Strona główna
zaloguj

 | Mapa strony

Kategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 129 poz. 1369 - Rozporządzenie w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

Dz.U.04.129.1369

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 31 maja 2004 r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

(Dz. U. z dnia 7 czerwca 2004 r.)

Na podstawie art. 40 ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, zwanych dalej "drogami krajowymi", na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

   1)   prowadzenia robót w pasie drogowym;

   2)   umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zwanych dalej "urządzeniami";

   3)   umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

   4)   zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni dróg krajowych, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1)      chodników, poboczy, placów w ciągach dróg krajowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i pieszojezdnych oraz pasów dzielących                                                                                                                                                                               1,00 zł;

2)      jezdni do 20 % szerokości, opasek, zatok postojowych i autobusowych, torowisk oraz elementów drogi wymienionych w pkt 1, jeżeli znajdują się w skrajni drogowej                                                                                                                       2,00 zł;

3)      jezdni powyżej 20 % do 50 % szerokości                                                                                                       4,00 zł;

4)      jezdni powyżej 50 % do 100 % szerokości                                                                                                     8,00 zł;

5)      pozostałych elementów pasa drogowego                                                                                                      0,50 zł.

2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny traktuje się jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi krajowej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

 

 

 

 

 

 Lokalizacja urządzenia w pasie drogowym

 

Lp.

 

 Lokalizacja urządzenia w terenie

 

 w poprzek drogi

 

 wzdłuż drogi

 

 

 

 

 

 

 

 w jezdni

 

 poza jezdnią

 

1

 

 2

 

 3

 

 4

 

 5

 

1

 

 poza obszarem zabudowanym

 

 40 zł

 

 16 zł

 

 8 zł

 

2

 

 w obszarze zabudowanym

 

 20 zł

 

 8 zł

 

 4 zł

 

 

2. Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczną stawkę opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi krajowej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia - w wysokości 180 zł.

3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 i 2 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.

§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni:

1)      pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:

a)      poza obszarem zabudowanym                                                                                                                0,40 zł,

b)      w obszarze zabudowanym                                                                                                                      0,30 zł;

2)      reklamy:

a)      o powierzchni nieprzekraczającej 1 m2, umieszczonej nad lub na obiekcie, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, zawierającej wyłącznie informacje o prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej 0,50 zł,

b)      zawierającej informacje o gminie, powiecie lub województwie, w szczególności w postaci planów, map, tablic lub plansz       0,10 zł;

3)      reklamy inne niż wymienione w pkt 2                                                                                                              1,80 zł.

2. Dla reklam świetlnych i podświetlanych stawkę opłaty określonej w ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 3 podwyższa się o 100 %.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 9 czerwca 2004 r.3)

________

1)       Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 106, poz. 1121).

2)       Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1816 i Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 200, poz. 1953 i Nr 217, poz. 2124.

3)       Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia tracą moc przepisy § 8, 10, 10a i 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6, poz. 33 i Nr 48, poz. 239, z 1995 r. Nr 136, poz. 670, z 1997 r. Nr 101, poz. 631, z 1998 r. Nr 148, poz. 968, z 1999 r. Nr 59, poz. 623 oraz z 2002 r. Nr 150, poz. 1240) zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 200, poz. 1953).

Tagi: Akty prawne, Przepisy prawne, Dz.U. nr 129 poz. 1369, Wysokość opłat za zajęcie pasa drogi, Opłaty za zajęcie jezdni, GDKiA

Podziel się na facebook.com

Komentarze:

Dodaj komentarz: