.

2. W przypadku wypełnienia całej książki zakłada się jej kolejny tom, wpisując na stronie tytułowej numer kolejny tomu oraz datę założenia.

§ 5. Wpisy do książki obejmują:

   1)   podstawowe dane identyfikujące obiekt:

a)   rodzaj obiektu i jego adres,

b)  właściciela, zarządcę - nazwę lub imię i nazwisko,

c)   protokół odbioru obiektu - numer i datę sporządzenia,

d)  pozwolenie na użytkowanie obiektu - nazwę organu, który wydał, numer i datę wydania,

e)   zmianę właściciela lub zarządcy - numer i datę protokołu przejęcia obiektu,

f)   wpis o zamknięciu książki, datę jej założenia;

   2)   dane ogólne o obiekcie wraz z wykazem dokumentacji, w tym dokumentacji technicznej przekazanej właścicielowi (zarządcy) przy zakładaniu książki;

   3)   plan sytuacyjny obiektu, z zaznaczonymi granicami nieruchomości, określający również usytuowanie miejsc przyłączenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu oraz armatury lub urządzeń przeznaczonych do odcięcia czynnika dostarczanego za pomocą tych sieci, a w szczególności gazu, energii elektrycznej i ciepła;

   4)   protokoły kontroli oraz badań określonych w art. 62 ust. 1 i 2 ustawy oraz przeprowadzonych remontów i przebudowy obiektu.

§ 6. 1. Wpisy do książki powinny być dokonywane w dniu zaistnienia okoliczności, dla której jest wymagane dokonanie odpowiedniego wpisu.

2. Wpis do książki powinien:

   1)   zawierać dane identyfikujące dokument będący przedmiotem wpisu, określać ważne ustalenia w nim zawarte oraz dane identyfikujące osobę, która dokument wystawiła;

   2)   cechować się jednoznacznością i zwięzłością.

3. Wpisów, o których mowa w § 5 pkt 1 lit. a i b, dokonuje właściciel lub zarządca obiektu albo osoba upoważniona przez właściciela lub zarządcę.

4. Sprostowania błędów we wpisach dokonuje się przez przekreślenie wyrazów pojedynczą linią oraz umieszczenie daty i podpisu osoby dokonującej zmiany.

§ 7. Książki prowadzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia prowadzi się na zasadach dotychczasowych, do wypełnienia tomu.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2003 r.3)

________

1)       Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165).

2)       Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718.

3)       Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 1998 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, poz. 882), zachowane w mocy na podstawie art. 78 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268).

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

KSIĄŻKA

OBIEKTU BUDOWLANEGO

(Strona tytułowa)

Spis treści

 

Lp.

 

 Wyszczególnienie

 

 Str.

 

I

 

 Osoba upoważniona do dokonania wpisu

 

 2

 

II

 

 Dane identyfikacyjne obiektu

 

 3

 

III

 

 Spis dokumentacji dołączonej do książki obiektu

 

 4 i 5

 

IV

 

 Dane techniczne charakteryzujące obiekt

 

 6

 

V

 

 Plan sytuacyjny obiektu

 

 7

 

VI

 

 Wykaz protokołów okresowych kontroli stanu technicznego obiektu

 

 8-21

 

VII

 

 Wykaz protokołów okresowych kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu

 

 22-29

 

VIII.1

 

 Wykaz opracowań technicznych dotyczących obiektu

 

 30-32

 

VIII.2

 

 Dane dotyczące opracowania technicznego

 

 33-44

 

IX.1

 

 Wykaz protokołów odbioru robót remontowych w obiekcie

 

 45-60

 

IX.2

 

 Dane dotyczące dokumentacji technicznej

 

 61-70

 

X

 

 Wykaz protokołów awarii i katastrof obiektu

 

 71-73

 

XI

 

 Wykaz pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu

 

 74

 

 

(Strona 1)

I. OSOBA UPOWAŻNIONA DO DOKONYWANIA WPISU

Tablica nr 1

 

Lp.

 

 Nazwisko i imię

 

 Podpis

 

 Okres

 

 

 

 

 

 

 

 od

 

 do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Strona 2)

II. DANE IDENTYFIKACYJNE OBIEKTU

Tablica nr 2

 

1.

 

 Nazwa obiektu ........................................

 

2.

 

 Funkcja obiektu ......................................

 

3.

 

 Rok zakończenia budowy ...............................

 

4.

 

 Adres obiektu:

..............           ....................      .....................

      kod                      miejscowość                   gmina

      ...................                      ........................

              ulica                                        numer

 

5.

 

 Właściciel obiektu:

 ...............................               ...........................

         nazwa/nazwisko                              kod i miejscowość

............     ...............     .............    .....................

   gmina              ulica               numer            numer telefonu

 

5.1

 

 Zmiana właściciela obiektu:

 ...............................               ...........................

         nazwa/nazwisko                              kod i miejscowość

............     ...............     .............    .....................

   gmina              ulica               numer            numer telefonu

 

6.

 

 Zarządca obiektu:

 ...............................               ...........................

         nazwa/nazwisko                              kod i miejscowość

............     ...............     .............    .....................

   gmina              ulica               numer            numer telefonu

 

6.1

 

 Zmiana zarządca obiektu:

 ...............................               ...........................

         nazwa/nazwisko                              kod i miejscowość

............     ...............     .............    .....................

   gmina              ulica               numer            numer telefonu

 

7.

 

 Księga wieczysta nr: ........ znajduje się w sądzie .......................

 

8.

 

 Numer ewidencyjny gruntów: ................................................

 

9.

 

 Protokół odbioru obiektu z dnia ......................... nr ..............

 

10

 

 Pozwolenie na użytkowanie obiektu z dnia ................... nr ...........

wydane przez ..............................................................

 

 

(Strona 3)

III. SPIS DOKUMENTACJI DOŁĄCZONEJ DO KSIĄŻKI OBIEKTU

Tablica nr 3

 

Lp.

 

 Nazwa dołączonego dokumentu

 

 Ilość stron

 

 Data dołączenia

 

 Podpis

 

1

 

 Pozwolenie na budowę

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 Dokumentacja budowy

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 Dokumentacja powykonawcza

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 Protokół odbioru obiektu

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 Pozwolenie na użytkowanie obiektu

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 Instrukcja eksploatacji obiektu (jeśli znajduje się w posiadaniu właściciela obiektu)

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 Protokoły okresowych kontroli stanu technicznego obiektu (według wykazu w tablicy nr 4)

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 Protokoły okresowych kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu (według wykazu w tablicy nr 5)

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 Opracowania techniczne dotyczące obiektu (według wykazu w tablicy nr 6)

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 Dokumentacja techniczna dotycząca remontów obiektu (według wykazu w tablicach nr 8 i 11)

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 Protokoły awarii i katastrof obiektu (według wykazu w tablicy nr 10)

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 Dokumenty pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu (według wykazu w tablicy nr 11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Strony 4 i 5)

IV. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJĄCE OBIEKT

(Strona 6)

V. PLAN SYTUACYJNY OBIEKTU

Plan sytuacyjny obiektu, z zaznaczonymi granicami nieruchomości, określający również usytuowanie miejsc przyłączenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu oraz armatury lub urządzeń przeznaczonych do odcięcia czynnika dostarczającego za pomocą tych sieci

(Strona 7)

VI. WYKAZ PROTOKOŁÓW OKRESOWYCH KONTROLI STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU

(przeprowadzanych co najmniej raz w roku; art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy)

Tablica nr 4

 

Lp.

 

 Data kontroli

 

 Nr protokołu kontroli

 

 Zakres robót remontowych określonych w protokole kontroli

 

 Data wykonania robót

 

1

 

 2

 

 3

 

 4

 

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Strony 8-21)

VII. WYKAZ PROTOKOŁÓW OKRESOWYCH KONTROLI STANU TECHNICZNEGO I PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA OBIEKTU

(przeprowadzanych co najmniej raz na 5 lat; art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy)

Tablica nr 5

 

Lp.

 

 Data kontroli

 

 Nr protokołu kontroli

 

 Zakres robót remontowych określonych w protokole kontroli

 

 Data wykonania robót

 

1

 

 2

 

 3

 

 4

 

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Strony 22-29)

VIII.1. WYKAZ OPRACOWAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH OBIEKTU

EKSPERTYZY, BADANIA TECHNICZNE OBIEKTU, OPINIE, ORZECZENIA TECHNICZNE, DOKUMENTACJA TECHNICZNA I INNE OPRACOWANIA DOTYCZĄCE OBIEKTU

Tablica nr 6

 

 

 

 Nazwa

 

 Data

 

 Przedmiot opracowania i

 

 Data

 

Lp.

 

 opracowania

 

 zlecenia opracowania

 

 odbioru opracowania

 

 sposób wykorzystania

 

 wykonania robót

 

1

 

 2

 

 3

 

 4

 

 5

 

 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Strony 30-32)

VIII.2. DANE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA TECHNICZNEGO

(lp. ....... z tablicy nr 6)

Tablica nr 7

 

...................   .........................................................

                      (rodzaj opracowania)

 

Lp.

 

 Wyszczególnienie

 

 Opis

 

1

 

 2

 

 3

 

1

 

 Powód zlecenia

 

 

 

2

 

 Autor

 

 

 

3

 

 Data opracowania

 

 

 

4

 

 Sposób realizacji wniosków i zaleceń (*)

 

 

 

 

(*)    Nie dotyczy dokumentacji technicznej.

UWAGI:

(Strony 33-44)

IX.1. WYKAZ PROTOKOŁÓW ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH W OBIEKCIE

Tablica nr 8

 

Lp.

 

 Nr pozwolenia na budowę (*)

 

 Podstawa realizacji robót (**)

 

 Zakres remontów

 

 Protokół odbioru

Nr i data

 

1

 

 2

 

 3

 

 4

 

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Jeżeli jest wymagane.

(**) Podać lp. z tablicy nr 6 zawierającą dane dotyczące dokumentacji technicznej.

(Strony 45-60)

IX.2. DANE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ(*)

(lp. ....... z tablicy nr 8)

Tablica nr 9

 

...................   .........................................................

                      (rodzaj opracowania technicznego)

 

Lp.

 

 Wyszczególnienie

 

 Opis

 

1

 

 2

 

 3

 

1

 

 Autor

 

 

 

2

 

 Data odbioru opracowania

 

 

 

3

 

 Zakres robót przewidzianych dokumentacją techniczną

 

 

 

 

(*)    Informacje uzupełniające do kolumny 3 w tablicy nr 8.

UWAGI:

(Strony 61-70)

X. WYKAZ PROTOKOŁÓW AWARII I KATASTROF OBIEKTU

(art. 78 ust. 1 ustawy)

Tablica nr 10

 

Lp.

 

 Data awarii lub katastrofy

 

 Data i nr protokołu

 

 Zakres uszkodzeń

 

 Przyczyny awarii lub katastrofy

 

 Data usunięcia uszkodzeń

 

1

 

 2

 

 3

 

 4

 

 5

 

 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGI:

(Strona 71-73)

XI. WYKAZ POZWOLEŃ NA ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU

(art. 71 ustawy)

Tablica nr 11

 

 

 

 Numer i data

 

 Zakres

 

 Sposób użytkowania

 

Lp.

 

 pozwolenia na budowę (*)

 

 protokołu odbioru (**)

 

 pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania

 

 dokonanych zmian

 

 przed zmianą

 

 po zmianie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Jeśli jest wymagane.

(**) Jeśli sporządzono protokół.

UWAGI:

(Strona 74)

 

Tagi: Akty prawne, Przepisy prawne, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, Dz. U. nr 120 poz. 1134, W sprawie książki obiektu budowlanego

Podziel się na facebook.com

Komentarze:

Dodaj komentarz: