Strona główna
zaloguj

 | Mapa strony

Kategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 143 poz. 1002 - Rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania

Dz.U.07.143.1002

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 20 czerwca 2007 r.

w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania2)

(Dz. U. z dnia 8 sierpnia 2007 r.)

Na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1 

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

   1)   wykaz wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych, a także wyrobów stanowiących podręczny sprzęt gaśniczy, zwanych dalej "wyrobami", które mogą być stosowane wyłącznie po uprzednim uzyskaniu dopuszczenia do użytkowania;

   2)   wymagania techniczno-użytkowe wyrobów;

   3)   tryb wydawania, zmiany i cofania dopuszczenia wyrobów do użytkowania;

   4)   tryb przeprowadzania kontroli dopuszczenia;

   5)   sposób znakowania wyrobów.

§ 2. Wykaz wyrobów, o którym mowa w § 1 pkt 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Wymagania techniczno-użytkowe wyrobów, o których mowa w § 1 pkt 2, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Rozdział 2 

Tryb wydawania, zmiany i cofania dopuszczenia

§ 4. 1. Wniosek o wydanie dopuszczenia, zwany dalej "wnioskiem", składany w jednostce badawczo-rozwojowej Państwowej Straży Pożarnej wskazanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, upoważnionej do wydawania, zmiany, kontroli i cofania dopuszczenia, posiadającej akredytację w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.4)), zwanej dalej "jednostką dopuszczającą", zawiera:

   1)   określenie wyrobu;

   2)   przeznaczenie wyrobu;

   3)   oznaczenie podmiotu ubiegającego się o wydanie dopuszczenia i jego siedziby oraz wskazanie pełnomocników, jeżeli zostali ustanowieni;

   4)   określenie producenta wyrobu, jego siedziby i miejsca produkowania wyrobu.

2. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty sporządzone w języku polskim:

   1)   dokumenty umożliwiające dokładną identyfikację wyrobu;

   2)   opis techniczny wyrobu;

   3)   instrukcję obsługi wyrobu;

   4)   informacje o warunkach gwarancji i serwisu wyrobu;

   5)   warunki techniczne zastosowania wyrobu;

   6)   dane dotyczące właściwości techniczno-użytkowych wyrobu i jego wpływu na środowisko;

   7)   deklaracje zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów objętych dyrektywami Unii Europejskiej oraz certyfikaty, atesty, świadectwa, jeśli są wymagane.

§ 5. 1. Jednostka dopuszczająca, wydając dopuszczenie, uznaje wyniki badań uzyskane w okresie nie dłuższym niż w czasie ostatnich trzech lat:

   1)   laboratoriów akredytowanych zgodnie z przepisami o systemie oceny zgodności;

   2)   laboratoriów zagranicznych, jeżeli wynika to z umów międzynarodowych;

   3)   laboratoriów notyfikowanych.

2. Jednostka dopuszczająca uznaje na żądanie producenta wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela, ubiegającego się o wydanie lub zmianę dopuszczenia, wyniki badań innych niż wymienione w ust. 1 laboratoriów krajowych i zagranicznych, jeśli są one wykonane metodami akceptowanymi przez tę jednostkę.

§ 6. Świadectwo dopuszczenia powinno zawierać w szczególności:

   1)   nazwę i adres jednostki dopuszczającej;

   2)   numer świadectwa dopuszczenia;

   3)   nazwę i adres wnioskodawcy;

   4)   nazwę i adres zakładu produkującego wyrób;

   5)   dane identyfikujące wyrób;

   6)   stwierdzenie spełnienia wymagań określonych w Polskich Normach oraz wymagań techniczno-użytkowych;

   7)   identyfikację dokumentów potwierdzających właściwości techniczno-użytkowe wyrobu;

   8)   podstawę prawną wydania dopuszczenia;

   9)   okres ważności świadectwa dopuszczenia;

10)   datę i miejsce wydania;

11)   podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania dopuszczenia.

§ 7. 1. Dopuszczenie wydawane jest oddzielnie dla każdego typu wyrobu.

2. Jednostka dopuszczająca może wydać dopuszczenie dla grupy odmian wyrobu, jeżeli wyniki badań próbek reprezentatywnych dla tej grupy spełniają wymagania określone w Polskich Normach oraz wymagania techniczno-użytkowe.

§ 8. Dopuszczenie obejmuje wyroby wyprodukowane w okresie jego ważności.

§ 9. 1. Zmiany materiałowe, konstrukcyjne lub technologiczne mogące mieć wpływ na właściwości użytkowe wyrobu lub na rozszerzenie zakresu jego stosowania w okresie ważności dopuszczenia mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą jednostki dopuszczającej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, jednostka dopuszczająca, na wniosek producenta, przeprowadza proces dopuszczenia w zakresie stosownym do zmiany.

§ 10. 1. W przypadku zmian w Polskich Normach oraz w wymaganiach techniczno-użytkowych stanowiących podstawę wydania dopuszczenia jednostka dopuszczająca powiadamia posiadacza dopuszczenia o konieczności dostosowania wyrobu do obowiązujących wymagań.

2. W przypadku określonym w ust. 1 posiadacz dopuszczenia jest obowiązany do przedstawienia dostosowanego wyrobu do badań w uzgodnionym terminie, nieprzekraczającym 6 miesięcy.

§ 11. Jednostka dopuszczająca wydaje, zmienia lub odmawia wydania dopuszczenia lub jego zmiany w terminie 6 tygodni od dnia zakończenia czynności wykonywanych podczas procesu dopuszczenia i zmiany dopuszczenia wyrobu.

§ 12. 1. Dopuszczenie może być cofnięte:

   1)   w przypadku negatywnych wyników badań kontrolnych;

   2)   na wniosek posiadacza dopuszczenia.

2. Jednostka dopuszczająca cofa dopuszczenie w terminie do 6 tygodni od dnia zakończenia czynności określonych w ust. 1 pkt 1 lub od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

Rozdział 3 

Tryb przeprowadzania kontroli dopuszczenia

§ 13. 1. Jednostka dopuszczająca przeprowadza kontrolę dopuszczenia nie rzadziej niż raz w roku w oparciu o roczny plan kontroli, a także doraźnie na podstawie informacji od użytkowników wskazujących na wady w dopuszczonym wyrobie.

2. Plan kontroli, o którym mowa w ust. 1, powinien być sporządzany w sposób uwzględniający w szczególności:

   1)   złożoność wyrobu;

   2)   wyniki wcześniej przeprowadzanych kontroli;

   3)   program badań.

§ 14. 1. Próbka do badań pobierana jest na podstawie wydanego przez jednostkę dopuszczającą pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia tej czynności.

2. Upoważnienie do pobrania próbki wyrobu zawiera:

   1)   oznaczenie jednostki dopuszczającej uprawnionej do kontroli;

   2)   imię i nazwisko pracownika jednostki dopuszczającej pobierającego próbkę wyrobu;

   3)   oznaczenie wyrobu kontrolowanego;

   4)   liczność próbki;

   5)   podstawę prawną do przeprowadzenia kontroli;

   6)   termin przeprowadzenia kontroli;

   7)   datę i miejsce wystawienia upoważnienia;

   8)   podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji.

3. Próbka wyrobu do badań pobierana jest u producenta, dostawcy, na rynku lub, w uzasadnionych przypadkach, u użytkownika wyrobu.

§ 15. Badania próbki wyrobu przeprowadzane są w laboratorium określonym w § 5 ust. 1 i 2 zgodnie z programem ujętym w planie kontroli.

§ 16. Po przeprowadzeniu kontroli, na podstawie protokołu kontroli, sporządzana jest w terminie 14 dni od zakończenia kontroli informacja pokontrolna, zawierająca wnioski z kontroli, na podstawie których jednostka dopuszczająca podejmuje decyzję co do cofnięcia dopuszczenia.

Rozdział 4 

Sposób znakowania wyrobów

§ 17. 1. Znak jednostki dopuszczającej umieszcza się bezpośrednio na dopuszczonym wyrobie albo na etykiecie przymocowanej do niego w sposób widoczny, czytelny, niedający się usunąć, wskazany w dokumentacji technicznej wyrobu.

2. Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu w sposób określony w ust. 1, oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu albo na dokumentach handlowych towarzyszących temu wyrobowi.

Rozdział 5 

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 18. W przypadku objęcia wyrobów, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, wyprodukowanych lub dopuszczonych do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w Republice Turcji, jak również wyprodukowanych w innym państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), dopuszczenie wydaje się po ustaleniu przez jednostkę dopuszczającą, że wyrób zapewnia bezpieczeństwo publiczne lub ochronę zdrowia i życia oraz mienia na poziomie nie niższym niż zostało to określone w Polskich Normach lub wymaganiach techniczno-użytkowych niniejszego rozporządzenia.

§ 19. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. Nr 55, poz. 362).

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

_________

1)       Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 245).

2)       Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 31 maja 2006 r. pod numerem 2006/0262/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm.).

3)       Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836, z 2006 r. Nr 191, poz. 1410 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 590.

4)       Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1832 i 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

WYKAZ WYROBÓW SŁUŻĄCYCH ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO LUB OCHRONIE ZDROWIA I ŻYCIA ORAZ MIENIA, WPROWADZANYCH DO UŻYTKOWANIA W JEDNOSTKACH OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ WYKORZYSTYWANYCH PRZEZ TE JEDNOSTKI DO ALARMOWANIA O POŻARZE LUB INNYM ZAGROŻENIU ORAZ DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH, A TAKŻE WYROBÓW STANOWIĄCYCH PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY, WYMAGAJĄCYCH DOPUSZCZENIA DO UŻYTKOWANIA

 

Lp.

 

 Nazwa wyrobu

 

 Techniczny dokument odniesienia

 

1

 

 Wyposażenie i uzbrojenie osobiste strażaka

 

 

 

 1) Aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem i maski

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 2) Sygnalizatory bezruchu

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 3) Ubrania specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 4) Ubrania specjalne chroniące przed promieniowaniem cieplnym i płomieniem

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 5) Pasy strażackie

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 6) Ubrania specjalne

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 7) Rękawice specjalne

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 8) Kominiarki

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 9) Buty strażackie

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 10) Hełmy strażackie

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

2

 

 Pompy pożarnicze

 

 

 

 1) Autopompy

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 2) Motopompy przenośne i przewoźne

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 3) Motopompy pływające

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 4) Pompy z napędem turbinowym

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 5) Pompy strumieniowe

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 6) Agregaty wysokociśnieniowe

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 7) Motopompy do wody zanieczyszczonej

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

3

 

 Armatura i osprzęt pożarniczy

 

 

 

 1) Pożarnicze węże tłoczne do hydrantów

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 2) Pożarnicze węże tłoczne do pomp pożarniczych

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 3) Pożarnicze węże ssawne

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 4) Łączniki

 

 PN-91/M-51031 Sprzęt pożarniczy. Łączniki

 

 

 

 5) Łączniki kątowe 75

 

 PN-93/M-51074 Sprzęt pożarniczy. Łącznik kątowy 75

 

 

 

 6) Nasady

 

 PN-91/M-51038 Sprzęt pożarniczy. Nasady

 

 

 

 7) Przełączniki

 

 PN-91/M-51042 Sprzęt pożarniczy. Przełączniki

 

 

 

 8) Pokrywy nasad

 

 PN-91/M-51024 Sprzęt pożarniczy. Pokrywy nasad

 

 

 

 9) Zbieracze

 

 PN-79/M-51153 Sprzęt pożarniczy. Zbieracz 2x75/110

 

 

 

 10) Rozdzielacze

 

 PN-91/M-51048 Sprzęt pożarniczy. Rozdzielacze

 

 

 

 11) Smoki ssawne

 

 PN-86/M-51152 Sprzęt pożarniczy. Smoki ssawne

 

 

 

 12) Urządzenia do wytwarzania zasłony wodnej

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 13) Dozowniki środka pianotwórczego

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 14) Zasysacze liniowe

 

 PN-M-51069: 1996 Sprzęt pożarniczy. Zasysacze liniowe

 

 

 

 15) Prądownice wodne do pomp pożarniczych

 

 PN-89/M-51028 Sprzęt pożarniczy. Prądownice wodne do pomp pożarniczych

 

 

 

 16) Prądownice wodne typu Turbo do pomp pożarniczych

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 17) Prądownice pianowe

 

 PN-93/M-51068 Sprzęt pożarniczy. Prądownice pianowe.

 

 

 

 18) Wytwornice pianowe

 

 PN-93/M-51078 Sprzęt pożarniczy. Wytwornice pianowe.

 

 

 

 19) Działka wodno-pianowe, wodne i pianowe

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 20) Urządzenia do wytwarzania piany za pomocą gazów

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 21) Hydranty nadziemne

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 22) Hydranty podziemne

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 23) Zawory hydrantowe 52

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 24) Generatory piany lekkiej

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 25) Stojaki hydrantowe

 

 PN-73/M-51154 Sprzęt pożarniczy. Stojak hydrantowy

 

 

 

 26) Klucze do łączników

 

 PN-M-51014: 1999 Klucze do łączników pożarniczych

 

 

 

 27) Klucze do zasuw i hydrantów

 

 PN-63/M-74085 Armatura przemysłowa. Klucz do zasuw i hydrantów

 

4

 

 Pojazdy pożarnicze

 

 

 

 1) Samochody ratowniczo-gaśnicze

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 2) Samochody ratowniczo-gaśnicze specjalne

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 3) Samochody ratownictwa technicznego

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 4) Samochody sprzętowe ratownictwa chemicznego

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 5) Samochody dowodzenia

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 6) Nośniki kontenerów oraz kontenery wymienne z wyposażeniem

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 7) Przyczepy z zamontowanym sprzętem specjalistycznym

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 8) Samochody z podnośnikiem

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 9) Samochody z drabiną

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 10) Inne samochody specjalne

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

5

 

 Sprzęt ratowniczy dla straży pożarnej

 

 

 

 1) Drabiny przenośne

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 2) Skokochrony

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 3) Wory i rękawy ratownicze

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 4) Linkowe urządzenia do opuszczania i podnoszenia

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 5) Linki strażackie ratownicze

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 6) Zatrzaśniki

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

6

 

 Narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt dla straży pożarnej

 

 

 

 1) Agregaty prądotwórcze

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 2) Hydrauliczne narzędzia ratownicze

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 3) Poduszki pneumatyczne do podnoszenia i korki pneumatyczne do uszczelniania

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 4) Topory strażackie

 

 PN-85/M-51501 Sprzęt pożarniczy. Topory strażackie

 

 

 

 5) Siekierołomy

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 6) Zbiorniki przenośne na wodę

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

7

 

 Podręczny sprzęt gaśniczy

 

 

 

 1) Gaśnice przenośne

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 2) Gaśnice przewoźne pianowe, wodne 45 (50) i proszkowe 50

 

 PN-EN 1866:2001 Gaśnice przewoźne

 

 

 

 3) Gaśnice przewoźne pianowe, wodne 25 i proszkowe 25 i 100

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 4) Hydronetki

 

 PN-76/M-51082 Sprzęt pożarniczy. Hydronetki wodne 15

 

 

 

 5) Koce gaśnicze

 

 PN-EN 1869:1999 Koce gaśnicze

 

 

 

 6) Agregaty gaśnicze wodno-pianowe przenośne i przewoźne

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 7) Agregaty śniegowe

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

8

 

 Środki gaśnicze

 

 

 

 1) Proszki gaśnicze

 

 PN-EN 615:1999/A1:2005 Ochrona przeciwpożarowa. Środki gaśnicze. Wymagania dotyczące proszków (innych niż do gaszenia pożarów grupy D)

 

 

 

 2) Pianotwórcze środki gaśnicze

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

9

 

 Sorbenty i zwilżacze

 

 

 

 1) Sorbenty

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 2) Zwilżacze

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

10

 

 Elementy systemów alarmowania i powiadamiania

 

 

 

 1) Centrale sygnalizacji pożarowej

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 2) Panele obsługi dla straży pożarnej niewchodzące w skład centrali

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 3) Urządzenia zdalnej sygnalizacji i obsługi niewchodzące w skład centrali

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 4) Urządzenia transmisji alarmów pożarowych

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 5) Ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP)

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

11

 

 Elementy systemów ostrzegania i ewakuacji

 

 

 

 1) Centrale dźwiękowych systemów ostrzegawczych

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 2) Konsole z mikrofonem dla straży pożarnej niewchodzące w skład centrali

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 3) Głośniki do dźwiękowych systemów ostrzegawczych

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 4) Moduły kontroli linii niewchodzące w skład centrali

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 5) Sygnalizatory akustyczne

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 6) Sygnalizatory optyczne

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 7) Centrale kontroli dostępu

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 8) Interfejsy przejścia kontrolowanego

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

12

 

 Urządzenia do uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych, wykorzystywanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej

 

 

 

 1) Centrale sterujące urządzeniami oddymiającymi i innymi przeciwpożarowymi

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 2) Zasilacze urządzeń przeciwpożarowych

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 3) Ręczne przyciski stosowane w systemach oddymiania

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

 

 

 4) Elektromechaniczne urządzenia w systemach wentylacji pożarowej

 

 Wymagania techniczno-użytkowe

 

13

 

 Wybrane znaki bezpieczeństwa

 

 

 

 1) Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpożarowa

 

 PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa

 

 

 

 2) Znaki bezpieczeństwa - Ewakuacja

 

 PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja

 

 

 

 3) Znaki bezpieczeństwa - Techniczne środki przeciwpożarowe

 

 PN-N-01256-04:1997 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe

 

Tagi: Akty prawne, Przepisy prawne, Rozporządzenie MSWiA, Dz.U. nr 143 poz. 1002, Wykaz wyrobów bezpieczeństwa publicznego

Podziel się na facebook.com

Komentarze:

Dodaj komentarz: