Strona główna
zaloguj

 | Mapa strony

Kategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 136 poz. 964 - Rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

Dz.U.06.136.964

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA BUDOWNICTWA1)

z dnia 14 lipca 2006 r.

w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

(Dz. U. z dnia 28 lipca 2006 r.)

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

   1)   sposób realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych;

   2)   warunki wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, w tym dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych;

   3)   sposób sprawowania kontroli ilości i jakości ścieków.

§ 2. Dostawca ścieków przemysłowych wprowadzając je do urządzeń kanalizacyjnych, zapewnia:

   1)   ograniczenie lub eliminację substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, określonych w przepisach dotyczących warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego;

   2)   równomierne ich odprowadzanie, odpowiednio do przepustowości kanałów i dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni ścieków;

   3)   ograniczenie tych zanieczyszczeń, które niekorzystnie wpływają na pracę oczyszczalni ścieków.

§ 3. W sytuacji powiadomienia przez dostawcę ścieków przemysłowych o awarii, powodującej zrzut niebezpiecznych substancji do urządzeń kanalizacyjnych, stosuje się przepisy o ochronie środowiska.

§ 4. Instalowanie niezbędnych urządzeń podczyszczających ścieki przemysłowe powinno odbywać się zgodnie z najlepszymi dostępnymi technikami, uwzględniającymi w szczególności ograniczenie oddziaływania ścieków na środowisko.

§ 5. Dostawca ścieków przemysłowych udostępnia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu niezbędne dane o rodzaju i wielkości produkcji i stosowanych procesach technologicznych oraz o gospodarce ściekowej w zakładzie, w celu określenia ilości i czasowego rozkładu dopływu ścieków przemysłowych oraz rodzaju ich zanieczyszczenia.

§ 6. Dostawca ścieków przemysłowych eksploatując własną sieć i urządzenia podczyszczające, jest obowiązany postępować w sposób zapewniający ochronę środowiska.

§ 7. Ścieki przemysłowe nie mogą być rozcieńczane wodą w celu uzyskania dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w rozporządzeniu.

§ 8. Ścieki przemysłowe mogą być wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych, jeżeli:

   1)   nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne, stanu konstrukcji budowlanych i prawidłowego działania tych urządzeń oraz oczyszczalni ścieków, a także dla spełnienia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne warunków pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi i stosowania osadów ściekowych;

   2)   spełnione są przez dostawcę ścieków przemysłowych warunki posiadanego pozwolenia wodnoprawnego, gdy takie pozwolenie jest wymagane na podstawie przepisów Prawa wodnego;

   3)   temperatura tych ścieków nie przekracza 35 °C, a odczyn pH mieści się w przedziale od 6,5 do 9,5, z wyłączeniem ścieków zawierających cyjanki i siarczki, dla których pH mieści się w przedziale od 8 do 10;

   4)   są podatne na mechaniczno-biologiczne procesy oczyszczania.

§ 9. 1. Ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego odprowadzane z określonych rodzajów produkcji do urządzeń kanalizacyjnych, z zastrzeżeniem § 15, nie powinny zawierać tych substancji w ilościach przekraczających dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia powinny być spełnione w próbce średniej dobowej, proporcjonalnej do przepływu, zmieszanej z próbek pobranych przez dostawcę ścieków przemysłowych ręcznie lub automatycznie, w odstępach co najwyżej dwugodzinnych.

3. Pobór próbek ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia, oraz pomiary stężeń tych substancji powinny być wykonywane przez dostawcę ścieków przemysłowych nie rzadziej niż raz na kwartał, w miejscu reprezentatywnym dla odprowadzanych ścieków.

§ 10. 1. Ścieki przemysłowe wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych, zawierające substancje zanieczyszczające wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem § 15, nie powinny zawierać tych substancji w ilościach przekraczających dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w tym załączniku.

2. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia powinny być spełnione w próbce średniej dobowej, proporcjonalnej do przepływu, zmieszanej z próbek pobranych przez dostawcę ścieków przemysłowych ręcznie lub automatycznie, w odstępach co najwyżej dwugodzinnych. W przypadku odczynu i temperatury wartości odnoszą się do próbek jednorazowych pobranych losowo.

3. Pobór próbek ścieków przemysłowych zawierających substancje zanieczyszczające wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz pomiary stężeń tych substancji powinny być wykonywane przez dostawcę ścieków przemysłowych nie rzadziej niż dwa razy w roku, w miejscu reprezentatywnym dla odprowadzanych ścieków.

§ 11. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne prowadząc kontrolę ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, ustala miejsce, sposób i częstotliwość poboru kontrolnych próbek.

2. Pobór kontrolnych próbek odbywa się po zawiadomieniu dostawcy ścieków przemysłowych o zamiarze przeprowadzenia kontroli i w obecności upoważnionego przedstawiciela dostawcy ścieków przemysłowych.

§ 12. 1. Zakres wskaźników zanieczyszczeń i ich dopuszczalne wartości oraz maksymalną wartość strumienia objętości ścieków przemysłowych, w zależności od specyfiki tych ścieków, ustala przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, uwzględniając warunki pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w § 8 pkt 1 i 2.

2. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych, o których mowa w ust. 1, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ustala na podstawie:

   1)   bilansu ilości i jakości ścieków komunalnych, odprowadzanych do oczyszczalni ścieków;

   2)   faktycznej przepustowości oczyszczalni i stosowanej technologii oczyszczania ścieków oraz uzyskiwanego stopnia redukcji zanieczyszczeń i sposobu stosowania osadów ściekowych;

   3)   uzgodnionej z dostawcą ścieków przemysłowych możliwości zastosowania w zakładzie najlepszej dostępnej techniki w produkcji i podczyszczaniu tych ścieków, w celu zmniejszenia ładunków zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do kanalizacji.

§ 13. Jeżeli ilość wprowadzanych ścieków przemysłowych stanowi więcej niż 10 % ogólnej ilości ścieków komunalnych odprowadzanych do oczyszczalni lub gdy jest to niezbędne dla spełnienia warunków przy stosowaniu osadów z oczyszczalni na cele nieprzemysłowe, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może ustalić niższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń niż określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 14. Jeżeli ilość wprowadzanych ścieków przemysłowych stanowi mniej niż 10 % ogólnej ilości ścieków komunalnych odprowadzanych do oczyszczalni, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może ustalić wyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń niż określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, po spełnieniu warunków, o których mowa w § 8.

§ 15. W przypadku braku oczyszczalni ścieków w zbiorczym systemie kanalizacyjnym przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ustala warunki wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

§ 16. W badaniach próbek ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych stosuje się metodyki referencyjne analizy, takie jak metodyki określone w przepisach dotyczących warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

§ 17. Osady z oczyszczalni ścieków obsługującej zbiorczy system kanalizacyjny nie powinny stanowić zagrożenia dla środowiska oraz powinny nadawać się do ich stosowania zgodnie z przepisami o odpadach.

§ 18. Warunki wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego w ściekach pochodzących z oczyszczania gazów odlotowych z procesu termicznego przekształcania odpadów przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ustala zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia 2006 r.2)

______

1)       Minister Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Budownictwa (Dz. U. Nr 131, poz. 906).

2)       Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108 oraz z 2003 r. Nr 163, poz. 1585), które zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 85, poz. 729) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

DOPUSZCZALNE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ DLA NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI SZCZEGÓLNIE SZKODLIWYCH DLA ŚRODOWISKA WODNEGO W ŚCIEKACH PRZEMYSŁOWYCH WPROWADZANYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

 

Lp.

 

 Rodzaj substancji

 

 Rodzaj produkcji

 

 Jednostka miary

 

 Dopuszczalne wartości (obowiązują do 31.12.2007 r.)

 

 Dopuszczalne wartości (obowiązują od 1.01.2008 r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 średnia dobowa

 

 średnia miesięczna

 

 średnia dobowa

 

 średnia miesięczna

 

1

 

 2

 

 3

 

 4

 

 5

 

 6

 

 7

 

 8

 

1

 

 Rtęć(Hg)

 

 Elektroliza chlorków metali alkalicznych za pomocą elektrolizerów rtęciowych

 

 mg Hg/l ścieków1)

 

 0,2

 

 0,05

 

 0,2

 

 0,05

 

 

 

 

 

 Zakłady przemysłu chemicznego stosujące katalizatory rtęciowe w produkcji chlorku winylu i innych procesach.

Produkcja katalizatorów rtęciowych stosowanych w produkcji chlorku winylu.

Produkcja organicznych i nieorganicznych związków rtęci oraz baterii galwanicznych zawierających rtęć.

Zakłady odzysku rtęci, wydobycia i rafinacji metali nieżelaznych oraz oczyszczania odpadów zawierających rtęć

 

 

 

 

 

mg Hg/l ścieków

 

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

 Inne zakłady

 

 mg Hg/l ścieków

 

 0,06

 

 0,03

 

 0,06

 

 0,03

 

2

 

 Kadm (Cd)

 

 Produkcja związków kadmu, wydobywanie cynku, rafinacja ołowiu i cynku, powlekanie elektrolityczne, przemysł metalowy (związany z kadmem) i metali nieżelaznych oraz produkcja: barwników, stabilizatorów, baterii elektrolitycznych, kwasu fosforowego i/lub nawozów fosforowych z fosforytów, produkcja baterii galwanicznych i akumulatorów

 

 

 

 

mg Cd/l ścieków

 

 

 

 

0,4

 

 

 

 

0,2

 

 

 

 

0,4

 

 

 

 

0,2

 

 

 

 

 

 Przemysł szklarski

 

 mg Cd/l ścieków

 

 0,1

 

 

 

 0,1

 

 

 

 

 

 

 

 Przemysł ciepłowniczy

 

 mg Cd/l ścieków

 

 0,05

 

 

 

 0,05

 

 

 

 

 

 

 

 Przemysł ceramiczny

 

 mg Cd/l ścieków

 

 0,07

 

 

 

 0,07

 

 

 

 

 

 

 

 Inne zakłady

 

 mg Cd/l ścieków

 

 0,4

 

 0,2

 

 0,4

 

 0,2

 

3

 

 Heksachlorocykloheksan (HCH) 2)

 

 

 

 mg HCH/l ścieków

 

 0

 

 0

 

 0

 

 0

 

4

 

 Tetrachlorometan (CCl4)

 

 Produkcja tetrachlorometanu przez nadchlorowanie w procesach obejmujących i nieobejmujących prania.

Produkcja chlorometanów przez chlorowanie metanu (łącznie z wysokociśnieniowym elektrolitycznym wytwarzaniem chloru) i metanolu

 

 mg CCl4/l ścieków

 

 4,5

 

 2,25

 

 3,0

 

 1,5

 

 

 

 

 

 Inne zakłady

 

 mg CCl4/l ścieków

 

 4,5

 

 2,25

 

 3,0

 

 1,5

 

5

 

 Pentachlorofenol (PCP) 2,3,4,5,6-pięciochloro-1-

 

 Produkcja pentachlorofenolanu sodu przez hydrolizę heksachlorobenzenu

 

 mg PCP/l ścieków

 

 3,0

 

 1,5

 

 2,0

 

 1,0

 

 

 

 hydroksybenzen i jego sole

 

 Inne zakłady

 

 mg PCP/l ścieków

 

 3,0

 

 1,5

 

 2,0

 

 1,0

 

6

 

 Aldryna, dieldryna, endryna, izodryna2)

 

 

 

 mg/l ścieków

 

 0

 

 0

 

 0

 

 0

 

7

 

 Dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (DDT)2)

 

 

 

 mg/l ścieków

 

 0

 

 0

 

 0

 

 0

 

8

 

 Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB)2)

 

 

 

 mg/l ścieków

 

 0

 

 0

 

 0

 

 0

 

9

 

 Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT)2)

 

 

 

 mg/l ścieków

 

 0

 

 0

 

 0

 

 0

 

10

 

 Heksachlorobenzen (HCB)

 

 Produkcja tetrachloroetylenu (PER) i tetrachlorometanu (CCl4) przez nadchlorowanie

 

 mg HCB/l ścieków

 

 4,5

 

 2,25

 

 3,0

 

 1,5

 

 

 

 

 

 Produkcja trichloroetylenu (TRI) i/lub tetrachloroetylenu (PER) za pomocą innych procesów oraz produkcja i przetwórstwo heksachlorobenzenu

 

 mg HCB/l ścieków

 

 3,0

 

 1,5

 

 2,0

 

 1,0

 

 

 

 

 

 Przemysł metali nieżelaznych

 

 mg HCB/l ścieków

 

 0,0045

 

 

 

 0,003

 

 

 

 

 

 

 

 Inne zakłady

 

 mg HCB/l ścieków

 

 3,0

 

 1,5

 

 2,0

 

 1,0

 

11

 

 Heksachlorobutadien (HCBD)

 

 Produkcja tetrachloroetylenu (PER) i tetrachlorometanu (CCl4) przez nadchlorowanie

 

 mg HCBD/l ścieków

 

 4,5

 

 1,5

 

 3,0

 

 1,0

 

 

 

 

 

 Inne zakłady

 

 mg HCBD/l ścieków

 

 4,5

 

 1,5

 

 3,0

 

 1,0

 

12

 

 Trichlorometan (chloroform) (CHCl3)

 

 Produkcja chlorometanów z metanolu lub z kombinacji metanolu i metanu (tj. przez hydrochlorowanie metanolu, a następnie chlorowanie chlorku metylu), oraz produkcja chlorometanów przez chlorowanie metanu

 

 mg CHCl3/l ścieków3)

 

 3,0

 

 1,5

 

 2,0

 

 1,0

 

 

 

 

 

 Inne zakłady

 

 mg CHCl3/l ścieków3)

 

 3,0

 

 1,5

 

 2,0

 

 1,0

 

13

 

 1,2-dichloroetan (EDC)

 

 Produkcja 1,2-dichloroetanu bez przetwarzania i wykorzystania w tym samym zakładzie

 

 mg EDC/l ścieków przy 2 m3/t zdolności produkcyjnej oczyszczonego EDC

 

 3,75

 

 1,875

 

 2,5

 

 1,25

 

 

 

 

 

 Produkcja 1,2-dichloroetanu i przetwarzanie lub wykorzystanie w tym samym zakładzie4)

 

 mg EDC/l ścieków przy 2,5 m3/t zdolności produkcyjnej oczyszczonego EDC

 

 7,5

 

 3,75

 

 5,0

 

 2,5

 

 

 

 

 

 Przetwarzanie 1,2-dichloroetanu w substancje inne niż chlorek winylu, w szczególności produkcja etylenodwuaminy, etylenopoliaminy, 1,1,1-trichloroetanu, trichloroetylenu i nadchloroetylenu

 

 mg EDC/l ścieków przy 2,5 m3/t zdolności przetwarzania EDC

 

 3,0

 

 1,5

 

 2,0

 

 1,0

 

 

 

 

 

 Stosowanie EDC do odtłuszczania metali poza zakładem produkującym EDC5)

 

 mg EDC/l ścieków

 

 0,3

 

 0,15

 

 0,2

 

 0,1

 

 

 

 

 

 Inne zakłady5)

 

 mg EDC/l ścieków

 

 0,3

 

 0,15

 

 0,2

 

 0,1

 

14

 

 Trichloroetylen (TRI)

 

 Produkcja trichloroetylenu (TRI) i tetrachloroetylenu (PER)

 

 mg TRI/l ścieków

 

 1,5

 

 0,75

 

 1,0

 

 0,5

 

 

 

 

 

 Stosowanie TRI do odtłuszczania metali6)

 

 mg TRI/l ścieków

 

 0,3

 

 0,15

 

 0,2

 

 0,1

 

 

 

 

 

 Inne zakłady

 

 mg TRI/l ścieków

 

 0,3

 

 0,15

 

 0,2

 

 0,1

 

15

 

 Tetrachloroetylen (PER)

 

 Produkcja trichloroetylenu (TRI) i tetrachloroetylenu (PER); proces TRI-PER

 

 mg PER/l ścieków przy 5 m3/t produkcji TRI+PER

 

 1,5

 

 0,75

 

 1,0

 

 0,5

 

 

 

 

 

 Produkcja tetrachlorometanu i tetrachloroetylenu (PER); proces TETRA-PER

 

 mg PER/l ścieków przy 2 m3/t produkcji TETRA+PER

 

 3,75

 

 1,875

 

 2,5

 

 1,25

 

 

 

 

 

 Inne zakłady

 

 mg PER/l ścieków

 

 1,5

 

 0,75

 

 1,0

 

 0,5

 

16

 

 Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów (1,2,3,-TCB + 1,2,4-TCB + 1,2,5-TCB)

 

 Produkcja trichlorobenzenu przez odchlorowodorowanie heksachlorocykloheksanu (HCH) i/lub przetwarzanie trichlorobenzenu

 

 mg TCB/l ścieków przy 10 m3/t produkcji TCB

 

 3,0

 

 1,5

 

 2,0

 

 1,0

 

 

 

 

 

 Produkcja i/lub przetwarzanie chlorobenzenu przez chlorowanie benzenu

 

 mg TCB/l ścieków przy 10 m3/t produkcji lub przetworzenia jedno- lub dwuchlorobenzenu

 

 0,15

 

 0,075

 

 0,1

 

 0,05

 

 

 

 

 

 Inne zakłady

 

 mg TCB/l ścieków

 

 0,15

 

 0,075

 

 0,1

 

 0,05

 

                 

 

Objaśnienia:

1)       Wartości dopuszczalne stosują się do całkowitej ilości rtęci obecnej we wszystkich zawierających rtęć ściekach odprowadzanych z terenu zakładu.

2)       Substancje, których produkcja, stosowanie i wprowadzenie do obrotu jest w Polsce zabronione.

3)       Jeżeli to możliwe, wartość średnia dobowa nie powinna przekraczać dwukrotnej wartości średniej miesięcznej.

4)       Jeżeli zdolność przetwarzania i wykorzystania 1,2-dichloroetanu jest większa od zdolności produkcyjnej, wartości dopuszczalne odnoszą się do całkowitej zdolności przetwarzania i wykorzystania.

5)       Wartości dopuszczalne stosują się do zrzutów przekraczających 30 kg EDC na rok.

6)       Wartości dopuszczalne stosują się do zrzutów przekraczających 30 kg TRI na rok.

ZAŁĄCZNIK Nr 2 

DOPUSZCZALNE WARTOŚCI DLA POZOSTAŁYCH WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ W ŚCIEKACH PRZEMYSŁOWYCH WPROWADZANYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

 

 

Lp.

 

 Rodzaj substancji

 

 Jednostka

 

 Dopuszczalna wartość

 

1

 

 2

 

 3

 

 4

 

1

 

 Zawiesiny łatwo opadające

 

 ml/l

 

 10

 

2

 

 Zawiesiny ogólne

 

 mg/l

 

 1)

 

3

 

 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr)

 

 mg O2/l

 

 1)

 

4

 

 Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)

 

 mg O2/l

 

 1)

 

5

 

 Ogólny węgiel organiczny (OWO)

 

 mg C/l

 

 1)

 

6

 

 Azot amonowy

 

 mg NNH4/l

 

 1002) 2003)

 

7

 

 Azot azotynowy

 

 mg NNO3/l

 

 10

 

8

 

 Fosfor ogólny

 

 mg P/l

 

 1)

 

9

 

 Chlorki

 

 mg Cl/l

 

 1.000

 

10

 

 Siarczany

 

 mg SO4/l

 

 500

 

11

 

 Siarczyny

 

 mg S03/l

 

 10

 

12

 

 Żelazo ogólne

 

 mg Fe/l

 

 4)

 

13

 

 Glin

 

 mg Al/l

 

 4)

 

14

 

 Antymon

 

 mg An/l

 

 0,5

 

15

 

 Arsen

 

 mg As/l

 

 0,5

 

16

 

 Bar

 

 mg Ba/l

 

 5

 

17

 

 Beryl

 

 mg Be/l

 

 1

 

18

 

 Bor

 

 mg B/l

 

 10

 

19

 

 Cynk

 

 mg Zn/l

 

 5

 

20

 

 Cyna

 

 mg Sn/l

 

 2

 

21

 

 Chrom+6

 

 mg Cr/l

 

 0,2

 

22

 

 Chrom ogólny

 

 mg Cr/l

 

 1

 

23

 

 Kobalt

 

 mg Co/l

 

 1

 

24

 

 Miedź

 

 mg Cu/l

 

 1

 

25

 

 Molibden

 

 mg Mo/l

 

 1

 

26

 

 Nikiel

 

 mg Ni/l

 

 1

 

27

 

 Ołów

 

 mg Pb/l

 

 1

 

28

 

 Selen

 

 mg Se/l

 

 1

 

29

 

 Srebro

 

 mg Ag/l

 

 0,5

 

30

 

 Tal

 

 mg Tl/l

 

 1

 

31

 

 Tytan

 

 mg Ti/l

 

 2

 

32

 

 Wanad

 

 mg V/l

 

 2

 

33

 

 Chlor wolny

 

 mg Cl2/l

 

 1

 

34

 

 Chlor całkowity

 

 mg Cl2/l

 

 4

 

35

 

 Cyjanki związane

 

 mg CN/l

 

 5

 

36

 

 Cyjanki wolne

 

 mg CN/l

 

 0,5

 

37

 

 Fluorki

 

 mg F/l

 

 20

 

38

 

 Siarczki

 

 mg S/l

 

 1

 

39

 

 Rodanki

 

 mg CNS/l

 

 30

 

40

 

 Fenole lotne (indeks fenolowy)

 

 mg/l

 

 15

 

41

 

 Węglowodory ropopochodne

 

 mg/l

 

 15

 

42

 

 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

 

 mg/l

 

 100

 

43

 

 Insektycydy fosforoorganiczne

 

 mg/l

 

 0,1

 

44

 

 Lotne związki chloroorganiczne (VOX)

 

 mg Cl/l

 

 1,5

 

45

 

 Adsorbowalne związki chloroorganiczne (AOX)

 

 mg Cl/l

 

 1

 

46

 

 Lotne węglowodory aromatyczne (BTX - Benzen, Toluen, Ksylen)

 

 mg/l

 

 1

 

47

 

 Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)

 

 mg C/l

 

 0,2

 

48

 

 Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe)

 

 mg/l

 

 15

 

49

 

 Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe)

 

 mg/l

 

 20

 

         

 

1)       Wartości wskaźników należy ustalać na podstawie dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni ładunkiem tych zanieczyszczeń.

2)       Dotyczy ścieków odprowadzanych do oczyszczalni dla aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców < 5.000.

3)       Dotyczy ścieków odprowadzanych do oczyszczalni dla aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców ³ 5.000.

4)       Zanieczyszczenie ogranicza wartość wskaźnika: zawiesiny łatwo opadające.

Tagi: Akty prawne, Przepisy prawne, Dz.U. nr 136 poz. 964, Rozporządzenie Ministra Budownictwa, Obowiązki dostawców ścieków, Warunki wprowadzania ścieków do kanalizacji

Podziel się na facebook.com

Komentarze:

Dodaj komentarz: