Strona główna
zaloguj

 | Mapa strony

Kategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 138 poz. 1554 - Rozporządzenie w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego

Dz.U.01.138.1554

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 19 listopada 2001 r.

w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

(Dz. U. z dnia 4 grudnia 2001 r.)

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 129, poz. 1439) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz listę obiektów budowlanych i kryteria techniczne, jakimi powinien kierować się organ podczas nakładania na inwestora obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 2. 1. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane przy budowie obiektów budowlanych:

   1)   użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego o kubaturze 2.500 m3 i większej,

   2)   wpisanych do rejestru zabytków, w zakresie przebudowy, rozbudowy oraz wykonywania rekonstrukcji lub remontów,

   3)   budynków i budowli:

a)   o wysokości nad terenem 15 m i większej,

b)  zawierających pomieszczenie zagrożone wybuchem w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych,

c)   wymagających uwzględnienia ruchów podłoża, w tym spowodowanych wpływem eksploatacji górniczej,

d)  z zainstalowaną mocą elektryczną 1.000 kW i większą,

e)   technicznych o kubaturze ponad 2.500 m3, związanych z obiektami budowlanymi, o których mowa w pkt 12,

   4)   budowli mostowych wszelkich typów, w tym wiaduktów, estakad i innych podobnych obiektów budowlanych,

   5)   zapór ziemnych i wałów przeciwpowodziowych o wysokości 3 m i większej lub chroniących miasta, wsie, obszary rolne i leśne o powierzchni powyżej 1.000 ha oraz budowli technicznych związanych z tymi obiektami budowlanymi,

   6)   budowli piętrzących o różnicy poziomów lustra wody 3 m i większej oraz ścian oporowych o wysokości 3 m i większej,

   7)   budowli zbiornikowych naziemnych i podziemnych na materiały stałe, płynne i gazowe:

a)   niebezpieczne dla ludzi, mienia i środowiska,

b)  o wysokości lub zagłębieniu 5 m i większych,

   8)   ujęć i przepompowni wód śródlądowych o wydajności powyżej 300 m3/h lub głębokości 100 m i większej,

   9)   stacji uzdatniania wody i oczyszczania ścieków o wydajności 50 m3/h i większej,

10)   służących do składowania i usuwania, wykorzystywania lub unieszkodliwiania odpadów,

11)   linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV i większym oraz stacji elektroenergetycznych, rozdzielczych i przetwórczych z nimi związanych,

12)   linii telekomunikacyjnych przewodowych i radiowych - dalekosiężnych (międzynarodowych, międzymiastowych i wewnątrzstrefowych) oraz linii pomiędzy centralami,

13)   sieci gazowych:

a)   gazociągów o ciśnieniu nominalnym 5 kPa i większym,

b)  gazociągów o ciśnieniu nominalnym do 5 kPa i średnicach przewodów większych niż 150 mm, z wyjątkiem przyłączy gazowych o ciśnieniu nie większym niż 400 kPa,

c)   obiektów tłoczni gazu,

d)  obiektów stacji gazowych, wyposażonych co najmniej w dwa ciągi redukcyjne,

14)   rurociągów oraz obiektów i urządzeń z nimi związanych:

a)   ciepłowniczych:

–   tradycyjnych o średnicy 310 mm i większej,

–   preizolowanych o średnicy 200 mm i większej,

b)  wodociągowych o średnicy 200 mm i większej oraz kanalizacyjnych o średnicy 400 mm i większej,

c)   innych transportujących czynnik płynny lub gazowy niebezpieczny dla ludzi, mienia i środowiska,

15)   dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz związanych z nimi bezpośrednio obiektów budowlanych, w tym tuneli drogowych i innych budowli,

16)   kanałów żeglugi śródlądowej oraz melioracyjnych,

17)   sieci melioracyjnych na obszarze powyżej 100 ha,

18)   kanałów energetycznych,

19)   dróg szynowych, wraz z przeznaczonymi do prowadzenia ruchu budynkami, budowlami i urządzeniami,

20)   urządzeń transportowych linowych i linowo-terenowych służących do publicznego przewozu osób w celach turystyczno-sportowych,

21)   budowli pola naziemnego ruchu lotniczego na lotniskach.

2. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane także przy realizacji obiektów budowlanych, niewymienionych w ust. 1, podlegających ocenie oddziaływania na środowisko, określonych w przepisach o zagospodarowaniu przestrzennym oraz o ochronie i kształtowaniu środowiska.

§ 3. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane również przy realizacji obiektów budowlanych lub ich części, które zawierają:

   1)   ustroje konstrukcyjne, takie jak powłoki, łupiny, tarcze, łuki i kopuły oraz linowe wiszące bez względu na ich rozpiętość, a także fundamenty inne niż proste ławy i stopy fundamentowe posadowione bezpośrednio na stabilnym gruncie nośnym,

   2)   elementy konstrukcyjne:

a)   o rozpiętości 12 m i większej, wysięgu 3 m i większym lub o wysokości jednej kondygnacji 6 m i większej,

b)  poddane obciążeniu użytkowemu 5 kN/m2 i większemu, obciążeniu zmiennemu ruchomemu, a także zwymiarowane z uwzględnieniem wpływów dynamicznych, termicznych, skurczów materiałowych lub ruchów podpór,

c)   sprężane na budowie lub na miejscu ich wbudowania w obiekcie budowlanym, a także poddane zabezpieczeniu cięgien sprężających i ich urządzeń kotwiących.

§ 4. Właściwy organ, w decyzji o pozwoleniu na budowę albo w decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, nakłada obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego określonej specjalności, z powołaniem odpowiedniego dla danego obiektu przepisu rozporządzenia.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Tagi: Akty prawne, Przepisy prawne, Dz.U. nr 138 poz. 1554, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego

Podziel się na facebook.com

Komentarze:

Dodaj komentarz: