Strona główna
zaloguj

 | Mapa strony

Kategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 198 poz. 2041 - Rozporządzenie w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Dz.U.04.198.2041

2006.12.31  zm.  Dz.U.06.245.1782  § 1

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 11 sierpnia 2004 r.

w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz. U. z dnia 10 września 2004 r.)

Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

   1)   sposób deklarowania zgodności wyrobów budowlanych na podstawie oceny zgodności z Polską Normą wyrobu, niemającą statusu normy wycofanej, lub aprobatą techniczną;

   2)   wymagane systemy oceny zgodności dla poszczególnych grup wyrobów budowlanych;

   3)   sposób znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym;

   4)   zawartość i wzór krajowej deklaracji zgodności;

   5)   zakres informacji dołączanej do wyrobu budowlanego znakowanego znakiem budowlanym.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

   1)   specyfikacji technicznej - należy przez to rozumieć Polską Normę wyrobu, niemającą statusu normy wycofanej, lub aprobatę techniczną;

   2)   zakładowej kontroli produkcji - należy przez to rozumieć stałą wewnętrzną kontrolę produkcji prowadzoną przez producenta, której wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjęte przez producenta powinny być w sposób systematyczny dokumentowane poprzez zapisywanie zasad i procedur postępowania; system dokumentowania kontroli powinien gwarantować jednolitą interpretację zapewniania jakości i umożliwić osiągnięcie wymaganych cech wyrobu oraz efektywności działania systemu kontroli produkcji;

   3)   krajowym certyfikacie zgodności - należy przez to rozumieć dokument, wymagany do wydania krajowej deklaracji zgodności, wydany w trakcie oceny zgodności przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby, potwierdzający, że wyrób budowlany i proces jego wytwarzania są zgodne ze specyfikacją techniczną;

   4)   krajowym certyfikacie zakładowej kontroli produkcji - należy przez to rozumieć dokument, wymagany do wydania krajowej deklaracji zgodności, wydany w trakcie oceny zgodności przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby, potwierdzający, że proces wytwarzania wyrobu budowlanego jest stabilny i udokumentowany, a wytwarzany wyrób i proces produkcji zgodny ze specyfikacją techniczną.

Rozdział 2

Deklarowanie zgodności wyrobów budowlanych

§ 3. Wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną, jeżeli spełnia, odpowiednie do jego przeznaczenia, wymagania określone w tej specyfikacji, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych.

§ 4. 1. Producent wyrobu budowlanego przez wystawienie krajowej deklaracji zgodności oświadcza, na swoją wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze specyfikacją techniczną. Krajową deklarację zgodności producent przechowuje i przedkłada właściwym organom kontroli na ich żądanie.

2. Oceny zgodności wyrobu budowlanego dokonuje producent, na podstawie zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu, o której mowa w przepisach o europejskich aprobatach technicznych oraz polskich jednostkach organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania, stosując system oceny zgodności wskazany w tej specyfikacji.

3. Jeżeli w specyfikacji technicznej nie został określony system oceny zgodności, producent dokonuje oceny zgodności, z zastrzeżeniem § 15, według następujących systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych:

   1)   system 1+ - certyfikacja zgodności wyrobu przez akredytowaną jednostkę certyfikującą na podstawie:

a)   zadania producenta:

–   zakładowej kontroli produkcji,

–   uzupełniających badań próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, prowadzonych przez producenta zgodnie z ustalonym planem badania,

b)  zadania akredytowanej jednostki:

–   wstępnego badania typu,

–   wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji,

–   ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji,

–   badań sondażowych próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, na rynku lub na placu budowy;

   2)   system 1 - certyfikacja zgodności wyrobu przez akredytowaną jednostkę certyfikującą na podstawie:

a)   zadania producenta:

–   zakładowej kontroli produkcji,

–   uzupełniających badań próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, prowadzonych przez producenta zgodnie z ustalonym planem badania,

b)  zadania akredytowanej jednostki:

–   wstępnego badania typu,

–   wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji,

–   ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji;

   3)   system 2+ - deklarowanie zgodności wyrobu przez producenta na podstawie:

a)   zadania producenta:

–   wstępnego badania typu,

–   zakładowej kontroli produkcji,

–   badań próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym zgodnie z ustalonym planem badania, jeżeli dodatkowo wymaga tego zharmonizowana specyfikacja techniczna,

b)  zadania akredytowanej jednostki - certyfikacji zakładowej kontroli produkcji na podstawie: wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji;

   4)   system 2 - deklarowanie zgodności wyrobu przez producenta na podstawie:

a)   zadania producenta:

–   wstępnego badania typu,

–   zakładowej kontroli produkcji,

b)  zadania akredytowanej jednostki - certyfikacji zakładowej kontroli produkcji na podstawie wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji;

   5)   system 3 - deklarowanie zgodności wyrobu przez producenta na podstawie:

a)   wstępnego badania typu prowadzonego przez akredytowane laboratorium,

b)  zakładowej kontroli produkcji;

   6)   system 4 - deklarowanie zgodności wyrobu przez producenta na podstawie:

a)   wstępnego badania typu prowadzonego przez producenta,

b)  zakładowej kontroli produkcji.

4. Wymagane systemy oceny zgodności dla poszczególnych grup wyrobów budowlanych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Krajowa deklaracja zgodności zawiera w szczególności:

   1)   numer nadany przez wydającego;

   2)   określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany;

   3)   identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek, klasę według specyfikacji technicznej oraz przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego;

   4)   identyfikację specyfikacji technicznej, z którą potwierdza się zgodność: numeru, tytułu i roku ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub numeru, tytułu i roku wydania aprobaty technicznej oraz nazwy jednostki aprobującej;

   5)   oświadczenie producenta, że wyrób budowlany spełnia wymagania specyfikacji technicznej;

   6)   nazwę i adres jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego;

   7)   miejsce i datę wydania krajowej deklaracji zgodności;

   8)   imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej do wydania krajowej deklaracji zgodności.

2. Wzór krajowej deklaracji zgodności określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 6. W ocenie zgodności wyrobów budowlanych uczestniczą akredytowane, zgodnie z przepisami o systemie oceny zgodności, jednostki certyfikujące oraz laboratoria.

§ 7. Krajowy certyfikat zgodności zawiera w szczególności:

   1)   nazwę i adres jednostki certyfikującej;

   2)   określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany;

   3)   opis wyrobu budowlanego, w tym rodzaj i zastosowanie;

   4)   wskazanie specyfikacji technicznej;

   5)   warunki dotyczące stosowania wyrobu budowlanego wynikające ze specyfikacji technicznej;

   6)   numer certyfikatu;

   7)   warunki i okres ważności certyfikatu, tam gdzie to ma zastosowanie;

   8)   imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisania certyfikatu.

§ 8. Krajowy certyfikat zakładowej kontroli produkcji zawiera w szczególności:

   1)   nazwę i adres jednostki certyfikującej;

   2)   określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany;

   3)   opis wyrobu i wskazanie specyfikacji technicznej;

   4)   warunki dotyczące systemu zakładowej kontroli produkcji wynikające ze specyfikacji technicznej lub § 4 ust. 3 pkt 3 lit. b albo pkt 4 lit. b;

   5)   numer certyfikatu;

   6)   warunki i okres ważności certyfikatu, tam gdzie to ma zastosowanie;

   7)   imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisania certyfikatu.

§ 9. Laboratorium wykonujące określone w § 4 ust. 3 zadania akredytowanej jednostki powinno posiadać certyfikat akredytacji z zakresem określonym zgodnie z § 10 ust. 2, potwierdzający spełnienie wymagań i warunków zawartych w Polskich Normach, określających ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

§ 10. 1. Zakres akredytacji jednostki certyfikującej wyroby powinien odnosić się do wyrobu budowlanego lub grupy wyrobów budowlanych.

2. Zakres akredytacji laboratorium powinien odnosić się do metod badań wyrobów budowlanych i być określony przez odwołanie się do numerów norm na metody badań lub procedur badawczych, przywołanych w specyfikacjach technicznych, lub innych równoważnych metod badania.

Rozdział 3

Oznakowanie znakiem budowlanym

§ 11. Po wystawieniu krajowej deklaracji zgodności, a przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego do obrotu, producent umieszcza na wyrobie znak budowlany, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, oznaczający, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną, co zostało potwierdzone przez dokonanie oceny zgodności określonej w rozporządzeniu.

§ 12. 1. Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowiązany dołączyć informację zawierającą:

   1)   określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany;

   2)   identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę według specyfikacji technicznej;

   3)   numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego;

   4)   numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności;

   5)   inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

   6)   nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.

2. Informację, o której mowa w ust. 1, należy dołączyć do wyrobu budowlanego w sposób określony w specyfikacji technicznej, a jeśli specyfikacja techniczna tego nie określa - w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przez stosującego ten wyrób.

§ 13. 1. Znak budowlany umieszcza się w sposób widoczny, czytelny, niedający się usunąć, wskazany w specyfikacji technicznej, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie przymocowanej do niego.

2. Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposób określony w ust. 1, oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszących temu wyrobowi.

§ 14. Na wyrobie budowlanym mogą być umieszczone inne oznakowania, jeżeli nie będą one ograniczać widoczności i czytelności oznakowania znakiem budowlanym, a ich znaczenie i forma graficzna nie będą wprowadzać w błąd, że jest to oznakowanie znakiem budowlanym.

Rozdział 4

Przepisy przejściowy i końcowy

§ 15. 1.  Jeżeli w specyfikacji technicznej nie został określony system oceny zgodności, producent wyrobu budowlanego może, do dnia 31 grudnia 2009 r., dokonać oceny zgodności wyrobów budowlanych:

   1)   wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia - stosując system 1, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 2;

   2)   niewymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia - stosując system 4, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 6.

2. Jeżeli w aprobacie technicznej wydanej przed dniem 1 maja 2004 r. jako obowiązujący system oceny zgodności wskazano certyfikację na znak bezpieczeństwa, a certyfikat na znak bezpieczeństwa wygasł przed utratą ważności tej aprobaty, może być wydany certyfikat zgodności, w rozumieniu rozporządzenia, przy czym ocenę zgodności przeprowadza się w odniesieniu do kryteriów technicznych określonych w aprobacie.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.2)

________

1)       Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2)       Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 41 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WYMAGANE SYSTEMY OCENY ZGODNOŚCI DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP WYROBÓW BUDOWLANYCH

 

Lp.

 

 Wyrób (wyroby) objęte decyzją

 

 Określone przez producenta zastosowanie wyrobu (-ów)

 

 Poziomy i klasy

 

 System oceny zgodności

 

(1)

 

 (2)

 

 (3)

 

 (4)

 

 (5)

 

1

 

 95/467/WE

Decyzja Komisji z dnia 24 października 1995 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym kominów, przewodów kominowych, wyrobów gipsowych i łożysk konstrukcyjnych

 

 

 

 Kominy prefabrykowane (elementy o wysokości kondygnacji) przewody kominowe (elementy lub bloki), kominy wielopowłokowe (elementy lub bloki), bloki kominowe jednopowłokowe, zestawy elementów kominów wolno stojących i kominów dostawialnych

 

 - kominy

 

 Wszystkie

 

 2+

 

 

 

 Elementy zakończeń kominów

 

 - kominy

 

 Wszystkie

 

 4

 

2

 

 95/467/WE

Decyzja Komisji z dnia 24 października 1995 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym kominów, przewodów kominowych, wyrobów gipsowych i łożysk konstrukcyjnych

 

 

 

 Płyty gipsowo-kartonowe i elementy sufitowe z cienką

 

 

 

 A1*, A2*, B*, C*

 

 1

 

 

 

 warstwą wykończeniową, płyty włókno-gipsowe i płyty kompozytowe

 

 - w ścianach, ściankach działowych lub sufitach, podlegających wymaganiom

 

 A1**, A2**, B**, C**, D, E

 

 3

 

 

 

 (laminaty), w których dodany materiał jest po stronie narażonej na działanie ognia

 

 dotyczącym reakcji na ogień

 

 (A1 - E)***,F

 

 4

 

 

 

 Płyty gipsowo-kartonowe, elementy sufitowe i tynk gipsowy, łącznie z wyrobami związanymi

 

 - w ścianach, ściankach działowych lub sufitach, przewidzianych do zastosowań jako zabezpieczenia ogniochronne elementów konstrukcyjnych lub wydzielania stref pożarowych w budynkach

 

 Wszystkie

 

 3

 

 

 

 Płyty gipsowo-kartonowe, łącznie z wyrobami związanymi

 

 - do usztywniania szkieletów drewnianych lub więźby dachowej ze względu na działanie wiatru

 

 -

 

 3

 

 

 

 Płyty gipsowo-kartonowe, bloki, elementy sufitowe i tynk gipsowy, łącznie z wyrobami związanymi

 

 - w ścianach, ściankach działowych lub sufitach, w sytuacjach i zastosowaniach wyżej niewymienionych

 

 -

 

 4

 

3

 

 95/467/WE

Decyzja Komisji z dnia 24 października 1995 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym kominów, przewodów kominowych, wyrobów gipsowych i łożysk konstrukcyjnych

 

 

 

 Łożyska konstrukcyjne

 

 - w budynkach i budowlach inżynierskich w przypadku gdy pojedyncze łożyska mają znaczenie krytyczne

 

 -

 

 1

 

 

 

 Łożyska konstrukcyjne

 

 - w przypadku gdy pojedyncze łożyska nie mają znaczenia krytycznego

 

 -

 

 3

 

4

 

 96/577/WE

Decyzja Komisji z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym stałych urządzeń gaśniczych

 

 

 

 Systemy sygnalizacji pożarowej - zestawy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 zestawy sygnalizacyjno-alarmowe, zestawy sygnalizacji pożarowej, systemy alarmowe, systemy ostrzegania i ewakuacji

 

 - bezpieczeństwo pożarowe

 

 -

 

 1

 

 

 

 Systemy sygnalizacji pożarowej - elementy składowe: czujki pożarowe, urządzenia sterujące i sygnalizujące, urządzenia transmisji alarmów, izolatory zwarć, urządzenia alarmowe, źródła zasilania, urządzenia wejścia/wyjścia, ręczne ostrzegacze pożarowe, dźwiękowe systemy ostrzegawcze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autonomiczne czujki pożarowe, źródła zasilania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Systemy tłumienia i gaszenia pożaru - zestawy:

systemy instalacji hydrantowych suchych i nawodnionych, zestawy instalacji tryskaczowych, zraszaczowych i mgły wodnej, zestawy gaśnicze pianowe, zestawy gaśnicze proszkowe, zestawy gaśnicze gazowe (w tym systemy gaśnicze z CO2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Systemy tłumienia i gaszenia pożaru - elementy składowe: hydranty wewnętrzne, czujniki/ przełączniki przepływu wody, czujniki/ przełączniki ciśnienia, zawory pożarowe, nasady, pompy przeciwpożarowe i zespoły pomp przeciwpożarowych, dysze/tryskacze/łączniki wylotowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Systemy zabezpieczenia przed wybuchem - zestawy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Systemy zabezpieczenia przed wybuchem - elementy składowe: czujki, tłumiki, czujniki wybuchu, wyroby przeciwwybuchowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Instalacje kontroli rozprzestrzeniania ognia i dymu - zestawy: zestawy do odprowadzania dymu i ciepła, zestawy do różnicowania ciśnienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Instalacje kontroli rozprzestrzeniania ognia i dymu - elementy składowe: kurtyny dymowe, klapy przeciwpożarowe, przewody, wentylatory mechaniczne, klapy dymowe, tablice sterownicze, panele obsługi dla straży pożarnej, ręczne przyciski oddymiania, źródła zasilania

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 96/578/WE

Decyzja Komisji z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym urządzeń sanitarnych

 

 

 

 Zlewozmywaki, umywalki i koryta komunalne; wanny, brodziki przysznicowe; bidety; pisuary; miski ustępowe, ustępy ziemne, chemiczne i kompostowe; toalety maceracyjne; toalety tureckie; zbiorniki spłukujące; wanny z hydromasażem; ekrany prysznicowe i wannowe z wyposażeniem oraz osłony i formowane moduły toaletowe

 

 - higiena osobista

 

 -

 

 4

 

 

 

 

 

 

 

 A1*, A2*, B*, C*

 

 1

 

 

 

 Publiczne toalety modularne i zestawy do toalet prefabrykowanych

 

 - higiena osobista

 

 A1**, A2**, B**, C**, D, E

 

 3

 

 

 

 

 

 

 

 (A1 - E)***, F

 

 4

 

6

 

 96/579/WE

Decyzja Komisji z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

 

 

 Urządzenia obniżające hałas ruchu drogowego; ekrany przeciwolśnieniowe

 

 - na obszarach ruchu drogowego

 

 -

 

 3

 

 

 

 Wyroby do znakowania dróg; znaki drogowe i urządzenia kontroli ruchu drogowego, dla ruchu kołowego i pieszego, zainstalowane na stałe; drogowe słupy oświetleniowe; systemy ograniczania ruchu pojazdów; systemy oddzielenia ruchu pieszych od kołowego, łącznie z kładkami zabezpieczonymi poręczami

 

 - na obszarach ruchu drogowego

 

 -

 

 1

 

7

 

 96/580/WE

Decyzja Komisji z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym zestawów ścian osłonowych

 

 

 

 Zestawy ścian osłonowych

 

 

 

 A1*, A2*, B* C*

 

 1

 

 

 

 

 

 - ściany zewnętrzne podlegające wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

 

 A1**, A2** B**, C**, D, E,(A1 - E)***, F

 

 3

 

 

 

 Zestawy ścian osłonowych

 

 - ściany zewnętrzne niepodlegające wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

 

 -

 

 3

 

8

 

 96/581/WE

Decyzja Komisji z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym geotekstyliów

 

 

 

 Geosyntetyki (membrany i tkaniny), geokompozyty, geosiatki stosowane: jako bariery dla cieczy i gazów, jako warstwa ochronna, do drenowania i filtracji, do zbrojenia

 

 - w drogach, liniach kolejowych, fundamentach i ścianach, systemach melioracji, do zapobiegania erozji, do zbiorników wodnych i zapór, kanałów, tuneli, budowli podziemnych, przy usuwaniu i składowaniu odpadów ciekłych, do składowania lub usuwania odpadów stałych

 

 -

 

 2+

 

 

 

 Geosyntetyki (membrany i tkaniny), geokompozyty, geosiatki stosowane jako warstwa ochronna

 

 - do zastosowania we wszystkich obiektach

 

 -

 

 4

 

9

 

 96/582/WE

Decyzja Komisji z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym kotew metalowych do zastosowania w betonie - pod dużym obciążeniem; systemów oszklenia ze spoiwem konstrukcyjnym

 

 

 

 Systemy oszklenia ze spoiwem konstrukcyjnym

typu II i IV

Typ II: Z zamocowaniami mechanicznymi do przenoszenia ciężaru własnego wypełnienia na ramę nośną, a tym samym i na konstrukcję; wszystkie pozostałe oddziaływania przenoszone są przez spoinę klejoną

Typ IV: Wszystkie oddziaływania, łącznie z ciężarem własnym wypełnienia, przenoszone są na ramę nośną, a tym samym i na konstrukcję, przez spoinę klejoną

 

 - jako ściany zewnętrzne i przekrycia

 

 -

 

 1

 

 

 

 Systemy oszklenia ze spoiwem konstrukcyjnym typu I i III

Typ I: Z zamocowaniami mechanicznymi do przenoszenia ciężaru własnego wypełnienia na ramę nośną, a tym samym i na konstrukcję; stosowane są zabezpieczenia przed zagrożeniem bezpieczeństwa w przypadku utraty nośności przez spoinę klejoną

Typ III: Przenoszenie ciężaru własnego wypełnienia na ramę nośną, a tym samym i na konstrukcję, przez spoinę klejoną; stosowane są zabezpieczenia przed zagrożeniem bezpieczeństwa w przypadku utraty nośności przez spoinę klejoną

 

 - jako ściany zewnętrzne i przekrycia

 

 -

 

 2+

 

10

 

 96/582/WE

Decyzja Komisji z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym kotew metalowych do zastosowania w betonie - pod dużym obciążeniem; systemów oszklenia ze spoiwem konstrukcyjnym

 

 

 

 Kotwy metalowe do zastosowania w betonie (pod dużym obciążeniem)

 

 - do mocowania lub podpierania konstrukcyjnych elementów betonowych lub ciężkich elementów, takich jak okładziny i sufity podwieszone

 

 -

 

 1

 

11

 

 97/161/WE

Decyzja Komisji z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym kotew metalowych do betonu stosowanych przy mocowaniu systemów lekkich konstrukcji - pod małym obciążeniem

 

 

 

 Kotwy metalowe do betonu stosowane przy mocowaniu systemów lekkich konstrukcji (pod małym obciążeniem)

 

 - do dodatkowego mocowania do betonu takich elementów, jak lekkie sufity podwieszane i instalacje

 

 -

 

 2+

 

12

 

 97/176/WE

Decyzja Komisji z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym wyrobów konstrukcyjnych z drewna litego i wyposażenia pomocniczego

 

 

 

 Wyroby konstrukcyjne z drewna litego

Elementy: mostowe, elementy

 

 

 

 A1*, A2*, B*, C*

 

 1

 

 

 

 kratownic, podkłady kolejowe, elementy stropowe, elementy ścienne, elementy dachowe, takie jak: belki, łuki, rozpory, krokwie, słupy, żerdzie i pale; Zestawy elementów: kratownice, stropy, ściany, dachy, ramy

 

 - do zastosowania w mostach, liniach kolejowych i w budynkach

 

 A1**, A2**, B**, C**, D, E, (A1 -E)***, F

 

 2+

 

 

 

 Wyroby konstrukcyjne z drewna litego i wyposażenie pomocnicze, słupy drewniane

 

 - w liniach napowietrznych

 

 -

 

 2+

 

 

 

 Wyroby konstrukcyjne z drewna klejonego warstwowo i inne klejone wyroby z drewna

Elementy: mostowe, kratownic, stropowe, ścienne, dachowe, takie jak: belki, łuki, rozpory, krokwie, słupy, żerdzie, pale; Zestawy elementów: kratownice, stropy, ściany, dachy, ramy

 

 - do zastosowania w mostach i budynkach

 

 -

 

 1

 

 

 

 Łączniki do wyrobów konstrukcyjnych z drewna: Łączniki do drewna, łączniki pierścieniowe, sworznie stalowe i drewniane, śruby drewniane, sworznie gwintowane, gwoździe drewniane

 

 - wyroby konstrukcyjne z drewna

 

 -

 

 3

 

13

 

 97/177/WE

Decyzja Komisji z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym kotew metalowych wklejanych do konstrukcji murowych

 

 

 

 Kotwy metalowe wklejane do konstrukcji murowych

 

 - mocowanie lub zawieszanie elementów konstrukcyjnych (wpływających na nośność budowli) lub elementów ciężkich, takich jak okładziny lub wyposażenie

 

 -

 

 1

 

14

 

 97/462/WE

Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym płyt drewnopochodnych surowych oraz fornirowanych lub powlekanych

 

 

 

 Płyty drewnopochodne surowe oraz fornirowane lub powlekane

 

 

 

 A1*, A2*, B*, C*

 

 1

 

 

 

 

 

 - do stosowania w elementach konstrukcyjnych wewnętrznych lub zewnętrznych

 

 A1**, A2** B**, C**, D, E, (A1 - E)***, F

 

 2+

 

 

 

 

 

 

 

 A1*, A2*, B*, C*

 

 1

 

 

 

 

 

 - do stosowania w elementach niekonstrukcyjnych wewnętrznych lub zewnętrznych

 

 A1**, A2**, B**, C**, D, E

 

 3

 

 

 

 

 

 

 

 (A1 - E)***, F

 

 4

 

15

 

 97/463/WE

Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym kotew tworzywowych do betonu i konstrukcji murowych

 

 

 

 Kotwy tworzywowe do betonu i konstrukcji murowych

 

 - do zastosowania w systemach elewacyjnych, do mocowania lub zawieszania elementów wpływających na nośność budowli

 

 -

 

 2+

 

16

 

 97/464/WE

Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym wyrobów do kanalizacji

 

 

 

 Urządzenia zabezpieczające przed przepływem wstecznym: zawory napowietrzające

 

 - stosowane wewnątrz budynku

 

 -

 

 4

 

 

 

 Zestawy elementów do przepompowni ścieków i urządzenia do oczyszczania ścieków

 

 - stosowane wewnątrz budynku

 

 -

 

 3

 

 

 

 Zestawy i elementy do oczyszczalni ścieków i urządzenia do oczyszczania ścieków w miejscu ich powstania, osadniki gnilne

 

 - stosowane na zewnątrz budynków do odprowadzania wody deszczowej, fekaliów oraz ścieków organicznych

 

 -

 

 3

 

 

 

 Prefabrykowane kanały odwadniające

 

 - do stosowania na zewnątrz budynków, do odprowadzania ścieków z budynków i obiektów budowlanych

 

 -

 

 3

 

 

 

 Studzienki włazowe i niewłazowe; włazy kanałowe, stopnie, drabiny i poręcze do studzienek włazowych i niewłazowych, wpusty ściekowe

 

 - stosowane w jezdniach, na parkingach, utwardzonych poboczach i na zewnątrz budynków

 

 -

 

 4

 

 

 

 Separatory

 

 - do ścieków z budynków i obiektów budowlanych, włącznie z drogami

 

 -

 

 4

 

17

 

 97/555/WE

Decyzja Komisji z dnia 14 lipca 1997 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym cementów, wapna budowlanego oraz innych spoiw hydraulicznych

 

 

 

 Cementy powszechnego użytku, w tym:

- cement portlandzki

- cementy portlandzkie

  mieszane:

  cement portlandzki z

  żużlem

  z pyłem krzemionkowym

  z pucolaną

  z popiołem lotnym

  z łupkiem palonym,

  z kamieniem wapiennym

  cement portlandzki

  mieszany

 

 

 

 -

 

 1+

 

 

 

 - cementy hutnicze

- cementy pucolanowe

- cementy mieszane

 

 - przygotowanie betonu, zapraw, zaczynu iniekcyjnego i innych

 

 

 

 

 

 

 

 Cementy specjalne, w tym:

- cementy o niskim cieple

  hydratacji

- cement odporny na

  siarczany

- cement biały

- cement odporny na

  działanie wody morskiej

- cement niskoalkaliczny

 

 mieszanek do budowy i wytwarzania wyrobów budowlanych

 

 -

 

 1+

 

 

 

 Cementy glinowe

 

 

 

 -

 

 1+

 

 

 

 Cementy murarskie

 

 

 

 -

 

 1+

 

 

 

 Wapna budowlane, w tym:

- wapna wapienne

- wapna dolomitowe

- wapna hydrauliczne

 

 

 

 -

 

 2

 

 

 

 Hydrauliczne spoiwa drogowe

 

 - przygotowanie betonu, zaprawy, zaczynu iniekcyjnego i innych mieszanek do stabilizacji dróg

 

 -

 

 2+

 

18

 

 97/556/WE

Decyzja Komisji z dnia 14 lipca 1997 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym złożonych systemów izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi

 

 

 

 Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi

 

 - do ścian zewnętrznych podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego

 

 A1*, A2*, B*, C*

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 A1**,

A2**, B** C**, D, E, (A1 - E)***, F

 

 2+

 

 

 

 

 

 - do ścian zewnętrznych niepodlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego

 

 wszystkie

 

 2+

 

19

 

 97/597/WE

Decyzja Komisji z dnia 14 lipca 1997 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym stali zbrojeniowej i sprężającej do betonu

 

 

 

 Wyroby do zbrojenia betonu:

- pręty,

- walcówka, kręgi,

- siatki zgrzewane,

- maty zbrojące,

- taśmy z wgniotami

 

 - do zbrojenia betonu

 

 -

 

 1+

 

 

 

 Wyroby do sprężania betonu:

- druty (druty przeciągane

  na zimno odpuszczone,

  druty gładkie i druty z

  wgniotami),

- sploty (sploty

  wielodrutowe, sploty

  wielodrutowe zwarte,

  sploty z wgniotami, o

  wysokiej przyczepności),

- pręty (pręty walcowane

  na gorąco i poddawane

  obróbce, pręty

  gwintowane, żebrowane,

  płaskie lub gładkie),

- kable sprężające

 

 - do sprężania betonu

 

 -

 

 1+

 

 

 

 Kanały i osłonki

 

 - do ochrony lub prowadzenia wyrobów ze stali sprężającej

 

 -

 

 4

 

20

 

 97/638/WE

Decyzja Komisji z dnia 19 września 1997 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym łączników do wyrobów konstrukcyjnych z drewna

 

 

 

 Łączniki przenoszące obciążenia ścinające, łączniki zębate, płytki kolczaste, płytki do gwoździowania

 

 - do wyrobów konstrukcyjnych z drewna

 

 -

 

 2+

 

21

 

 97/740/WE

Decyzja Komisji z dnia 14 października 1997 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym elementów murowych i wyrobów związanych

 

 

 

 Elementy murowe i wyroby związane

Elementy murowe kategorii I (o wytrzymałości na ściskanie deklarowanej z prawdopodobieństwem wystąpienia wytrzymałości mniejszej nie większym niż 5%)

 

 - do ścian, słupów i ścian działowych

 

 -

 

 2+

 

 

 

 Elementy murowe i wyroby związane

Produkowane fabrycznie zaprawy murarskie o ustalonych właściwościach

 

 - do ścian, słupów i ścian działowych

 

 -

 

 2+

 

 

 

 Elementy murowe i wyroby związane

Elementy murowe kategorii II

 

 - do ścian, słupów i ścian działowych

 

 -

 

 4

 

 

 

 Elementy murowe i wyroby związane

Produkowane fabrycznie zaprawy murarskie o ustalonym składzie

 

 - do ścian, słupów i ścian działowych

 

 -

 

 4

 

 

 

 Elementy murowe i wyroby związane

Produkowane fabrycznie zaprawy tynkarskie

 

 - do ścian, słupów i ścian działowych i do wykańczania sufitów

 

 -

 

 4

 

 

 

 Elementy murowe i wyroby związane

Ściągi, taśmy rozciągane, wieszaki do belek, wsporniki, kątowniki podpierające, zbrojenie do spoin wspornych i nadproża

 

 - do ścian i ścianek działowych

 

 -

 

 3

 

 

 

 Elementy murowe i wyroby związane

 

 

 

 A1*, A2*, B*,C*

 

 1

 

 

 

 Elementy murowe zawierające izolację cieplną umieszczoną na powierzchni, która może podlegać działaniu ognia

 

 - stosowane w ścianach i ściankach działowych podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

 

 A1**, A2**, B**,C**, D, E

 

 3

 

 

 

 

 

 

 

 (A1 - E)***, F

 

 4

 

22

 

 97/808/WE

Decyzja Komisji z dnia 20 listopada 1997 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym wyrobów posadzkowych i podłogowych

 

 

 

 Sztywne wyroby posadzkowe: - elementy drogowe

  (gładkie lub z

  występami), w tym kostka

  brukowa; kamienne płyty

  chodnikowe; krawężniki;

  bloki; świetliki w

  chodnikach;

  wykończeniowe płyty

  metalowe; sztywne płytki

  podłogowe; łupki;

  płytki; mozaiki; płytki

  kamienne; lastryko;

  pokrycia podłogowe z

  metalowej siatki lub

  kraty; kraty podłogowe

 

 - do zastosowań zewnętrznych i wykańczania dróg, do pokrycia zewnętrznych obszarów ruchu pojazdów i pieszych

 

 -

 

 4

 

 

 

 Sztywne wyroby posadzkowe:

- elementy drogowe, płytki, mozaiki, parkiet, przekrycie z siatek i

 

 

 

 A1*fl, A2* fl, B*fl,C*fl

 

 1

 

 

 

 płyt, kraty podłogowe, laminowane sztywne materiały posadzkowe, wyroby drewnopochodne

- elementy nośne występujące w zestawach

 

 - do zastosowań wewnętrznych łącznie z zamkniętymi pomieszczeniami transportu

 

 A1**fl, A2**fl, B**fl, C**fl, Dfl, Efl

 

 3

 

 

 

 - stropy szczelinowe, podłogi podniesione do zastosowań wewnętrznych łącznie z zamkniętymi pomieszczeniami transportu

 

 

 

 (A1fl -Efl)***, Ffl

 

 4

 

 

 

 Elastyczne i włókiennicze materiały podłogowe: jednorodne i niejednorodne elastyczne pokrycia podłogowe dostępne w postaci płytek, płyt albo w rolkach; włókiennicze pokrycia podłogowe, w tym płytki; płyty z

 

 - do zastosowań wewnętrznych

 

 A1*fl, A2*fl, B* fl, C*fl

 

 1

 

 

 

 tworzyw sztucznych lub gumy (materiały podłogowe z tworzyw aminowych termoutwardzalnych); linoleum, korek; płyty antystatyczne; płytki podłogowe luźne; laminowane sprężyste materiały podłogowe

 

 

 

 A1**fl, A2**fl, B**fl, C**fl,Dfl, Efl

 

 3

 

 

 

 Elastyczne i włókiennicze materiały podłogowe: jednorodne i niejednorodne elastyczne pokrycia podłogowe dostępne w postaci płytek, płyt albo w rolkach; włókiennicze pokrycia podłogowe, w tym płytki; płyty z tworzyw sztucznych lub gumy (materiały podłogowe z tworzyw aminowych termoutwardzalnych); linoleum, korek; płyty antystatyczne; płytki podłogowe luźne; laminowane sprężyste materiały podłogowe

 

 - do zastosowań zewnętrznych

 

 -

 

 4

 

 

 

 Materiały na podkłady podłogowe

 

 

 

 A1*fl, A2*fl, B*fl,C*fl

 

 1

 

 

 

 

 

 - do zastosowań wewnętrznych

 

 A1**fl, A2**fl, B**fl, C**fl,Dfl, Efl

 

 3

 

 

 

 

 

 

 

 (A1fl - Efl)***,F

 

 3

 

 

 

 Materiały na podkłady podłogowe - do zastosowań zewnętrznych

 

 - do zastosowań zewnętrznych

 

 -

 

 4

 

23

 

 98/143/WE

Decyzja Komisji z dnia 3 lutego 1998 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym systemów pokryć dachowych z elastycznych wyrobów wodoodpornych mocowanych mechanicznie

 

 

 

 Systemy pokryć dachowych z elastycznych wyrobów wodochronnych mocowanych mechanicznie, łącznie z systemem mocowania, łączenia, obróbką krawędzi i niekiedy izolacją termiczną, ograniczone do ciągłych pokryć wodoszczelnych na bazie wyrobów elastycznych

 

 - do zabezpieczeń wodochronnych dachów

 

 -

 

 2+

 

24

 

 98/213/WE

Decyzja Komisji z dnia 9 marca 1998 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym zestawów do wykonywania ścian działowych

 

 

 

 Zestawy do wykonywania ścian działowych

 

 - do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

 

 A1*, A2*, B*, C*

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 A1**, A2**, B**, C**, D, E

 

 3

 

 

 

 

 

 

 

 (A1 - E)***, F

 

 4

 

 

 

 Zestawy do wykonywania ścian działowych

 

 - do wydzielania stref pożarowych

 

 wszystkie

 

 3

 

 

 

 Zestawy do wykonywania ścian działowych

 

 - zastosowania podlegające wymaganiom o substancjach niebezpiecznych

 

 -

 

 3

 

 

 

 Zestawy do wykonywania ścian działowych

 

 - zastosowania podlegające wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa w trakcie użytkowania

 

 -

 

 3

 

 

 

 Zestawy do wykonywania ścian działowych

 

 zastosowania inne niż wymienione powyżej

 

 -

 

 4

 

25

 

 98/214/WE

Decyzja Komisji z dnia 9 marca 1998 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym metalowych wyrobów konstrukcyjnych i elementów pomocniczych

 

 

 

 Metalowe kształtowniki i profile konstrukcyjne

- kształtowniki walcowane na gorąco, profile gięte na zimno lub wytwarzane w inny sposób, o różnych kształtach (T, L, H, Z, I, ceowniki, kątowniki, profile wydrążone, rury), wyroby płaskie (płyty, blachy, taśmy), pręty, odlewy, odkuwki wykonane z różnych metali, zabezpieczone lub niezabezpieczone powłoką antykorozyjną

 

 - stosowane w konstrukcjach metalowych lub zespolonych metalowo-betonowych

 

 -

 

 2+

 

 

 

 Metalowe elementy konstrukcyjne wyroby metalowe, takie jak: kratownice, belki pełnościenne, słupy, schody, pale gruntowe, pale nośne i ścianki szczelne, przycięte na wymiar przekroje zaprojektowane do określonych zastosowań, szyny i podkłady kolejowe; wyroby te mogą być zabezpieczone lub niezabezpieczone powłoką antykorozyjną, spawane lub niespawane

 

 - stosowane w konstrukcjach szkieletowych i fundamentach

 

 -

 

 2+

 

 

 

 Metalowe elementy konstrukcyjne wyroby metalowe takie jak elementy nośne sufitów

 

 - stosowane w konstrukcjach szkieletowych

 

 A1*, A2*, B*,C*

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 A1**, A2**, B**, C**, D, E, (A1 - E)***, F

 

 2+

 

 

 

 Materiały spawalnicze

 

 - stosowane w konstrukcjach metalowych

 

 -

 

 2+

 

 

 

 Łączniki konstrukcyjne nity metalowe, śruby (nakrętki i podkładki), śruby zaciskowe o wysokiej wytrzymałości do połączeń ciernych, śruby dwustronne, łączniki trakcyjne

 

 - stosowane w konstrukcjach metalowych

 

 -

 

 2+

 

26

 

 98/279/WE

Decyzja Komisji z dnia 5 grudnia 1997 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym zestawów/systemów nienośnych szalunków traconych opartych na pustakach lub płytach z materiałów izolacyjnych albo z betonu

 

 

 

 Zestawy/systemy nienośnych szalunków traconych opartych na pustakach lub płytach z materiałów izolacyjnych albo z betonu

 

 - do zastosowań w budynkach, do wykonywania ścian zewnętrznych i wewnętrznych,

 

 A1*, A2*, B*,C*

 

 1

 

 

 

 - bloki z pustkami

  wykonane z materiału

  termoizolacyjnego (lub

  kombinacji materiału

  izolacyjnego i innych

  materiałów)

 

 podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego

 

 A1**, A2**, B**, C**, D, E,(A1 -E)***, F

 

 2+

 

 

 

 Zestawy/systemy nienośnych szalunków traconych opartych na pustakach lub płytach z materiałów izolacyjnych albo z betonu

- płyty z materiału termoizolacyjnego (lub kombinacji materiału termoizolacyjnego i innych materiałów) składające się z elementów szalunkowych połączonych za pomocą przewiązek dystansowych

 

 - do wykonywania ścian zewnętrznych i wewnętrznych niepodlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego

 

 wszystkie

 

 2+

 

27

 

 98/436/WE

Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 1998 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym wyrobów do pokryć dachowych, okien połaciowych, świetlików dachowych oraz wyposażenia pomocniczego

 

 

 

 Blachy płaskie i profilowane, dachówki, dachowe płytki łupkowe i kamienne oraz gonty; płyty kompozytowe produkowane fabrycznie lub płyty wielowarstwowe, świetliki dachowe, klapy dachowe

 

 - do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym odporności ogniowej (np. do wydzielania stref pożarowych)

 

 wszystkie

 

 3

 

 

 

 Blachy płaskie i profilowane, dachówki, dachowe płytki łupkowe i kamienne oraz gonty; płyty

 

 

 

 A1*, A2*, B*, C*

 

 1

 

 

 

 kompozytowe produkowane fabrycznie lub płyty wielowarstwowe, świetliki dachowe, klapy dachowe, deski

 

 - do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

 

 A1**, A2**, B**, C**, D, E

 

 3

 

 

 

 czołowe i spodnie opierzenia okapu

 

 

 

 (A1 - E)***,F

 

 4

 

 

 

 Blachy płaskie i profilowane, dachówki, dachowe płytki łupkowe i kamienne oraz gonty; płyty kompozytowe produkowane fabrycznie lub płyty

 

 

 

 wyroby wymagające badań

 

 3

 

 

 

 wielowarstwowe, lepiki asfaltowe, nawierzchnie dachowe, klapy dachowe, systemy dojścia na dach, przejścia i pomosty do chodzenia po dachu; wyposażenie dodatkowe pokryć dachowych

 

 - do zastosowań zewnętrznych podlegających wymaganiom dotyczącym odporności na ogień zewnętrzny

 

 wyroby "uznane za spełniające wymagania" bez badań

 

 4

 

 

 

 Blachy płaskie i profilowane; płyty kompozytowe produkowane fabrycznie lub płyty wielowarstwowe; świetliki dachowe, klapy dachowe

 

 - zastosowania przyczyniające się do usztywnienia konstrukcji dachowej

 

 -

 

 3

 

 

 

 Wszystkie pokrycia dachowe, świetliki i klapy dachowe oraz wyposażenie pomocnicze

 

 - do zastosowań podlegających wymaganiom o substancjach niebezpiecznych

 

 -

 

 3

 

 

 

 Blachy płaskie i profilowane, dachówki, dachowe płytki łupkowe i kamienne oraz gonty; płyty kompozytowe produkowane fabrycznie lub płyty wielowarstwowe; nawierzchnie dachowe; systemy dojścia na dach, przejścia i pomosty

 

 - zastosowania inne niż wymienione powyżej

 

 -

 

 4

 

 

 

 Systemy dojścia na dach, przejścia i pomosty do chodzenia po dachu; haki bezpieczeństwa i zakotwienia dachowe; pokrycia z lepiku asfaltowego, świetliki dachowe, klapy dachowe

 

 - w zastosowaniach innych niż wymienione powyżej

 

 -

 

 3

 

28

 

 98/437/WE

Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym wyrobów do wykańczania ścian wewnętrznych, zewnętrznych i sufitów

 

 

 

 Płyty

 

 - jako zewnętrzne i wewnętrzne elementy wykończeniowe stosowane jako zabezpieczenia ogniochronne ścian i sufitów

 

 wszystkie

 

 3

 

 

 

 Sufity podwieszone (zestawy)

 

 - jako wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne jako zabezpieczenia ogniochronne sufitów

 

 

 

 

 

 

 

 Płyty

 

 - stosowane jako wewnętrzne i zewnętrzne elementy usztywniające ściany i sufity

 

 

 

 

 

 

 

 Płytki i płyty (z materiałów kruchych)

 

 - jako wewnętrzne i zewnętrzne elementy wykończeniowe ścian i sufitów podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa przed odłamkami tnącymi

 

 

 

 

 

 

 

 Sufity podwieszone (zestawy)

 

 - jako wewnętrzne i zewnętrzne wykończenia sufitów podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa użytkowania

 

 

 

 

 

 

 

 Płytki i płyty

 

 - w wewnętrznych i zewnętrznych sufitach podwieszanych podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa użytkowania

 

 -

 

 3

 

 

 

 Profile specjalne, ramy mocujące

 

 - stosowane jako wzmocnienia wewnętrznych i zewnętrznych elementów wykończeniowych ścian i sufitów oraz sufitów podwieszanych podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa użytkowania

 

 

 

 

 

 

 

 Pokrycia w formie rolowej, wykładziny

 

 - jako wykończenie wewnętrzne ścian i sufitów podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

 

 

 

 

 

A1*, A2*,

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 Płytki kamienne

Płyty okładzinowe

 

 - jako wykończenie zewnętrzne ścian i sufitów podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

 

 B*,C*

 

 

 

 

 

 Sufity podwieszone (zestawy)

 

 - jako wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne sufitów podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

 

 

 

 

 

A1**, A2**,

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 Płytki, oblicówka (siding), płyty

 

 - jako wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne ścian i sufitów podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

 

 B**, C**, D, E

 

 

 

 

 

 Profile specjalne, ramy mocujące

 

 - stosowane jako wzmocnienia wewnęrznych i zewnętrznych elementów wykończeniowych ścian i sufitów oraz sufitów podwieszanych podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

 

 (A1 - E)***, F

 

 4

 

 

 

 Sufity podwieszone (zestawy)

 

 - jako wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne ścian i sufitów podlegających

 

 -

 

 3

 

 

 

 Płytki, płytki kamienne, oblicówki, płyty okładzinowe, płyty

 

 wymaganiom o substancjach niebezpiecznych

 

 

 

 

 

 

 

 Sufity podwieszone (zestawy)

 

 - jako wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne sufitów w innych zastosowaniach wyżej niewymienionych

 

 

 

 

 

 

 

 Pokrycia w formie rolowej, okładziny sufitowe, płytki, płytki kamienne, oblicówka, płyty okładzinowe, płyty

 

 - jako wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne ścian i sufitów w innych zastosowaniach wyżej niewymienionych

 

 -

 

 4

 

 

 

 Profile specjalne, ramy mocujące

 

 - stosowane jako wzmocnienia wewnęrznych i zewnętrznych elementów wykończeniowych ścian i sufitów oraz sufitów podwieszanych w innych zastosowaniach wyżej niewymienionych

 

 

 

 

 

29

 

 98/456/WE

Decyzja Komisji z dnia 3 lipca 1998 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym zestawów zakotwień i cięgien do sprężania konstrukcji kablobetonowych

 

 

 

 Zestawy zakotwień i cięgien do sprężania konstrukcji kablobetonowych

 

 - do sprężania konstrukcji

 

 -

 

 1+

 

30

 

 98/598/WE

Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 1998 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym kruszyw

 

 

 

 Kruszywa do zastosowań niewymagających wysokiego bezpieczeństwa

 

 

 

 Kruszywa i wypełniacze do betonów, zapraw i zaczynów

 

 - stosowane do wykonywania budynków, dróg i innych obiektów budowlanych

 

 -

 

 4

 

 

 

 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i utwardzania powierzchni, mieszanek niezwiązanych i związanych hydraulicznie

 

 - stosowane do budowy dróg i innych obiektów budowlanych

 

 -

 

 4

 

 

 

 Kamień do robót hydrotechnicznych

 

 - stosowany do budowli hydrotechnicznych i innych obiektów budowlanych

 

 -

 

 4

 

 

 

 Podsypka kolejowa

 

 - stosowana do robót kolejowych

 

 -

 

 4

 

 

 

 Wypełniacze do mieszanek bitumicznych i utwardzania powierzchni stosowane do dróg i innych prac budowlanych

 

 - stosowane do dróg i innych obiektów budowlanych

 

 -

 

 4

 

 

 

 Kruszywa do zastosowań wymagających wysokiego bezpieczeństwa

 

 

 

 Kruszywa i wypełniacze do betonów, zapraw i zaczynów

 

 - stosowane do wykonywania budynków, dróg i innych obiektów budowlanych

 

 -

 

 2+

 

 

 

 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i utwardzania powierzchni, mieszanek niezwiązanych i związanych hydraulicznie

 

 - stosowane do budowy dróg i innych obiektów budowlanych

 

 -

 

 2+

 

 

 

 Kamień do robót hydrotechnicznych

 

 - stosowany do budowli hydrotechnicznych i innych obiektów budowlanych

 

 -

 

 2+

 

 

 

 Podsypka kolejowa

 

 - stosowana do robót kolejowych

 

 -

 

 2+

 

 

 

 Wypełniacze do mieszanek bitumicznych i utwardzania powierzchni stosowane do dróg i innych prac budowlanych

 

 - stosowane do dróg i innych obiektów budowlanych

 

 -

 

 2+

 

31

 

 98/599/WE

Decyzja Komisji z dnia 12 października 1998 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym zestawów do wykonywania powłokowych pokryć dachowych nanoszonych w postaci płynnej

 

 

 

 Zestawy do wykonywania powłokowych pokryć dachowych nanoszonych w postaci płynnej

 

 - do wszystkich zabezpieczeń wodochronnych dachów

 

 -

 

 3

 

 

 

 Zestawy do wykonywania powłokowych pokryć dachowych nanoszonych w postaci płynnej

 

 

 

 wyroby wymagające badań

 

 3

 

 

 

 

 

 - do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym odporności na ogień zewnętrzny

 

 wyroby "uznane za spełniające wymagania" bez badań

 

 4

 

 

 

 Zestawy do wykonywania powłokowych pokryć dachowych nanoszonych w postaci płynnej

 

 

 

 A1*, A2*, B*, C*

 

 1

 

 

 

 

 

 - do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

 

 A1**, A2**, B**, C**, D, E

 

 3

 

 

 

 

 

 

 

 (A1 - E)***, F

 

 4

 

32

 

 98/600/WE

Decyzja Komisji z dnia 12 października 1998 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym samonośnych przepuszczających światło zestawów dachowych

 

 

 

 Samonośne przepuszczające światło zestawy dachowe

 

 - do dachów i wykończeń dachowych

 

 -

 

 3

 

 

 

 Samonośne przepuszczające światło zestawy dachowe

 

 

 

 wyroby wymagające badań

 

 3

 

 

 

 

 

 - do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym odporności na ogień zewnętrzny

 

 wyroby "uznane za spełniające wymagania" bez badań

 

 4

 

 

 

 Samonośne przepuszczające światło zestawy dachowe

 

 - do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

 

 A1*, A2*, B*, C*

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 A1**, A2**, B**, C**, D, E

 

 3

 

 

 

 

 

 

 

 (A1 - E)***, F

 

 4

 

33

 

 98/601/WE

Decyzja Komisji z dnia 13 października 1998 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym wyrobów do budowy dróg

 

 

 

 Bitum

 

 - stosowane do budowy dróg i utwardzania

 

 -

 

 2+

 

 

 

 Mieszanki bitumiczne

 

 powierzchni drogowych

 

 -

 

 2+

 

 

 

 Wyroby do utwardzania powierzchni

 

 - stosowane do utwardzania powierzchni drogowych

 

 -

 

 2+

 

 

 

 Wyroby i zestawy wodochronne stosowane do nawierzchni mostowych

 

 - stosowane do nawierzchni mostowych

 

 -

 

 2+

 

 

 

 Wyroby pomocnicze

 

 - stosowane do dróg betonowych

 

 -

 

 4

 

 

 

 Mieszanki bitumiczne do utwardzania powierzchni

 

 

 

 A1*fl, A2*fl, B*fl, C*fl

 

 1

 

 

 

 

 

 - do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

 

 A** fl, B**fl, C**fl, Dfl, Efl

 

 3

 

 

 

 

 

 

 

 (A1fl - Efl)***, Ffl

 

 4

 

34

 

 99/89/WE

Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym zestawów do wykonywania schodów prefabrykowanych

 

 

 

 Zestawy do wykonywania schodów prefabrykowanych

 

 - do stosowania w budynkach mieszkalnych i innych

 

 -

 

 2+

 

 

 

 Zestawy do wykonywania schodów prefabrykowanych

 

 

 

 A1*, A2*, B*, C*

 

 1

 

 

 

 

 

 - do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

 

 A1**, A2**, B**, C**, D, E

 

 3

 

 

 

 

 

 

 

 (A1 - E)***, F

 

 4

 

35

 

 99/90/WE

Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym membran

 

 

 

 Warstwy przeciwwilgociowe Warstwy wodochronne do pokryć dachowych

Warstwy paroszczelne

 

 - stosowane w budynkach

 

 -

 

 3

 

 

 

 Zabezpieczenia przeciwwilgociowe w arkuszach

Arkusze wodochronne do pokryć dachowych

 

 - stosowane w budynkach

 

 -

 

 2+

 

 

 

 Warstwy przeciwwilgociowe

Warstwy wodochronne do pokryć dachowych

 

 

 

 A1*, A2*, B*, C*

 

 1

 

 

 

 

 

 - do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

 

 A1**, A2**, B**, C**, D, E

 

 3

 

 

 

 

 

 

 

 (A1 - E)***, F

 

 4

 

 

 

 Warstwy wodochronne do pokryć dachowych

Zabezpieczenia przeciwwilgociowe w arkuszach

 

 

 

 wyroby wymagające badania

 

 3

 

 

 

 

 

 - do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym odporności na ogień zewnętrzny

 

 wyroby "uważane za spełniające wymagania" bez badań

 

 4

 

36

 

 99/91/WE

Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym wyrobów do izolacji cieplnej

 

 

 

 Wyroby do izolacji cieplnej (wyroby fabryczne

 

 - wszystkie

 

 -

 

 3

 

 

 

 i wyroby do formowania na placu budowy)

 

 

 

 A1*, A2*, B*, C*

 

 1

 

 

 

 

 

 - do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

 

 A1**, A2**, B**, C**, D, E

 

 3

 

 

 

 

 

 

 

 (A1 - E)***, F

 

 4

 

37

 

 99/92/WE

Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym lekkich kompozytowych drewnopochodnych belek i słupów z uwzględnieniem belek T, tj. kombinacji belka/płyta

 

 

 

 Lekkie kompozytowe belki i słupy drewnopochodne (z uwzględnieniem belek T, tj. kombinacji belka/płyta)

 

 - do stosowania w budynkach

 

 wszystkie

 

 1

 

38

 

 99/93/WE

Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym drzwi, okuć, żaluzji, rolet, bram i okuć budowlanych

 

 

 

 Drzwi i bramy (z okuciami lub bez)

 

 - stosowane jako oddzielenia przeciwpożarowe / dymoszczelne i wyjścia ewakuacyjne

 

 -

 

 1

 

 

 

 

 

 - inne zadeklarowane szczególne zastosowania lub zastosowania podlegające specyficznym wymaganiom dotyczącym hałasu, energii, szczelności i bezpieczeństwa użytkowania

 

 -

 

 3

 

 

 

 

 

 - tylko do komunikacji wewnętrznej

 

 -

 

 4

 

 

 

 Okucia budowlane do drzwi i bram

 

 - oddzielenia przeciwpożarowe / dymoszczelne i wyjścia ewakuacyjne

 

 -

 

 1

 

 

 

 Okna (z okuciami lub bez)

 

 - oddzielenia przeciwpożarowe / dymoszczelne i wyjścia ewakuacyjne

 

 -

 

 1

 

 

 

 

 

 - wszystkie inne

 

 -

 

 3

 

 

 

 Żaluzje i rolety (z osprzętem lub bez)

 

 - do zastosowań zewnętrznych

 

 -

 

 4

 

39

 

 99/94/WE

Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym prefabrykowanych wyrobów ze zwykłego lekkiego autoklawizowanego betonu komórkowego

 

 

 

 Prefabrykowane wyroby ze zwykłego/ lekkiego

 

 - do zastosowań konstrukcyjnych

 

 -

 

 2+

 

 

 

 autoklawizowanego betonu komórkowego

 

 - do konstrukcji lekkich i zastosowań niekonstrukcyjnych

Odnosi się do zastosowań, które w przypadku awarii nie spowodują zawalenia się obiektu lub jego części, niedopuszczalnych deformacji lub obrażeń ludzi

 

 -

 

 4

 

40

 

 99/454/WE

Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym wyrobów stanowiących przegrody ogniowe, uszczelnienia przed ogniem oraz wyrobów ogniochronnych

 

 

 

 Wyroby oddzielające lub uszczelniające w przypadku pożaru. Wyroby stosowane jako zabezpieczenia ogniochronne (łącznie z powłokami)

 

 do wydzielania stref pożarowych lub do zabezpieczeń ogniochronnych lub do spełnienia wymagań w zakresie właściwości ogniowych

 

 wszystkie

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 A1*, A2*, B*, C*

 

 1

 

 

 

 

 

 - do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

 

 A1**, A2**, B**, C**, D, E

 

 3

 

 

 

 

 

 

 

 (A1 - E)***, F

 

 4

 

41

 

 99/455/WE

Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym zestawów wyrobów do wykonywania budynków szkieletowych  drewna i budynków z bali

 

 

 

 Zestawy wyrobów do wykonywania budynków szkieletowych z drewna i budynków z bali

 

 - w obiektach budowlanych

 

 wszystkie

 

 1

 

42

 

 99/469/WE

Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 1999 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym wyrobów związanych z betonem, zaprawą i zaczynem

 

 

 

 Domieszki

 

 - do betonów, zapraw i zaczynów

 

 -

 

 2+

 

 

 

 Dodatki typu I

 

 - do betonów, zapraw i zaczynów

 

 -

 

 2+

 

 

 

 Dodatki typu II

 

 - do betonów, zapraw i zaczynów

 

 -

 

 1+

 

 

 

 Włókna

 

 - do zastosowań konstrukcyjnych w betonach, zaprawach i zaczynach

 

 -

 

 1

 

 

 

 

 

 - do innych zastosowań w betonach, zaprawach i zaczynach

 

 -

 

 3

 

 

 

 Wyroby do zabezpieczania i napraw betonu

 

 - do zastosowań o niskich wymaganiach użytkowych

 

 -

 

 4

 

 

 

 

 

 - do innych zastosowań w budynkach i obiektach budowlanych

 

 -

 

 2+

 

 

 

 Wyroby do zabezpieczania i napraw betonu

 

 

 

 A1*, A2*, B* C*

 

 1

 

 

 

 

 

 - do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

 

 (A1 - E)***, F

 

 3

 

 

 

 

 

 

 

 (A1 - E)***, F

 

 4

 

43

 

 99/470/WE

Decyzja Komisji z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym klejów budowlanych

 

 

 

 Kleje konstrukcyjne

 

 - do zastosowań konstrukcyjnych w budynkach i innych obiektach budowlanych

 

 -

 

 2+

 

 

 

 Kleje do płytek

 

 - do wewnętrznego i zewnętrznego stosowania w budynkach i innych obiektach budowlanych

 

 -

 

 3

 

 

 

 Kleje do płytek

 

 

 

 A1*, A2*, B*, C*

 

 1

 

 

 

 

 

 - do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

 

 A1**, A2**, B**, C**, D, E

 

 3

 

 

 

 

 

 

 

 (A1 - E)***, F

 

 4

 

44

 

 99/471/WE

Decyzja Komisji z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym urządzeń grzewczych

 

 

 

 Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń bez wewnętrznych źródeł energii;

 

 - w budynkach

 

 -

 

 3

 

 

 

 Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń na paliwa stałe i płynne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń bez wewnętrznych źródeł energii;

 

 

 

 A1*, A2*, B*, C*

 

 1

 

 

 

 Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń na paliwa stałe i płynne

 

 - do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

 

 A1**, A2**, B**, C**, D, E

 

 3

 

 

 

 

 

 

 

 (A1 - E)***, F

 

 4

 

45

 

 99/472/WE

Decyzja Komisji z dnia 1 lipca 1999 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym rur, zbiorników i elementów pomocniczych nieprzeznaczonych do kontaktu z wodą do spożycia przez ludzi

 

 

 

 Zestawy rurowe,

Rury,

Zbiorniki,

Systemy alarmowania o wyciekach i urządzenia zapobiegające przepełnieniu,

Elementy złączne, spoiwa, złącza, uszczelnienia złączy, uszczelki,

Kanały i przewody zabezpieczające,

Podparcia rur /przewodów,

Armatura i armatura czerpalna,

Wyposażenie pomocnicze zabezpieczające

 

 - w instalacjach do transportu/ dystrybucji /magazynowania gazu/ paliwa przeznaczonego do zasilania instalacji ogrzewania/ chłodzenia w budynkach, z zewnętrznego zbiornika magazynowego lub od końcowej jednostki redukcji ciśnienia sieci do wlotu instalacji ogrzewania/ chłodzenia w budynku

 

 -

 

 3

 

 

 

 Zestawy rurowe,

Rury,

Zbiorniki,

Systemy alarmowania o wyciekach i urządzenia zapobiegające przepełnieniu,

Elementy złączne, spoiwa, złącza, uszczelnienia złączy, uszczelki,

Kanały i przewody zabezpieczające,

Podparcia rur /przewodów,

Armatura i armatura czerpalna,

Wyposażenie pomocnicze zabezpieczające

 

 - w instalacjach do transportu/ usuwania /magazynowania wody nieprzeznaczonej do spożycia przez ludzi

 

 -

 

 4

 

 

 

 Zbiorniki, kanały i przewody zabezpieczające

 

 - w instalacjach na terenach podlegających wymaganiom dotyczącym odporności ogniowej, stosowanym do transportu/ dystrybucji, magazynowania gazu/ paliwa przeznaczonego do zasilania instalacji ogrzewania/ chłodzenia w budynkach z zewnętrznego zbiornika magazynowego lub ostatniej jednostki redukcji ciśnienia do wlotu instalacji ogrzewania/ chłodzenia w budynku

 

 wszystkie

 

 1

 

 

 

 Zestawy rurowe,

Rury,

Zbiorniki,

Systemy alarmowania o wyciekach i urządzenia zapobiegające przepełnieniu,

Elementy złączne, spoiwa, złącza, uszczelnienia złączy, uszczelki,

Kanały i przewody zabezpieczające,

Podparcia rur /przewodów,

Armatura i armatura czerpalna,

Wyposażenie pomocnicze zabezpieczające

 

 - w instalacjach na terenach podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień, stosowanym do transportu/ dystrybucji, magazynowania gazu/ paliwa przeznaczonego do zasilania instalacji ogrzewania/ chłodzenia w budynkach z zewnętrznego zbiornika magazynowego lub ostatniej jednostki redukcji ciśnienia do wlotu instalacji ogrzewania/ chłodzenia w budynku

 

 wszystkie

 

 1

 

 

 

 

 

 - w instalacjach na terenach podlegających

 

 A1*, A2*, B*, C*

 

 1

 

 

 

 

 

 wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień, stosowanym do transportu/ dystrybucji, magazynowania wody nieprzeznaczonej do

 

 A1**, A2**, B**, C**, D, E

 

 3

 

 

 

 

 

 spożycia przez ludzi

 

 (A1 - E)***, F

 

 4

 

 

 

 Zestawy rurowe,

Rury,

Zbiorniki,

Systemy alarmowania o wyciekach i urządzenia zapobiegające przepełnieniu,

Elementy złączne, spoiwa, złącza, uszczelnienia złączy, uszczelki,

Kanały i przewody zabezpieczające,

Podparcia rur /przewodów,

Armatura i armatura czerpalna,

Wyposażenie pomocnicze zabezpieczające

 

 - w instalacjach na terenach podlegających wymaganiom dotyczącym oszczędności energii, stosowane do transportu/ usuwania /magazynowania wody nieprzeznaczonej do spożycia przez ludzi i systemów grzewczych

 

 -

 

 3

 

46

 

 2000/245/WE

Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2000 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym szkła płaskiego, profilowanego i wyrobów ze szkła

 

 

 

 Płyty ze szkła płaskiego i giętego

Szkło profilowane

Szyby zespolone izolacyjne

 

 - do zastosowania w zestawach przeszkleń przeznaczonych do zapewnienia odporności ogniowej

 

 wszystkie

 

 1

 

 

 

 Płyty ścienne z kształtek szklanych

 

 - do wydzielania stref pożarowych

 

 wszystkie

 

 1

 

 

 

 Płyty ze szkła płaskiego i giętego

Szkło profilowane

Szyby zespolone izolacyjne

Kształtki szklane

 

 - do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

 

 A1, A2, B, C, D, E

 

 3

 

 

 

 Płyty ścienne z kształtek szklanych

 

 

 

 (A1 - E)***, F

 

 4

 

 

 

 Płyty ze szkła płaskiego i giętego

Szkło profilowane

Szyby zespolone izolacyjne

 

 

 

 wyroby wymagające badania

 

 3

 

 

 

 

 

 - do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym odporności na ogień zewnętrzny

 

 wyroby "uważane za spełniające wymagania" bez badań

 

 4

 

 

 

 Płyty ze szkła płaskiego i giętego

Szkło profilowane

Kształtki szklane

 

 - do zastosowania jako przeszklenia pancerne i przeciwwybuchowe

 

 -

 

 1

 

 

 

 Płyty ścienne z kształtek szklanych

 

 - do innych zastosowań podlegających ryzyku

 

 

 

 

 

 

 

 Szkło profilowane

 

 związanemu z bezpieczeństwem użytkowania i podlegających tym wymaganiom

 

 -

 

 3

 

 

 

 Płyty ze szkła płaskiego i giętego (poddane specjalnej obróbce)

Szkło profilowane

Szyby zespolone izolacyjne

Kształtki szklane

Płyty ścienne z kształtek szklanych

 

 - do zastosowań dotyczących oszczędności energii lub zmniejszenia hałasu

 

 -

 

 3

 

 

 

 Płyty ze szkła płaskiego i giętego (poddane specjalnej obróbce)

Szkło profilowane

Szyby zespolone izolacyjne

Kształtki szklane

Płyty ścienne z kształtek szklanych

 

 - do zastosowań innych niż wymienione powyżej

 

 -

 

 4

 

47

 

 2000/447/WE

Decyzja Komisji z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym prefabrykowanych płyt żebrowych ze współpracującymi okładzinami z materiałów drewnopochodnych oraz lekkich samonośnych płyt zespolonych

 

 

 

 Prefabrykowane płyty żebrowe ze współpracującymi okładzinami z materiałów drewnopochodnych

 

 - do zastosowań wpływających na nośność konstrukcji

 

 -

 

 1

 

 

 

 Lekkie samonośne płyty zespolone

 

 - do zastosowań wpływających na usztywnienia konstrukcji

 

 -

 

 3

 

 

 

 Prefabrykowane płyty żebrowe ze współpracującymi okładzinami z materiałów drewnopochodnych

Lekkie samonośne płyty zespolone

 

 - do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym odporności ogniowej (np. do wydzielania stref pożarowych)

 

 wszystkie

 

 3

 

 

 

 Prefabrykowane płyty żebrowe ze współpracującymi okładzinami z materiałów drewnopochodnych

 

 

 

 A1*, A2*, B*, C*, A1*fl, A2*fl, B*fl, C*fl

 

 1

 

 

 

 

 

 - do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

 

 A1**, A2**, B**, C**, D, E, A1**fl, A2**fl, B**fl, C**fl, Dfl, Efl

 

 3

 

 

 

 

 

 

 

 (A1 - E)***, F, (A1fl - Efl)***, Ffl

 

 4

 

 

 

 Lekkie samonośne płyty zespolone

 

 - do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

 

 A1*, A2*, B*, C*

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 A1**, A2**, B**, C**, D, E

 

 3

 

 

 

 

 

 

 

 (A1 - E)***, F

 

 4

 

 

 

 Prefabrykowane płyty żebrowe ze współpracującymi okładzinami z materiałów drewnopochodnych

 

 

 

 wyroby wymagające badania

 

 3

 

 

 

 oraz lekkie samonośne płyty zespolone

 

 - do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym odporności na ogień zewnętrzny

 

 wyroby "uważane za spełniające wymagania" bez badań

 

 4

 

 

 

 Prefabrykowane płyty żebrowe ze współpracującymi okładzinami z materiałów drewnopochodnych oraz lekkie samonośne płyty zespolone

 

 - do zastosowań podlegających wymaganiom o substancjach niebezpiecznych

 

 -

 

 3

 

 

 

 Prefabrykowane płyty żebrowe ze współpracującymi okładzinami z materiałów drewnopochodnych oraz lekkie samonośne płyty zespolone

 

 - do zastosowań innych niż wymienione powyżej

 

 -

 

 4

 

48

 

 2001/19/WE

Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym złączy dylatacyjnych do mostów drogowych

 

 

 

 Złącza dylatacyjne do mostów drogowych

 

 - do mostów drogowych

 

 -

 

 1

 

49

 

 2001/308/WE

Decyzja Komisji z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym prefabrykowanych drobnowymiarowych elementów ociepleń z gotową fakturą

 

 

 

 Prefabrykowane drobnowymiarowe elementy ociepleń z gotową fakturą

 

 - w budynkach

 

 -

 

 3

 

 

 

 Prefabrykowane drobnowymiarowe elementy ociepleń z gotową fakturą

 

 

 

 A1*, A2*, B*, C*

 

 1

 

 

 

 

 

 - do zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

 

 A1**, A2**, B**,C**, D, E

 

 3

 

 

 

 

 

 

 

 (A1 - E)***, F

 

 4

 

50

 

 2002/359/WE

Decyzja Komisji z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym wyrobów kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi

 

 

 

 Zestawy (instalacje rurowe i systemy magazynowania)

Rury

Zbiorniki

Armatura, armatura czerpalna, pompy, wodomierze, urządzenia zabezpieczające

Elementy złączne, spoiwa, złącza, uszczelnienia połączeń, uszczelki

Membrany, żywice

Powłoki

Smary

 

 - w systemach wodociągowych do transportu (rozdziału) i magazynowania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, łącznie z armaturą czerpalną u odbiorcy

 

 -

 

 1+

 

51

 

 2003/639/WE

Decyzja Komisji z dnia 4 września 2003 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym trzpieni do złączy konstrukcyjnych

 

 

 

 Trzpienie do złączy konstrukcyjnych

 

 - w zastosowaniach podlegających wymaganiom konstrukcyjnym

 

 -

 

 2+

 

 

 

 

 

 

 

 A1*, A2*, B*, C*

 

 l

 

 

 

 

 

 - w zastosowaniach podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

 

 A1**, A2**, B**, C**, D, E

 

 3

 

 

 

 

 

 

 

 (A1 - E)***, F

 

 4

 

52

 

 2003/640/WE

Decyzja Komisji z dnia 4 września 2003 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym zestawów okładzin ścian zewnętrznych

 

 

 

 Zestawy okładzin ścian zewnętrznych

 

 - stosowane do ścian zewnętrznych lub zewnętrznych wykończeń ścian

 

 -

 

 2+

 

 

 

 Zestawy okładzin ścian zewnętrznych

 

 

 

 A1*, A2*, B*, C*

 

 1

 

 

 

 

 

 - w zastosowaniach podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

 

 A1**, A2**, B**, C**, D, E

 

 3

 

 

 

 

 

 

 

 (A1 - E)***, F

 

 4

 

53

 

 2003/655/WE

Decyzja Komisji z dnia 12 września 2003 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym pokryć wodochronnych do ścian i podłóg pomieszczeń mokrych

 

 

 

 Pokrycia wodochronne do ścian i podłóg pomieszczeń mokrych

 

 - stosowane w obiektach budowlanych

 

 -

 

 2+

 

 

 

 Pokrycia wodochronne do ścian i podłóg pomieszczeń mokrych

 

 

 

 A1*, A2*, B*, C*

 

 1

 

 

 

 

 

 - w zastosowaniach podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień

 

 A1**, A2**, B**, C**, D, E

 

 3

 

 

 

 

 

 

 

 (A1 - E)***, F

 

 4

 

54

 

 2003/722/WE

Decyzja Komisji z dnia 6 października 2003 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym zestawów do zabezpieczeń wodochronnych nawierzchni mostowych nanoszonych w postaci płynnej

 

 

 

 Zestawy do wykonywania powłokowych pokryć wodochronnych płyt mostowych nanoszone w postaci płynnej

 

 - stosowane do płyt mostowych

 

 -

 

 2+

 

55

 

 2003/728/WE

Decyzja Komisji z dnia 3 października 2003 r. w sprawie procedury atestowania zgodności wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG dotyczącym zestawów obiektów o konstrukcji szkieletowej z metalu, zestawów obiektów o konstrukcji szkieletowej z betonu, obiektów prefabrykowanych, zestawów do wykonywania pomieszczeń chłodniczych i zestawów zabezpieczających przed obrywami skalnymi

 

 

 

 Zestawy obiektów o konstrukcji szkieletowej z metalu, zestawy obiektów o konstrukcji szkieletowej z betonu, obiekty prefabrykowane, zestawy pomieszczeń chłodniczych

 

 - stosowane w obiektach budowlanych

 

 wszystkie

 

 1

 

 

 

 Zestawy do ochrony przed obrywami skalnymi

 

 - stosowane w obiektach inżynierskich

 

 wszystkie

 

 1

 

 

(2) - Określenie wyrobu lub grupy wyrobów, które są przedmiotem decyzji.

(3) - Określenie zastosowania wyrobu lub grupy wyrobów, które są przedmiotem decyzji.

(4) - Poziomy i klasy: wyrażenie w sposób ilościowy zachowania się obiektów budowlanych lub ich części na skutek oddziaływań, którym obiekty te są poddane lub które wywołują w warunkach zamierzonego użytkowania. Klasy wyrażają zakres poziomów właściwości użytkowych obiektów budowlanych w nawiązaniu do wymagań podstawowych dyrektywy.

* Wyroby lub materiały, które na określonym jednoznacznie zidentyfikowanym etapie procesu produkcyjnego podlegają modyfikacji, z założenia poprawiającej klasyfikację w zakresie reakcji na ogień (np. przez dodanie środków uniepalniających lub zmniejszenie zawartości części organicznych).

** Wyroby lub materiały nieobjęte odnośnikiem *.

*** Wyroby lub materiały, które nie wymagają badań ze względu na reakcję na ogień (np. wyroby/materiały klasy A1 zgodnie z decyzją 96/603/WE).

A1, A2, B, C, D, E, F - klasy reakcji na ogień wyrobów, z wyłączeniem posadzek.

Klasa F: wyroby, dla których nie określono właściwości w zakresie reakcji na ogień, lub wyroby, których nie można zaliczyć do klas A1, A2, B, C, D, E.

Klasa E: wyroby zdolne przeciwstawić się w krótkim czasie oddziaływaniu małego płomienia, bez znaczącego rozprzestrzeniania płomienia.

Klasa D: wyroby spełniające wymagania klasy E oraz wyroby zdolne przeciwstawić się, w dłuższym czasie, oddziaływaniu małego płomienia, bez znaczącego rozprzestrzeniania płomienia. Ponadto mogą przeciwstawić się oddziaływaniu cieplnemu pojedynczego płonącego przedmiotu, wykazując dostatecznie opóźnione i ograniczone wydzielanie ciepła.

Klasa C: wyroby jak dla klasy D, ale spełniające bardziej rygorystyczne wymagania. Dodatkowo, w warunkach oddziaływania cieplnego pojedynczego płonącego przedmiotu, wyroby wykazują ograniczone boczne rozprzestrzenianie płomieni.

Klasa B: wyroby jak dla klasy C, ale spełniające bardziej rygorystyczne wymagania.

Klasa A2: wyroby spełniające kryteria jak dla klasy B, w badaniu wg EN 13823. Dodatkowo, w warunkach rozwiniętego pożaru, wyroby te nie wpływają na zwiększenie gęstości obciążenia ogniowego i rozwój pożaru.

Klasa A1: wyroby klasy A1 nie biorą udziału w rozwoju pożaru w żadnej fazie, wliczając pożar rozwinięty. Z tego powodu zakłada się, że niejako automatycznie spełniają one wszystkie wymagania dotyczące niższych klas.

A1fl, A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, Efl, Ffl - klasy reakcji na ogień posadzek.

Klasa Ffl: wyroby, dla których nie określono właściwości w zakresie reakcji na ogień, lub wyroby, których nie można zaliczyć do klas A1fl, A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, Efl.

Klasa Efl: wyroby zdolne przeciwstawić się oddziaływaniu małego płomienia.

Klasa Dfl: wyroby spełniające wymagania jak dla klasy Efl i, dodatkowo, zdolne przeciwstawić się oddziaływaniu strumienia cieplnego przez określony czas.

Klasa Cfl: wyroby takie jak dla klasy Dfl, ale spełniające bardziej rygorystyczne wymagania. Klasa Bfl: wyroby takie jak dla klasy Cfl, ale spełniające bardziej rygorystyczne wymagania.

Klasa A2fl: wyroby spełniające kryterium strumienia cieplnego takie jak dla klasy Bfl. Dodatkowo, w warunkach rozwiniętego pożaru, wyroby te nie wpływają na zwiększenie gęstości obciążenia ogniowego i rozwój pożaru.

Klasa A1fl: wyroby klasy A1fl nie biorą udziału w rozwoju pożaru w żadnej fazie, wliczając pożar rozwinięty. Z tego powodu zakłada się, że niejako automatycznie spełniają one wszystkie wymagania dotyczące niższych klas.

(5) - System oceny zgodności - zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZÓR KRAJOWEJ DEKLARACJI ZGODNOŚCI

               Deklaracja zgodności nr .........

1. Producent wyrobu budowlanego: ..............................

...............................................................

       (pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)

2. Nazwa wyrobu budowlanego: ..................................

...............................................................

     (nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: ..............

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: ......

...............................................................

            (zgodnie ze specyfikacją techniczną)

5. Specyfikacja techniczna ....................................

...............................................................

 (numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub

 numer, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa

                  jednostki aprobującej)

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego: ......

...............................................................

     (dane niezbędne do identyfikacji typu określone w

                     programie badań)

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub

laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań

typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym

systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego ...................

...............................................................

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest

zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

.............................   ...............................

(miejsce i data wystawienia)    (imię, nazwisko i podpis osoby

                                            upoważnionej)

ZAŁĄCZNIK Nr 3

WYKAZ WYROBÓW BUDOWLANYCH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM STOSOWANIA SYSTEMU I OCENY ZGODNOŚCI W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM WSKAZANYM W § 15 ROZPORZĄDZENIA

 

L.p.

 

 Rodzaj wyrobu lub grupy wyrobów budowlanych

 

1.

 

 Urządzenia sygnalizacji alarmu pożarowego według SWW 1151-81:

 

 

 

 - czujki pożarowe,

 

 

 

 - izolatory zwarć,

 

 

 

 - gniazda czujek,

 

 

 

 - adaptery linii bocznych,

 

 

 

 - liniowe elementy sterujące,

 

 

 

 - liniowe elementy wejściowe,

 

 

 

 - urządzenia do wykrywania zasysanego dymu,

 

 

 

 - centrale sygnalizacji pożarowej - systemy,

 

 

 

 - zasilacze do urządzeń sygnalizacji pożarowej,

 

 

 

 - centrale sterujące urządzeniami gaśniczymi,

 

 

 

 - centrale sterujące urządzeniami oddymiającymi i przewietrzającymi,

 

 

 

 - ręczne ostrzegacze pożarowe,

 

 

 

 - sygnalizatory optyczne,

 

 

 

 - sygnalizatory akustyczne,

 

 

 

 - osłony przeciwwietrzne,

 

 

 

 - wskaźniki zadziałania,

 

 

 

 - zwalniaki elektromagnetyczne, sterowniki, siłowniki, stosowane w

  systemach zabezpieczeń przeciwpożarowych,

 

 

 

 - urządzenia zdalnej sygnalizacji i obsługi,

 

 

 

 - kable stosowane w systemach zabezpieczeń przeciwpożarowych,

 

 

 

 - urządzenia transmisji alarmów pożarowych,

 

 

 

 - systemy rozgłoszeniowe alarmu pożarowego i o ewakuacji

 

2.

 

 Instalacje hydrantów wewnętrznych według SWW 0616-117:

 

 

 

 - hydranty wewnętrzne,

 

 

 

 - prądownice hydrantowe,

 

 

 

 - zawory hydrantowe według SWW 0657-118,

 

 

 

 - przystawki pianowe do hydrantów według SWW 0657-119

 

3.

 

 Stałe urządzenia gaśnicze według SWW 0657-91:

 

 

 

 - urządzenia gaśnicze na dwutlenek węgla,

 

 

 

 - urządzenia gaśnicze na gazy obojętne i mieszaniny gazów gaśniczych,

 

 

 

 - urządzenia gaśnicze halonowe lub z zamiennikami halonów,

 

 

 

 - urządzenia gaśnicze na mgłę wodną,

 

 

 

 - urządzenia gaśnicze proszkowe,

 

 

 

 - urządzenia gaśnicze aerozolowe,

 

 

 

 - urządzenia gaśnicze parowe

 

4.

 

 Urządzenia gaśnicze pianowe według SWW 0657-12:

 

 

 

 - dozowniki środka pianotwórczego,

 

 

 

 - prądownice i wytwornice pianowe,

 

 

 

 - zraszacze i tryskacze pianowe,

 

 

 

 - garnki pianowe,

 

 

 

 - generatory piany lekkiej,

 

 

 

 - inne urządzenia do podawania piany

 

5.

 

 Urządzenia gaśnicze tryskaczowe i zraszaczowe według SWW 0657-91:

 

 

 

 - pompy pożarowe,

 

 

 

 - zawory kontrolno-alarmowe wodne wraz z osprzętem,

 

 

 

 - zawory kontrolno-alarmowe powietrzne wraz z osprzętem,

 

 

 

 - zawory wzbudzające wraz z osprzętem,

 

 

 

 - tryskacze,

 

 

 

 - zraszacze,

 

 

 

 - pobudzacze,

 

 

 

 - turbinowe urządzenia alarmowe,

 

 

 

 - wskaźniki przepływu,

 

 

 

 - łączniki ciśnienia,

 

 

 

 - inne urządzenia sygnalizacyjne,

 

 

 

 - łączniki przewodów rurowych,

 

 

 

 - uchwyty przewodów rurowych,

 

 

 

 - rury z tworzyw sztucznych oraz ich łączniki

 

6.

 

 Podzespoły urządzeń gaśniczych i systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych:

 

 

 

 - dysze,

 

 

 

 - termoczułe elementy uruchamiające

 

7.

 

 Elementy budowlanych zabezpieczeń przeciwpożarowych o deklarowanej odporności ogniowej lub dymoszczelności:

 

 

 

 - drzwi, bramy,

 

 

 

 - przeszklenia zewnętrzne i wewnętrzne,

 

 

 

 - farby, powłoki, płyty, natryski ogniochronne do zabezpieczenia

  konstrukcji stalowych,

 

 

 

 - klapy przeciwpożarowe i odcinające do przewodów wentylacyjnych według SWW

  0625-157,

 

 

 

 - kratki wentylacyjne przeciwpożarowe,

 

 

 

 - przepusty instalacyjne,

 

 

 

 - lekkie ściany działowe i osłonowe

 

8.

 

 Techniczne zabezpieczenia przeciwpożarowe:

 

 

 

 - wentylatory do oddymiania,

 

 

 

 - klapy dymowe według SWW 0625-158,

 

 

 

 - żaluzje dymowe,

 

 

 

 - okna oddymiające,

 

 

 

 - rękawy ewakuacyjne

 

9.

 

 Zabezpieczenia ogniochronne o deklarowanym stopniu palności, stopniu rozprzestrzeniania ognia lub płomienia:

 

 

 

 - farby, powłoki, impregnaty, płyty, natryski ogniochronne do

  zabezpieczenia konstrukcji drewnianych, materiałów drzewnych i

  drewnopochodnych,

 

 

 

 - impregnaty, farby, natryski ogniochronne do zabezpieczania materiałów

  włókienniczych,

 

 

 

 - farby, natryski, dodatki ograniczające palność do zabezpieczania kabli

  elektrycznych

 

10.

 

 Wyroby i materiały budowlane o deklarowanym stopniu palności lub stopniu rozprzestrzeniania ognia:

 

 

 

 - wyroby i materiały z domieszkami organicznymi,

 

 

 

 - wykładziny i posadzki podłogowe według SWW 1365-1,

 

 

 

 - wykładziny ścienne i sufitowe według SWW 1365-1,

 

 

 

 - sufity podwieszane,

 

 

 

 - ocieplenia ścian zewnętrznych budynku według SWW 1464,

 

 

 

 - pokrycia dachowe

 

11.

 

 Wyroby hutnictwa żelaza:

 

 

 

 - Pręty i profile grube według SWW 0453-1 i 0453-2:

 

 

 

   * na elementy konstrukcyjne dla budownictwa,

 

 

 

 - Pręty i profile średnie według SWW 0451-1:

 

 

 

   * na elementy konstrukcyjne dla budownictwa,

 

 

 

   * do zbrojenia betonu,

 

 

 

 - Rury stalowe bez szwu według SWW 0461:

 

 

 

   * na konstrukcje dla budownictwa,

 

 

 

   * na przewody dla gazownictwa, ciepłownictwa,

 

 

 

 - Rury stalowe ze szwem według SWW 0462:

 

 

 

   * na konstrukcje dla budownictwa,

 

 

 

   * na przewody dla gazownictwa, ciepłownictwa,

 

 

 

 - Druty stalowe do sprężania, zbrojenia betonu według SWW 0478-2

 

12.

 

 Wyroby przemysłu metalowego:

 

 

 

 - armatura metalowa gazowa według SWW 0616-13,

 

 

 

 - sploty i linki z drutów stalowych do konstrukcji sprężonych dla

  budownictwa według SWW 0651-16

 

13.

 

 Wyroby przemysłu chemicznego:

 

 

 

 - rury z tworzyw sztucznych na przewody do sieci gazowych według SWW 1363-1

 

14.

 

 Materiały budowlane:

 

 

 

 - cegła drążona wypalana z gliny - kratówka oraz cegła kominowa według SWW

  1441-122 i 1441-14,

 

 

 

 - pustaki ścienne, kominowe i wentylacyjne ceramiczne według SWW 1441-2,

 

 

 

 - wyroby silikatowe drążone (z wyłączeniem cegieł, kształtek i pustaków

  ogrodzeniowych) według SWW 1442,

 

 

 

 - elementy dachowe ceramiczne według SWW 1443,

 

 

 

 - elementy stropowe ceramiczne według SWW 1444,

 

 

 

 - elementy ścian zewnętrznych z betonu według SWW 1451-3 - wyłącznie belki

  nadprożowe o długości ponad 270 cm oraz pozostałe elementy wykonane z

  użyciem surowców odpadowych i wtórnych według SWW 1419 lub kruszyw z tych

  surowców,

 

 

 

 - drobnowymiarowe elementy ścian wewnętrznych z betonu lekkiego według SWW

  1451-4 - wyłącznie elementy wykonane z użyciem surowców odpadowych i

  wtórnych według SWW 1419 lub kruszyw z tych surowców,

 

 

 

 - elementy stropów z betonu według SWW 1451-61, 1451-62, 1451-63, 1451-64,

  1451-66, 1451-67, 1451-69,

 

 

 

 - pustaki stropowe z betonu według SWW 1451-68 - wyłącznie pustaki wykonane

  z użyciem surowców odpadowych i wtórnych według SWW 1419 lub kruszyw z

  tych surowców,

 

 

 

 - płyty dachowe z betonu zwykłego, sprężonego i komórkowego według SWW 

  1451-71 do 74,

 

 

 

 - wielkowymiarowe elementy klatek schodowych według SWW 1451-81 do 84,

 

 

 

 - rury bezciśnieniowe z betonu według SWW 1455-11 i 1455-12 - wyłącznie o

  średnicy nie mniejszej niż 500 mm,

 

 

 

 - rury ciśnieniowe z betonu zwykłego i sprężonego według SWW 1455-13,

 

 

 

 - papa według SWW 1461-1,

 

 

 

 - masy i roztwory asfaltowe hydroizolacyjne według SWW 1461-21, 1461-22,

  1461-23,

 

 

 

 - emulsje asfaltowe według SWW 1461-31 i 1461-39 (z wyłączeniem emulsji

  stosowanych w drogownictwie),

 

 

 

 - kity budowlane uszczelniające według SWW 1461-41 i 1461-42,

 

 

 

 - wyroby hydroizolacyjne - gonty z papy według SWW 1461-91

 

15.

 

 Wyroby ze szkła i ceramiki szlachetnej:

 

 

 

 - szkło budowlane płaskie walcowane zbrojone według SWW 1511-12,

 

 

 

 - szkło budowlane profilowe według SWW 1511-2,

 

 

 

 - szkło budowlane kształtki według SWW 1511-3,

 

 

 

 - szkło budowlane hartowane płaskie według SWW 1512-1:

 

 

 

   * emaliowane,

 

 

 

   * szklane skrzydła drzwiowe,

 

 

 

 - szkło budowlane zespolone według SWW 1513,

 

 

 

 - płytki kwasoodporne wykładzinowe kamionkowe według SWW 1622-52,

 

 

 

 - kamionka budowlana (płytki i kształtki) według SWW 1624 - wyłącznie

  płytki i kształtki stosowane w pomieszczeniach, w których podstawowe

  wymagania w zakresie zdrowia i higieny muszą być ściśle przestrzegane

  (pomieszczenia służby zdrowia, zakładów żywienia zbiorowego, zakładów

  przetwórstwa spożywczego)

 

 

Tagi: Akty prawne, Przepisy prawne, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, Dz.U. nr 198 poz. 2041, Deklarowanie zgodności wyrobów budowlanych

Podziel się na facebook.com

Komentarze:

Dodaj komentarz: