Strona główna
zaloguj

 | Mapa strony

Kategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 164 poz. 1587 - Rozporządzenie w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dz.U.03.164.1587

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 26 sierpnia 2003 r.

w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

(Dz. U. z dnia 19 września 2003 r.)

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wymagany zakres projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części tekstowej i graficznej, a w szczególności wymogi dotyczące:

   1)   materiałów planistycznych;

   2)   skali opracowań kartograficznych;

   3)   stosowanych oznaczeń;

   4)   nazewnictwa;

   5)   standardów;

   6)   sposobu dokumentowania prac planistycznych.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

   1)   ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

   2)   projekcie tekstu planu miejscowego - należy przez to rozumieć projekt treści uchwały, o której mowa w art. 20 ust. 1 ustawy;

   3)   projekcie rysunku planu miejscowego - należy przez to rozumieć projekt części graficznej stanowiącej załącznik do uchwały, o której mowa w art. 20 ust. 1 ustawy;

   4)   projekcie planu miejscowego - należy przez to rozumieć projekt tekstu planu miejscowego i projekt rysunku planu miejscowego;

   5)   materiałach planistycznych - należy przez to rozumieć opracowania, analizy, prognozy i studia sporządzone na potrzeby projektu planu miejscowego, a także opracowania, koncepcje, projekty, plany i programy dotyczące obszaru objętego projektem planu miejscowego, sporządzone na podstawie przepisów odrębnych;

   6)   nakazach, zakazach, dopuszczeniach i ograniczeniach w zagospodarowaniu terenów - należy przez to rozumieć określenie sposobów zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;

   7)   elementach zagospodarowania przestrzennego - należy przez to rozumieć w szczególności istniejące i projektowane pierzeje ulic, place miejskie, osie i punkty widokowe, dominanty kompozycji przestrzennej, charakterystyczne obiekty, a także tereny zieleni.

§ 3. Projekt tekstu planu miejscowego powinien zawierać:

   1)   określenie podstawy prawnej podjęcia uchwały, o której mowa w art. 20 ust. 1 ustawy;

   2)   określenie granic obszaru objętego uchwałą;

   3)   określenie integralnych części uchwały;

   4)   ustalenia, o których mowa w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy.

§ 4. Ustala się następujące wymogi dotyczące stosowania standardów przy zapisywaniu ustaleń projektu tekstu planu miejscowego:

   1)   ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów powinny zawierać określenie przeznaczenia poszczególnych terenów lub zasad ich zagospodarowania, a także symbol literowy i numer wyróżniający go spośród innych terenów;

   2)   ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego powinny zawierać określenie cech elementów zagospodarowania przestrzennego, które wymagają ochrony, określenie cech elementów zagospodarowania przestrzennego, które wymagają ukształtowania lub rewaloryzacji, oraz określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w zagospodarowaniu terenów;

   3)   ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego powinny zawierać nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów wynikające z:

a)   potrzeb ochrony środowiska, o których mowa w szczególności w art. 72 i 73 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.2)),

b)  obowiązujących ustaleń planów ochrony ustanowionych dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, a także dla innych form ochrony przyrody występujących na terenach objętych projektem planu miejscowego;

   4)   ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej powinny zawierać określenie obiektów i terenów chronionych ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w zagospodarowaniu terenów;

   5)   ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych powinny zawierać w szczególności określenie zasad umieszczania w przestrzeni publicznej obiektów małej architektury, nośników reklamowych, tymczasowych obiektów usługowo-handlowych, urządzeń technicznych i zieleni, w tym określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w zagospodarowaniu terenów;

   6)   ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu powinny zawierać w szczególności określenie linii zabudowy, wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu, w tym udziału powierzchni biologicznie czynnej, a także gabarytów i wysokości projektowanej zabudowy oraz geometrii dachu;

   7)   ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, powinny zawierać nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów;

   8)   ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości powinny zawierać określenie parametrów działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości, w szczególności minimalnych lub maksymalnych szerokości frontów działek, ich powierzchni oraz określenie kąta położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego;

   9)   ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej powinny zawierać:

a)   określenie układu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej wraz z ich parametrami oraz klasyfikacją ulic i innych szlaków komunikacyjnych,

b)  określenie warunków powiązań układu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym,

c)   wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury technicznej, w szczególności ilość miejsc parkingowych w stosunku do ilości mieszkań lub ilości zatrudnionych albo powierzchni obiektów usługowych i produkcyjnych;

10)   ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów powinny zawierać nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów, w tym określenie terminu, do którego tymczasowe zagospodarowanie, urządzenie i użytkowanie terenu może być wykonywane;

11)   ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji, powinny zawierać opis planowanych działań, określenie oczekiwanych rezultatów, w tym dotyczących parametrów zabudowy lub infrastruktury, oraz nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów, wynikające z przyjętych celów;

12)   ustalenia dotyczące terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych powinny zawierać określenie zasad wyposażania tych terenów w urządzenia techniczne i budowlane oraz nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów, wynikające z przeznaczenia tych terenów;

13)   ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, powinny zawierać stawki procentowe w przedziale od 0 % do 30 % i dotyczyć wszystkich terenów, określonych w projekcie planu miejscowego zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy, przy czym ich wielkość może być różna dla poszczególnych terenów lub grup terenów.

§ 5. Projekt rysunku planu miejscowego sporządza się w formie rysunku na kopii mapy, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy, zawierającej obszar objęty projektem planu miejscowego wraz z jego niezbędnym otoczeniem.

§ 6. 1. W przypadku sporządzania projektu rysunku planu miejscowego dla inwestycji liniowych oraz dla obszarów o znacznej powierzchni dopuszcza się stosowanie map w skali 1:2.000.

2. W przypadku sporządzania projektu rysunku planu miejscowego obejmującego obszar intensywnej zabudowy, a także dla obszarów przestrzeni publicznej dopuszcza się stosowanie map w skali 1:500.

§ 7. Projekt rysunku planu miejscowego powinien zawierać:

   1)   wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z oznaczeniem granic obszaru objętego projektem planu miejscowego;

   2)   określenie skali projektu rysunku planu miejscowego w formie liczbowej i liniowej;

   3)   granice obszaru objętego planem miejscowym;

   4)   granice administracyjne;

   5)   granice terenów zamkniętych oraz granice ich stref ochronnych;

   6)   granice i oznaczenia obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

   7)   linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz ich oznaczenia;

   8)   linie zabudowy oraz oznaczenia elementów zagospodarowania przestrzennego terenu;

   9)   w razie potrzeby oznaczenia elementów informacyjnych, niebędących ustaleniami projektu planu miejscowego.

§ 8. 1. Projekt rysunku planu miejscowego sporządza się w czytelnej technice graficznej zapewniającej możliwość wyłożenia go do publicznego wglądu, sporządzania jego kopii, a także ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa.

2. Na projekcie rysunku planu miejscowego stosuje się nazewnictwo i oznaczenia umożliwiające jednoznaczne powiązanie projektu rysunku planu miejscowego z projektem tekstu planu miejscowego. Do projektu rysunku planu miejscowego dołącza się objaśnienia wszystkich użytych oznaczeń.

§ 9. 1. Podstawowe barwne oznaczenia graficzne i literowe dotyczące przeznaczenia terenów, które należy stosować na projekcie rysunku planu miejscowego, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Przy sporządzaniu projektu rysunku planu miejscowego stosuje się podstawowe jednobarwne oznaczenia graficzne dotyczące granic i linii regulacyjnych oraz elementów zagospodarowania przestrzennego określone w Polskiej Normie PN-B-01027 z dnia 11 lipca 2002 r.

3. Barwne oznaczenia graficzne na projekcie rysunku planu miejscowego należy stosować w sposób przejrzysty, zapewniający czytelność projektu rysunku planu miejscowego, w tym czytelność mapy, na której jest on sporządzony.

4. W zależności od specyfiki i zakresu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz granic i linii regulacyjnych, dopuszcza się stosowanie na projekcie rysunku planu miejscowego uzupełniających i mieszanych oznaczeń barwnych i jednobarwnych oraz literowych i cyfrowych.

5. W przypadku gdy projekt rysunku planu miejscowego sporządzony w jednobarwnej technice graficznej wyjaśnia wystarczająco ustalenia projektu planu miejscowego, stosowanie barwnych oznaczeń nie jest wymagane.

§ 10. 1. Materiały planistyczne, sporządzone na potrzeby projektu planu miejscowego, powinny być aktualne na dzień przekazania tego projektu do opiniowania i uzgodnienia.

2. Materiały planistyczne sporządzone na podstawie przepisów odrębnych, wykorzystywane na potrzeby projektu planu miejscowego, powinny być aktualne na dzień przystąpienia do sporządzania tego projektu.

§ 11. Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinna zawierać w szczególności:

   1)   prognozę wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na dochody własne i wydatki gminy, w tym na wpływy z podatku od nieruchomości i inne dochody związane z obrotem nieruchomościami gminy oraz na opłaty i odszkodowania, o których mowa w art. 36 ustawy;

   2)   prognozę wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na wydatki związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy;

   3)   wnioski i zalecenia dotyczące przyjęcia proponowanych rozwiązań projektu planu miejscowego, wynikające z uwzględnienia ich skutków finansowych.

§ 12. Wykonanie czynności, o których mowa w art. 17 ustawy, dokumentuje się poprzez sporządzenie dokumentacji prac planistycznych, składającej się z:

   1)   uchwały rady gminy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

   2)   ogłoszenia prasowego i obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, których wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia, wraz z dowodami ich ogłoszenia;

   3)   zawiadomienia instytucji i organów właściwych do uzgodnienia i opiniowania projektu planu miejscowego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, których wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia, wraz z dowodami doręczenia;

   4)   wykazu wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;

   5)   rozstrzygnięcia organu sporządzającego projekt planu miejscowego w sprawie rozpatrzenia wniosków, o których mowa w pkt 4;

   6)   wykazu materiałów planistycznych, o których mowa w § 10 ust. 1, wraz z wnioskami wynikającymi z ich analizy;

   7)   wykazu materiałów planistycznych, o których mowa w § 10 ust. 2;

   8)   prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

   9)   dowodów przekazania projektu planu miejscowego do zaopiniowania i uzgodnień;

10)   wykazu opinii do projektu planu miejscowego, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;

11)   wykazu uzgodnień projektu planu miejscowego, którego wzór określa załącznik nr 6 do rozporządzenia;

12)   zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;

13)   prognozy oddziaływania na środowisko;

14)   ogłoszenia prasowego i obwieszczenia o wyłożeniu projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu, których wzór określa załącznik nr 7 do rozporządzenia, wraz z dowodami ich ogłoszenia;

15)   protokołu z dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, którego wzór określa załącznik nr 8 do rozporządzenia;

16)   wykazu uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego, którego wzór określa załącznik nr 9 do rozporządzenia;

17)   rozstrzygnięcia organu sporządzającego projekt planu miejscowego w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego;

18)   dowodów potwierdzających czynności ponawiane w związku z uwzględnieniem uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego;

19)   uchwały rady gminy o uchwaleniu planu miejscowego, o której mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, wraz z załącznikami i uzasadnieniem;

20)   informacji o składzie zespołu autorskiego projektu planu wraz z aktualnym zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

_______

1)       Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165 i Nr 141, poz. 1359).

2)       Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957 oraz z 2003 r. Nr 46, poz. 392 i Nr 80, poz. 717 i 721.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

PODSTAWOWE BARWNE OZNACZENIA GRAFICZNE I LITEROWE DOTYCZĄCE PRZEZNACZENIA TERENÓW, KTÓRE NALEŻY STOSOWAĆ NA PROJEKCIE RYSUNKU PLANU MIEJSCOWEGO

 

 

Lp.

 

 

Przedmiot oznaczenia

 

 

Oznaczenie literowe

 

 Kolor oznaczenia na projekcie rysunku planu

 

 

Uwagi

 

1

 

 2

 

 3

 

 4

 

 5

 

1

 

 TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ

 

1.1

 

 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

 MN

 

 grafika

 

 

 - kolor jasnobrązowy

 

1.2

 

 Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

 

 MW

 

 grafika

 

 

 - kolor

  ciemnobrązowy

 

2

 

 TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ

 

2.1

 

 Tereny zabudowy usługowej

 

 U

 

 grafika

 

 

 - kolor czerwony

 

2.2

 

 Tereny sportu i rekreacji

 

 US

 

 grafika

 

 

 - kreskowanie

  zielono-czerwone

 

2.3

 

 Tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2

 

 UC

 

 grafika

 

 

 - kreskowanie

  czerwono-

  ciemnoszare

 

3

 

 TERENY UŻYTKOWANE ROLNICZO

 

3.1

 

 Tereny rolnicze

 

 R

 

 grafika

 

 

 - kolor żółty

 

3.2

 

 Tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich

 

 RU

 

 grafika

 

 

 - kreskowanie

  żółto-czerwone

 

3.3

 

 Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych

 

 RM

 

 grafika

 

 

 - kreskowanie

  żółto-jasnobrązowe

 

4

 

 TERENY ZABUDOWY TECHNICZNO - PRODUKCYJNEJ

 

4.1

 

 Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

 

 P

 

 grafika

 

 

 - kolor fioletowy

 

4.2

 

 Obszary i tereny górnicze

 

 PG

 

 

 

 

 

5

 

 TERENY ZIELENI I WÓD

 

5.1

 

 Tereny zieleni objęte formami ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie przyrody

 

 ZN

 

 grafika

 

 

 - kolor

  ciemnozielony

 

5.2

 

 Lasy

 

 ZL

 

 

 

 

 

5.3

 

 Tereny zieleni urządzonej, takie jak: parki, ogrody, zieleń towarzysząca obiektom budowlanym, zieleńce, arboreta, alpinaria, grodziska, kurhany, zabytkowe fortyfikacje

 

 ZP

 

 grafika

 

 

 - kolor zielony

 

5.4

 

 Tereny ogrodów działkowych

 

 ZD

 

 

 

 

 

5.5

 

 Cmentarze

 

 ZC

 

 

 

 

 

5.6

 

 Obszary zagrożone powodzią

 

 ZZ

 

 grafika

 

 

 - kreskowanie

  jasnozielone na

  tle w kolorze

  odpowiednim do

  przeznaczenia

 

5.7

 

 Tereny wód powierzchniowych morskich

 

 WM

 

 

 

 

 

5.8

 

 Tereny wód powierzchniowych śródlądowych (rzeki, jeziora, stawy, strumienie, kanały)

 

 WS

 

 grafika

 

 

 - kolor

  jasnoniebieski

 

6

 

 TERENY KOMUNIKACJI

 

6.1

 

 Tereny dróg publicznych

 

 KD

 

 grafika

 

 

 - kolor biały

 

6.2

 

 Tereny dróg wewnętrznych

 

 KDW

 

 grafika

 

 

 - kolor jasnoszary

 

6.3

 

 Tereny komunikacji wodnej, szlaki wodne

 

 KW

 

 grafika

 

 

 - kolor

  ciemnoniebieski

 

7

 

 TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

 

7.1

 

 Elektroenergetyka

 

 E

 

 

 

 

 

7.2

 

 Gazownictwo

 

 G

 

 

 

 

 

7.3

 

 Wodociągi

 

 W

 

 

 

 

 

7.4

 

 Kanalizacja

 

 K

 

 grafika

 

 

 - kolor ciemnoszary

 

7.5

 

 Telekomunikacja

 

 T

 

 

 

 

 

7.6

 

 Gospodarowanie odpadami

 

 O

 

 

 

 

 

7.7

 

 Ciepłownictwo

 

 C

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZÓR

data ........................

................................

(pieczęć wójta, burmistrza

albo prezydenta miasta*))

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE *)

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

................................................................................................................................................

(nazwa planu)

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) zawiadamiam o podjęciu

przez Radę Gminy ........................... uchwały nr .......................... z dnia ...........................

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego, obejmującego obszar ..................................................................................

(opis granic obszaru objętego uchwałą)

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w ......................................................................................

(nazwa i adres)

w terminie do dnia ..................................................................................................................

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot

wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

..............................................................

(podpis Wójta, Burmistrza albo Prezydenta Miasta*))

*) Niepotrzebne skreślić.

 

ZAŁĄCZNIK Nr 3

WZÓR

data ...................................

.............................

(pieczęć wójta, burmistrza

albo prezydenta miasta*))

według rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) zawiadamiam o podjęciu

przez Radę Gminy ................. uchwały nr ................. z dnia ..................

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego, obejmującego obszar ..........................................................................

(opis granic obszaru objętego uchwałą)

Wnioski do planu miejscowego mogą być składane w terminie do dnia .......................

w siedzibie Urzędu Gminy w ..........

Rozdzielnik:

(instytucje i organy wymienione w art. 17 pkt 6 i 7 ustawy)

.............................................................

(podpis Wójta, Burmistrza albo Prezydenta Miasta*))

*) Niepotrzebne skreślić.

 

ZAŁĄCZNIK Nr 4

WZÓR

WYKAZ WNIOSKÓW DO MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wykaz dotyczy projektu planu miejscowego

...........................................................................

(nazwa planu)

Lp.

 

 Data

wpływu

wniosku

 

 Nazwisko i imię,

nazwa jednostki

organizacyjnej

i adres

 

 Treść wniosku

 

 Oznaczenie

nieruchomości,

której dotyczy

wniosek

 

 Rozstrzygnięcie

wójta, burmistrza

albo

prezydenta miasta*)

w sprawie

rozpatrzenia wniosku

 

 Uwagi

 

 

 

 

 

 

 wniosek

uwzględ-

niony

 

 wniosek

nieuwz-

ględniony

 

 

1

 

 2

 

 3

 

 4

 

 5

 

 6

 

 7

 

 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

— zbiór wniosków zamieszczonych w wykazie

.............................................................

(podpis Wójta, Burmistrza albo Prezydenta Miasta*))

*) Niepotrzebne skreślić.

 

ZAŁĄCZNIK Nr 5

WZÓR

WYKAZ OPINII DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wykaz dotyczy projektu planu miejscowego

.........................................................................

(nazwa planu)

Lp.

 

 Opiniujący

(nazwa i adres)

 

 Data

udostępnienia

projektu planu

miejscowego

do opiniowania

 

 Przebieg opiniowania

 

 Uwagi

 

 

 

 

 opinia

negatywna

(data)

 

 opinia

pozytywna

(data)

 

 

1

 

 2

 

 3

 

 4

 

 5

 

 6

 

1

 

 Gminna lub inna właściwa

komisja urbanistyczno-

architektoniczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 Wójtowie, burmistrzowie albo

prezydenci miast,

graniczących z obszarem

objętym planem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

- zbiór opinii zamieszczonych w wykazie

............................................................

(podpis Wójta, Burmistrza albo Prezydenta Miasta*))

*) Niepotrzebne skreślić.

 

ZAŁĄCZNIK Nr 6

WZÓR

WYKAZ UZGODNIEŃ PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

         Wykaz dotyczy projektu planu miejscowego

         ........................................

                       (nazwa planu)

 

 

 

 

 

 Data udostępnienia

 

 Przebieg i data uzgodnienia

 

 

 

Lp.

 

 Uzgadniający (nazwa i adres)

 

 projektu planu miejscowego do uzgodnienia

 

 uzgodnienie pozytywne

 

 uzgodnienie negatywne

 

 uzgodnienie ponowne

 

 Uwagi

 

1

 

 2

 

 3

 

 4

 

 5

 

 6

 

 7

 

1

 

 Wojewoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 Zarząd województwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 Zarząd powiatu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 Wojewódzki konserwator zabytków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 Organy właściwe do uzgadniania projektu planu miejscowego na podstawie przepisów odrębnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 Zarządca drogi*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 Organ wojskowy, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 Dyrektor urzędu morskiego*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 Organ nadzoru górniczego*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 Organ administracji geologicznej*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 Minister właściwy do spraw zdrowia*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

-     zbiór uzgodnień zamieszczonych w wykazie

                                    .........................

                                    (podpis Wójta, Burmistrza

                                    albo Prezydenta Miasta*))

*)Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr 7

WZÓR

data .................................

.............................

(pieczęć wójta, burmistrza

albo prezydenta miasta*))

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE *)

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

.................................................................................................................

(nazwa planu)

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz uchwały Rady

Gminy ................... nr ................ z dnia .................... zawiadamiam o wyłożeniu

do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego ........... obejmującego obszar .................., wraz

z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od ............. do ...............

w siedzibie .......................................................... w godz. od ................. do .................

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami

odbędzie się w dniu ............... w siedzibie .................................... o godz. ...................

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie

planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta, Burmistrza albo Prezydenta

Miasta*) ...................... z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki

organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia ..........................

.............................................................

(podpis Wójta, Burmistrza albo Prezydenta Miasta*))

*) Niepotrzebne skreślić.

 

ZAŁĄCZNIK Nr 8

WZÓR

PROTOKÓŁ

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami

Protokół sporządzono w dniu ........................................., w ..........................................

........................................................................................................................................

(nazwa urzędu)

przez ..............................................................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) w dniu ......................

przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego ...................................................... rozwiązaniami.

(nazwa planu)

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

II. Głos w dyskusji zabrali:

1. ...................................................................................................................

(imię, nazwisko, nazwa, organ)

...................................................................................................................

(adres)

Zagadnienia poruszone w dyskusji ...........................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

2. ...................................................................................................................

(imię, nazwisko, nazwa, organ)

...................................................................................................................

(adres)

Zagadnienia poruszone w dyskusji ...........................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

III. Ustalenia z dyskusji:

1) ....................................................

2) ....................................................

3) ....................................................

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:

1) dla wójta, burmistrza albo prezydenta miasta*);

2) do dokumentacji planistycznej;

3) do publicznego wglądu.

Protokół zawiera .......... ponumerowanych stron.

Miejscowość, data ............................

...........................................................

(podpis osoby sporządzającej protokół)

.................................................................

(podpis Wójta, Burmistrza albo Prezydenta Miasta*))

*) Niepotrzebne skreślić.

 

ZAŁĄCZNIK Nr 9

WZÓR

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO

WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wykaz dotyczy projektu planu miejscowego

..............................................................................

(nazwa planu)

Lp.

 

 Data wpływu uwagi

 

 Nazwisko i imię,

nazwa jednostki

organizacyjnej

i adres

zgłaszającego

uwagi

 

 Treść uwagi

 

 Oznaczenie nieruchomo-

ści, której

dotyczy

uwaga

 

 Ustalenia

projektu

planu dla

nieruchomo-

ści, której

dotyczy

uwaga

 

 Rozstrzygnięcie

wójta, burmistrza

albo

prezydenta miasta*)

w sprawie

rozpatrzenia

uwagi

 

 Rozstrzygnięcie

Rady Gminy

załącznik do

uchwały nr .....

z dnia .......

 

 Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 uwaga

uwzglę-

dniona

 

 uwaga

nieuwz-

ględnio-

na

 

 uwaga

uwzglę-

dniona

 

 uwaga

nieuwz-

ględnio-

na

 

 

1

 

 2

 

 3

 

 4

 

 5

 

 6

 

 7

 

 8

 

 9

 

 10

 

 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

- zbiór uwag zamieszczonych w wykazie

............................................................

(podpis Wójta, Burmistrza albo Prezydenta Miasta*))

Tagi: Akty prawne, Przepisy prawne, Plan zagospodarowania przestrzennego, Dz.U. nr 164 poz. 1587, Wymagany zakres projektu

Podziel się na facebook.com

Komentarze:

Dodaj komentarz: