Strona główna
zaloguj

 | Mapa strony

Kategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 180 poz. 1861 - Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych

Dz.U.04.180.1861

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 29 lipca 2004 r.

w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych

(Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.)

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych, zwanego dalej "Wykazem".

§ 2. 1. Wykaz jest prowadzony z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych w formie karty wyrobu, składającej się z dwóch części, zawierających odpowiednio informacje ogólne i szczegółowe.

2. Wzór Wykazu określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. 1. Wykaz jest udostępniany na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

2. Wykaz powinien umożliwiać niezwłoczne odczytanie i wydrukowanie całości albo części zapisanych danych.

§ 4. 1. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego dokonuje wpisu w Wykazie niezwłocznie po otrzymaniu od właściwego organu kopii decyzji, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 31 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, zwanej dalej "ustawą".

2. Informacje o decyzjach, o których mowa w ust. 1, zamieszcza się na odrębnych kartach wyrobu.

3. Właściwy organ przekazuje do Wykazu kopie decyzji, o których mowa w ust. 1, wraz z kartą wyrobu (część I) oraz kopie ostatecznej decyzji o umorzeniu postępowania wraz z kartą wyrobu (część II).

§ 5. W Wykazie umieszcza się następujące informacje:

   1)   numer karty wyrobu;

   2)   nazwę wyrobu budowlanego;

   3)   numer mandatu Komisji Europejskiej albo numer i datę decyzji oraz organ wydający decyzję o uznaniu wyrobu budowlanego za regionalny wyrób budowlany, albo pozycję w wykazie wyrobów budowlanych, o którym mowa w art. 9 ust. 7 ustawy;

   4)   numer i datę wpisu;

   5)   oznaczenie (kod) decyzji, o których mowa w § 4 ust. 1;

   6)   organ wydający decyzję;

   7)   datę i numer decyzji;

   8)   określenie partii wyrobu budowlanego pozwalające na jej identyfikację;

   9)   kod według klasyfikacji stosowanej przez taryfę celną;

10)   opis wyrobu budowlanego pozwalający na jego identyfikację;

11)   kraj wytworzenia wyrobu budowlanego;

12)   dane producenta wyrobu budowlanego;

13)   dane sprzedawcy wyrobu budowlanego;

14)   rodzaj i zakres niezgodności wyrobu budowlanego;

15)   zagrożenia, jakie może spowodować wyrób budowlany;

16)   informację o nakazie odkupienia wyrobu budowlanego;

17)   informację o nakazie zniszczenia wyrobu budowlanego;

18)   informację o umorzeniu postępowania wraz z datą usunięcia wpisu, jeżeli decyzja o umorzeniu postępowania jest wydana przed upływem terminu, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy;

19)   datę wydania ostatecznej decyzji;

20)   inne informacje, jeżeli jest to niezbędne do identyfikacji wyrobu budowlanego.

§ 6. 1. Wpis w Wykazie usuwa się bezzwłocznie po wystąpieniu okoliczności i upływie terminu, o których mowa w art. 15 ust. 3 ustawy.

2. Usunięcie wpisu polega na trwałym zatarciu danych zawartych w usuniętym wpisie.

§ 7. Do decyzji wydanych w drugiej instancji przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

________

1)       Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

ZAŁĄCZNIK

WZÓR KRAJOWEGO WYKAZU ZAKWESTIONOWANYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH

KARTA WYROBU NR ....

CZĘŚĆ I - INFORMACJE OGÓLNE

 

Nazwa wyrobu

 

 Producent Nazwa i adres

 

 Określenie partii wyrobu

 

 Data decyzji

 

 Kod decyzji*)

 

 Decyzja o umorzeniu postępowania/termin usunięcia wpisu

 

1

 

 2

 

 3

 

 4

 

 5

 

 6

 

 

Objaśnienie

*)       Wpisuje się następujące kody decyzji:

"1" -    nakaz wycofania z obrotu wyrobu budowlanego albo jego określonej partii (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy);

"2" -    zakaz obrotu określoną partią wyrobu budowlanego (art. 30 ust. 2 ustawy);

"3" -    nakaz wycofania z obrotu wyrobu budowlanego albo jego określonej partii (art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy);

"4" -    nakaz wycofania z obrotu wyrobu budowlanego albo jego określonej partii (art. 31 ust. 2 ustawy);

"5" -    nakaz wycofania z obrotu wyrobu budowlanego albo jego określonej partii (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy) wraz z obowiązkiem producenta odkupienia wyrobu budowlanego na żądanie osób, które faktycznie nim władają (art. 31 ust. 5 ustawy);

"6" -    nakaz zniszczenia wyrobu budowlanego (art. 31 ust. 6 ustawy).

KARTA WYROBU NR ......

CZĘŚĆ II - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

II - A

 

Nazwa wyrobu budowlanego

 

 

 

Numer mandatu Komisji Europejskiej albo numer i data decyzji oraz organ wydający decyzję o uznaniu wyrobu budowlanego za regionalny wyrób budowlany, albo pozycja w wykazie wyrobów budowlanych, o którym mowa w art. 9 ust. 7 ustawy

 

 

 

Numer i data wpisu

 

 

 

Kod decyzji

 

 

 

Organ wydający decyzję

 

 

 

Data i nr decyzji

 

 

 

Określenie partii wyrobu budowlanego pozwalające na jej identyfikację

 

 

 

Kod taryfy celnej

 

 

 

Opis wyrobu budowlanego pozwalający na jego identyfikację

 

 

 

Kraj wytworzenia wyrobu budowlanego

 

 

 

Dane producenta wyrobu budowlanego

 

 

 

1) nazwa

 

 

 

2) adres

 

 

 

3) NIP (EURONIP)*

 

 

 

4) REGON*

 

 

 

Dane sprzedawcy wyrobu budowlanego

 

 

 

1) nazwa

 

 

 

2) adres

 

 

 

3) NIP (EURONIP)*

 

 

 

4) REGON*

 

 

 

Rodzaj i zakres niezgodności wyrobu budowlanego

 

 

 

Zagrożenia, jakie może spowodować wyrób budowlany

 

 

 

Informacja o nakazie odkupienia wyrobu budowlanego

 

 

 

Informacja o nakazie zniszczenia wyrobu budowlanego

 

 

 

Inne informacje niezbędne do identyfikacji wyrobu budowlanego

 

 

 

 

II - B

 

Informacja o umorzeniu postępowania- organ wydający decyzję

 

 

 

Data i nr decyzji

 

 

 

Data usunięcia wpisu

 

 

 

Informacja o decyzji ostatecznej- organ wydający decyzję

 

 

 

Data i nr decyzji

 

 

 

 

Objaśnienie

*    Dane dostępne wyłącznie dla właściwego organu.

 

Tagi: Akty prawne, Przepisy prawne, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, Dz.U. nr 180 poz. 1861, Krajowy Wykaz Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych - Rozporządzenie

Podziel się na facebook.com

Komentarze:

Dodaj komentarz: