Strona główna
zaloguj

 | Mapa strony

Kategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 201 poz. 1673 - Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie

Dz.U.05.201.1673

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 3 października 2005 r.

w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie

(Dz. U. z dnia 14 października 2005 r.)

Na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać:

   1)   dokumentacje hydrogeologiczne, w tym dokumentacje hydrogeologiczne solanek, wód leczniczych i termalnych;

   2)   dokumentacje geologiczno-inżynierskie.

§ 2. 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

   1)   bilansie wodno-gospodarczym wód podziemnych - rozumie się przez to porównanie wielkości zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych ze stanem ich zagospodarowania, w celu wskazania istniejących w obszarze bilansowym albo w jednostce bilansowej rezerw lub deficytu zasobów wód podziemnych;

   2)   depresji regionalnej - rozumie się przez to wielkość obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej w jednostce hydrogeologicznej, wywołanego współdziałaniem eksploatowanych ujęć lub systemów odwadniających;

   3)   depresji rejonowej - rozumie się przez to wielkość obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej wyrażonego wartością izolinii depresji obejmującej wszystkie współdziałające otwory eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych;

   4)   jednostce bilansowej - rozumie się przez to część obszaru bilansowego wydzielaną ze względu na podobieństwo parametrów hydrogeologicznych lub warunków hydrodynamicznych;

   5)   jednostce hydrogeologicznej - rozumie się przez to fragment litosfery stanowiący przestrzennie i dynamicznie zdefiniowany system krążenia wód podziemnych, dający się opisać parametrami hydrogeologicznymi poziomów wodonośnych i rozdzielających je utworów półprzepuszczalnych;

   6)   monitoringu osłonowym ujęcia - rozumie się przez to system cyklicznych (powtarzalnych) obserwacji i pomiarów oraz ocen i prognoz ilości oraz właściwości fizyczno-chemicznych wód podziemnych, prowadzonych w otoczeniu ujęcia, umożliwiający wczesne ostrzeganie o pojawiającym się zagrożeniu degradacji ilościowej i jakościowej eksploatowanych wód podziemnych;

   7)   obszarze bilansowym - rozumie się przez to jednostkę hydrogeologiczną, wytypowaną w celu ustalenia zasobów odnawialnych i zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych wraz z oceną stopnia ich zagospodarowania;

   8)   obszarze zasobowym - rozumie się przez to fragment zbiornika wód podziemnych ograniczony zasięgiem spływu wód podziemnych do ujęcia, w obrębie którego formuje się co najmniej połowa zasobów eksploatacyjnych tego ujęcia;

   9)   otworze awaryjnym - rozumie się przez to otwór zlokalizowany w zasięgu oddziaływania ujęcia wód podziemnych posiadającego ustalone zasoby eksploatacyjne, o konstrukcji zbliżonej do innych otworów tego ujęcia, eksploatowany naprzemiennie z tymi otworami i ujmujący wodę z tego samego poziomu wodonośnego oraz eksploatowany przez tego samego właściciela ujęcia;

10)   otworze zastępczym - rozumie się przez to otwór wykonany w miejsce otworu likwidowanego lub otworu wyłączonego z eksploatacji w celu prowadzenia obserwacji i badań wód podziemnych;

11)   poziomie wodonośnym - rozumie się przez to warstwę lub zespół warstw wodonośnych wykazujących łączność hydrauliczną;

12)   typie chemicznym wody - rozumie się przez to zespół właściwości fizyczno-chemicznych wody, przedstawiony w formie skróconej, wynikającej z powszechnie stosowanych w badaniach hydrogeochemicznych podziałów klasyfikacyjnych wód podziemnych (klasyfikacji hydrogeochemicznych);

13)   zasobach dyspozycyjnych - rozumie się przez to ilość wód podziemnych możliwą do pobrania z obszaru bilansowego w określonych warunkach środowiska i hydrogeologicznych, bez wskazywania szczegółowej lokalizacji i warunków techniczno-ekonomicznych ujmowania wód;

14)   zasobach eksploatacyjnych - rozumie się przez to ilość wód podziemnych możliwą do pobrania z ujęcia w danych warunkach hydrogeologicznych i techniczno-ekonomicznych, z uwzględnieniem zapotrzebowania na wodę i przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska;

15)   zbiorniku wód podziemnych - rozumie się przez to zespół przepuszczalnych utworów wodonośnych o znaczeniu użytkowym, którego granice są określone parametrami hydrogeologicznymi lub warunkami hydrodynamicznymi oraz warunkami formowania się zasobów wód podziemnych;

16)   źródle naturalnym - rozumie się przez to samoczynny, naturalny i skoncentrowany wypływ wody podziemnej na powierzchnię.

2. Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych obszaru bilansowego ustalane w dokumentacji hydrogeologicznej służą:

   1)   ocenie stopnia zagospodarowania zasobów wód podziemnych i wielkości dostępnych rezerw zasobowych albo deficytu zasobów wodnych w obszarze bilansowym, w tym w regionie wodnym lub w zlewni;

   2)   rozpoznaniu terenów perspektywicznych do budowy ujęć wód podziemnych;

   3)   bilansowaniu i weryfikacji zasobów w rejonach o intensywnej, skupionej eksploatacji wód podziemnych;

   4)   wykonaniu bilansu wodno-gospodarczego dla ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego lub zlewni.

3. Zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych ustalane w dokumentacji hydrogeologicznej służą określeniu parametrów hydrogeologicznych ujętego poziomu wodonośnego (warstwy wodonośnej) oraz parametrów eksploatacyjnych ujęcia.

§ 3. 1. Dokumentacja hydrogeologiczna oraz geologiczno-inżynierska składa się z części tekstowej i z części graficznej.

2. Część tekstowa dokumentacji, o której mowa w ust. 1, sporządzona w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego, obejmuje:

   1)   stronę tytułową zawierającą:

a)   nazwę i adres podmiotu, który wykonał dokumentację,

b)  nazwę i adres podmiotu, który zamówił i sfinansował wykonanie dokumentacji,

c)   tytuł dokumentacji,

d)  imię i nazwisko oraz podpis autora dokumentacji, a także numer uprawnień geologicznych,

e)   imię, nazwisko i podpis kierownika podmiotu, który wykonał dokumentację,

f)   datę sporządzenia dokumentacji;

   2)   kartę informacyjną dokumentacji, sporządzoną także w formie elektronicznej (na informatycznym nośniku danych), której wzór określa:

a)   załącznik nr 1 do rozporządzenia - w przypadku dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby dyspozycyjne wód podziemnych obszaru bilansowego,

b)  załącznik nr 2 do rozporządzenia - w przypadku dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych niebędących kopalinami,

c)   załącznik nr 3 do rozporządzenia - w przypadku dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne źródła naturalnego,

d)  załącznik nr 4 do rozporządzenia - w przypadku dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód leczniczych,

e)   załącznik nr 5 do rozporządzenia - w przypadku dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód termalnych,

f)   załącznik nr 6 do rozporządzenia - w przypadku dokumentacji geologiczno-inżynierskiej;

   3)   kopię lub uwierzytelniony odpis koncesji lub decyzji zatwierdzającej projekt prac geologicznych, których wyniki przedstawione są w dokumentacji, jeśli sporządzenie tego projektu było wymagane;

   4)   część opisową;

   5)   spis literatury i materiałów archiwalnych, uwzględnionych przy opracowaniu dokumentacji.

3. Karty informacyjnej dokumentacji nie sporządza się w dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne.

4. Mapy wymagane w części graficznej dokumentacji opracowuje się na podstawie map topograficznych pozyskanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

§ 4. 1. Do części tekstowej dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej stosuje się odpowiednio § 3.

2. Część tekstowa dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej obejmuje:

   1)   załączony dowód istnienia prawa do wykorzystania informacji geologicznej zawartej w dokumentacji, do której sporządza się dodatek;

   2)   kopię lub uwierzytelniony odpis decyzji zatwierdzających dokumentację i dodatki do dokumentacji lub zawiadomień o przyjęciu dokumentacji i dodatków.

3. Część opisowa i część graficzna dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej, zwłaszcza sporządzanego w związku z odwierceniem otworu awaryjnego lub otworu zastępczego, oraz dodatku do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, powinna wskazywać przyczynę wykonania dodatku, omawiać zakres i wyniki wykonanych prac geologicznych, podawać i opisywać zmiany w stosunku do danych przedstawionych w zatwierdzonej lub przyjętej dokumentacji, a także spełniać, w zależności od przedmiotu i celu wykonania tego dodatku, odpowiednio wymagania określone w przepisach:

   1)   § 5-16 - w przypadku dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej;

   2)   § 17-23 - w przypadku dodatku do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

 

Rozdział 4

Szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać część opisowa i część graficzna dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

§ 17. 1. Część opisowa dokumentacji geologiczno-inżynierskiej powinna zawierać:

   1)   informacje ogólne o dokumentowanym terenie, dotyczące zagospodarowania powierzchni, infrastruktury podziemnej i stosunków własnościowych;

   2)   informacje o wymaganiach techniczno-budowlanych i kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego;

   3)   opis położenia geograficznego;

   4)   opis budowy geologicznej, z uwzględnieniem tektoniki, krasu, litologii i genezy warstw oraz procesów geodynamicznych, zwłaszcza wietrzenia, deformacji filtracyjnych, pełzania, pęcznienia, osiadania zapadowego, procesów antropogenicznych;

   5)   opis właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów;

   6)   opis warunków hydrogeologicznych;

   7)   ocenę warunków geologiczno-inżynierskich wraz z prognozą wpływu inwestycji na środowisko;

   8)   oszacowanie zasobów złóż kopalin, jeżeli mają być wykorzystane przy wykonaniu inwestycji.

2. Część graficzna dokumentacji, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:

   1)   plan sytuacyjny w skali od 1:500 do 1:2.000 oraz mapę przeglądową z lokalizacją dokumentowanego terenu;

   2)   mapę dokumentacyjną na podkładzie topograficznym, z naniesioną lokalizacją dokumentowanego terenu, liniami przekrojów i punktów badawczych;

   3)   mapę geologiczno-inżynierską; mapy nie sporządza się do dokumentacji dla pojedynczych niewielkich obiektów budowlanych;

   4)   tabelaryczne zestawienie właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów i fizyczno-chemicznych wody podziemnej oraz wykresy uziarnienia, badań wytrzymałościowych, sondowań;

   5)   przekroje geologiczno-inżynierskie;

   6)   profile otworów wiertniczych i plany wyrobisk.

§ 18. 1. Część opisowa dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wykonywanej dla sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego poza wymaganiami, o których mowa w § 17, w zależności od potrzeb, powinna zawierać:

   1)   informacje o stanie zagospodarowania terenu i dane o stanie technicznym istniejących obiektów;

   2)   charakterystykę techniczną projektowanego zespołu obiektów lub całego zadania inwestycyjnego z uwzględnieniem alternatywnych rozwiązań zagospodarowania terenu;

   3)   wydzielenie terenów, na których lokalizacja przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko wymagałaby zastosowania dodatkowych zabezpieczeń;

   4)   charakterystykę zjawisk i procesów geologicznych, hydrogeologicznych lub pokrewnych występujących w terenie;

   5)   charakterystykę wydzielonych na potrzeby sporządzenia dokumentacji zespołów gruntów (serii litologiczno-genetycznych) z uwzględnieniem gruntów antropogenicznych;

   6)   opis użytkowania wód podziemnych i ich ochrony;

   7)   ustalenie warunków geologiczno-inżynierskich rekultywacji i zagospodarowania obszarów zmienionych działalnością człowieka, w tym wyrobisk poeksploatacyjnych i składowisk odpadów;

   8)   ocenę stanu środowiska i jego zmian w wyniku oddziaływania istniejących obiektów budowlanych oraz dla inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

   9)   charakterystykę geologiczno-inżynierską terenu uwzględniającą jego przydatność do wykonania projektowanych obiektów budowlanych oraz dla różnych form zagospodarowania.

2. Część graficzna dokumentacji, o której mowa w ust. 1, w zależności od potrzeb, powinna zawierać:

   1)   mapę dokumentacyjną z oznaczeniem lokalizacji projektowanych inwestycji;

   2)   mapę terenów zdegradowanych ze wskazaniem zakresu ograniczeń w użytkowaniu terenu, wraz z koncepcją ich sanacji;

   3)   mapę przydatności poszczególnych części terenu dla lokalizacji różnych obiektów budowlanych;

   4)   mapę terenów potencjalnie zagrożonych migracją zanieczyszczeń;

   5)   pozostałe mapy tematyczne w dostosowaniu do specyfiki dokumentowanego terenu.

§ 19. 1. Część opisowa dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wykonywanej dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem § 20 i 21, poza wymaganiami, o których mowa w § 17, w zależności od potrzeb, powinna zawierać:

   1)   charakterystykę projektowanego obiektu, zwłaszcza wymiary, przewidywane obciążenia, głębokość posadowienia;

   2)   założenia technologiczne i konstrukcyjno-budowlane projektowanego obiektu budowlanego;

   3)   model budowy geologicznej rejonu projektowanego obiektu budowlanego;

   4)   ocenę zakresu badań terenowych i laboratoryjnych wykonanych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich z uwzględnieniem kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego;

   5)   charakterystykę wydzielonych na potrzeby sporządzania dokumentacji zespołów gruntów (serii litologiczno-genetycznych) wraz z oceną właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów tworzących te zespoły;

   6)   ustalenie położenia pierwszego poziomu wód podziemnych, amplitudy wahań i położenia maksymalnego poziomu zwierciadła wody podziemnej;

   7)   charakterystykę agresywności wód podziemnych w stosunku do materiałów konstrukcyjnych;

   8)   ocenę stanu istniejących obiektów budowlanych;

   9)   wyniki geologiczno-inżynierskich prac kartograficznych umożliwiających sporządzenie mapy warunków geologiczno-inżynierskich;

10)   dokumentację wyrobisk badawczych i obserwacji terenowych;

11)   opis zjawisk i procesów geodynamicznych i antropogenicznych występujących na dokumentowanym terenie i w jego sąsiedztwie wraz z oceną wielkości ich wpływu dla projektowanych obiektów budowlanych;

12)   prognozę zmian warunków geologiczno-inżynierskich, mogących wystąpić podczas wykonywania, użytkowania i rozbiórki obiektu budowlanego;

13)   wskazania dotyczące sposobów racjonalnego posadowienia projektowanych obiektów;

14)   ocenę warunków geologiczno-inżynierskich na obszarach objętych działalnością górniczą;

15)   wskazania dotyczące sposobów posadowienia fundamentów obiektów budowlanych w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej;

16)   dane umożliwiające wybór metody wzmocnienia podłoża gruntowego;

17)   zalecenia do prowadzenia monitoringu obiektów budowlanych z uwzględnieniem ich kategorii geotechnicznej.

2. Część graficzna dokumentacji, o której mowa w ust. 1, w zależności od potrzeb, powinna zawierać:

   1)   mapę głębokości występowania i miąższości gruntów słabonośnych;

   2)   mapę miąższości gruntów antropogenicznych;

   3)   mapę głębokości do pierwszego zwierciadła wód podziemnych;

   4)   mapę warunków budowlanych uwzględniającą nośność gruntów i głębokość występowania wód podziemnych;

   5)   mapę poziomów wodonośnych z zaznaczeniem głębokości ich występowania oraz miąższości;

   6)   mapę stropu utworów nieprzepuszczalnych i ich miąższości;

   7)   mapy przepuszczalności gruntów na różnych głębokościach;

   8)   mapę osadów na głębokości jednego metra lub na wskazanych głębokościach poniżej dna morskiego;

   9)   mapę procesów geodynamicznych, występujących w pobliżu projektowanych obiektów budowlanych;

10)   mapę głębokości podłoża nośnego.

§ 20. 1. Część opisowa dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wykonywanej dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budownictwa wodnego poza wymaganiami, o których mowa w § 17, w zależności od potrzeb, powinna zawierać:

   1)   ustalone przez jednostkę projektującą budowlę hydrotechniczną (zbiornik wodny, jaz, śluza) wymagania budowlane i techniczne, zwłaszcza dotyczące czynników mających istotne znaczenie dla zakresu badań, takich jak głębokość posadowienia obiektu oraz ochrony środowiska;

   2)   charakterystykę typu zbiornika wodnego (zanurzony, półzawieszony, zawieszony i podniesiony);

   3)   charakterystykę warunków hydrograficznych i hydrogeologicznych terenu;

   4)   obserwacje wahań położenia zwierciadła wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie projektowanego zbiornika wodnego w okresie co najmniej jednego roku hydrologicznego trwającego od dnia 1 listopada do dnia 31 października;

   5)   opis budowy geologicznej terenu z uwzględnieniem wyników pomiarów geofizycznych;

   6)   wyniki badań i pomiarów hydrogeologicznych, w tym:

a)   wartości współczynnika filtracji określone na podstawie badań laboratoryjnych,

b)  obserwacje i pomiary prędkości dopływu wody podziemnej do otworu badawczego,

c)   polowych badań wodochłonności warstw,

d)  polowych badań szczelności górotworu,

e)   próbnych pompowań w hydrowęźle;

   7)   opis warunków hydrogeologicznych w rejonie projektowanego zbiornika wodnego uwzględniający charakterystykę poziomów wodonośnych, zwłaszcza poziomu pierwszego, z podaniem wahań położenia zwierciadła wód podziemnych i maksymalnego poziomu tego zwierciadła oraz stopnia agresywności tych wód;

   8)   charakterystykę wydzielonych na potrzeby sporządzania dokumentacji zespołów gruntów (serii litologiczno-genetycznych) wraz z oceną właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów tworzących te zespoły;

   9)   prognozę zmian warunków terenowych, gruntowych i wodnych w czasie wykonywania i użytkowania obiektu;

10)   wskazania dotyczące sposobów racjonalnego posadowienia projektowanego obiektu lub jego części;

11)   opis zjawisk i procesów geodynamicznych i antropogenicznych występujących na dokumentowanym terenie i w jego sąsiedztwie wraz z oceną wielkości ich wpływu na projektowaną inwestycję;

12)   ocenę podatności gruntów na abrazję i inne przekształcenia naturalne lub sztuczne w strefie brzegowej projektowanego zbiornika wodnego;

13)   ocenę możliwości wykonania przesłony iłowej z podaniem trudności przy jej formowaniu;

14)   prognozę stateczności zboczy zbiornika wodnego po jego napełnieniu;

15)   zalecenia dotyczące monitoringu obiektów hydrotechnicznych oraz wpływu zbiornika wodnego na otoczenie;

16)   prognozę wzajemnego oddziaływania środowiska geologicznego i obiektów hydrotechnicznych;

17)   ustalanie przydatności gruntów naturalnych i antropogenicznych jako materiału budowlanego do wykonania zapory czołowej i bocznej oraz wałów przeciwpowodziowych;

18)   analizę stanu środowiska z oceną odporności na oddziaływania antropogeniczne.

2. Część graficzna dokumentacji, o której mowa w ust. 1, w zależności od potrzeb, powinna zawierać:

   1)   mapę głębokości do pierwszego zwierciadła wód podziemnych z zaznaczeniem kierunku przepływu;

   2)   mapę stropu utworów nieprzepuszczalnych i ich miąższości;

   3)   mapy przepuszczalności gruntów na różnych głębokościach;

   4)   mapę występowania na obszarze czaszy zbiornika wodnego złóż kopalin, w tym torfów.

§ 21. 1. Część tekstowa dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wykonywanej dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych inwestycji liniowych poza wymaganiami, o których mowa w § 17, w zależności od potrzeb, powinna zawierać:

   1)   opis wykonanych badań dla inwestycji lub etapu ustalonego w projekcie prac geologicznych, w nawiązaniu do etapu projektowania obiektu budownictwa liniowego i niwelety trasy;

   2)   charakterystykę dokumentowanego terenu obejmującą:

a)   opis środowiska geologicznego,

b)  analizę istniejących wyników badań geologiczno-inżynierskich,

c)   stan zagospodarowania terenu i istniejących obiektów,

d)  wskazanie terenów mało przydatnych do projektowanej inwestycji;

   3)   dane umożliwiające wariantowe rozwiązanie przebiegu trasy projektowanego obiektu;

   4)   przedstawienie występujących na trasie projektowanego obiektu zjawisk i procesów geodynamicznych, powierzchniowych ruchów masowych ziemi, deformacji filtracyjnych i przekształceń antropogenicznych;

   5)   opis warunków hydrogeologicznych i hydrologicznych, w tym poziomów wodonośnych, dynamiki wód i kontaktów hydraulicznych między nimi;

   6)   charakterystykę wydzielonych na potrzeby sporządzania dokumentacji zespołów gruntów (serii litologiczno-genetycznych) wraz z oceną właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów tworzących te zespoły;

   7)   określenie kierunków rekultywacji i zagospodarowania obszarów zmienionych działalnością człowieka, występujących na trasie projektowanego obiektu;

   8)   zalecenia dotyczące prowadzenia monitoringu nasypów, wykopów i kanałów oraz obiektów mostowych, z uwzględnieniem ich kategorii geotechnicznej;

   9)   ocenę przebiegu trasy projektowanego obiektu ze względu na zagrożenia, zwłaszcza związane z podziemną eksploatacją i właściwościami filtracyjnymi gruntów;

10)   informację o lokalizacji i zasobach złóż kopalin oraz ich jakości, które mogą być wykorzystane przy wykonywaniu projektowanego obiektu;

11)   podanie przydatności gruntów z wykopów do budowy nasypów.

2. Część graficzna dokumentacji, o której mowa w ust. 1, w zależności od potrzeb, powinna zawierać:

   1)   przekroje geologiczno-inżynierskie, z naniesioną niweletą trasy projektowanego obiektu;

   2)   mapę rejonizacji procesów geodynamicznych;

   3)   mapę miąższości gruntów słabonośnych;

   4)   mapę geologiczno-inżynierską obejmującą strefę wzdłuż trasy projektowanego obiektu, o szerokości uzależnionej od stwierdzonych warunków geologicznych i przewidywanego oddziaływania na środowisko;

   5)   mapę zawierającą charakterystykę geologiczno-inżynierską terenu związaną z potrzebami inwestycji.

§ 22. 1. Część tekstowa dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wykonywanej dla bezzbiornikowego magazynowania substancji i składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, poza wymaganiami, o których mowa w § 17, w zależności od potrzeb, powinna zawierać:

   1)   nazwę i lokalizację projektowanej inwestycji;

   2)   charakterystykę rozwiązań technicznych i technologicznych inwestycji, rodzaj i ilość przewidzianych do magazynowania substancji i składowania odpadów z podaniem grupy odpadów;

   3)   ocenę możliwości wykonania inwestycji z charakterystyką zagrożeń na etapie eksploatacji i w przypadku awarii w wyrobiskach górniczych;

   4)   opis budowy geologicznej z uwzględnieniem warstw izolujących i wodonośnych oraz ich właściwości fizyczno-mechanicznych, a także z uwzględnieniem warunków izolacji struktury chłonnej;

   5)   opis procesów krasowych i sufozyjnych w rejonie podziemnego wyrobiska górniczego;

   6)   ocenę zagrożeń środowiska w wyniku magazynowania substancji i składowania odpadów w złożu, na etapie budowy i eksploatacji obiektu oraz w przypadku awarii;

   7)   przebieg eksploatacji złoża lub podziemnego wyrobiska górniczego przewidzianego do magazynowania substancji i składowania odpadów;

   8)   geologiczno-inżynierską charakterystykę złoża i jego nadkładu, zwłaszcza przepuszczalność (porowatość i szczelinowatość) na podstawie badań lub materiałów archiwalnych z uwzględnieniem danych z sąsiednich złóż o podobnych właściwościach zbiornikowych;

   9)   wyniki badań właściwości skał kolektorskich i osłony, w tym fizyczno-mechaniczne i akustyczne, oraz wpływ chemizmu przewidzianych do składowania odpadów na skałę zbiornikową;

10)   geologiczno-inżynierską charakterystykę podziemnego wyrobiska górniczego z uwzględnieniem możliwości uszczelnienia otaczającego je górotworu;

11)   podział i charakterystykę substancji lub odpadów przewidzianych do magazynowania i składowania oraz technologii ich przygotowania do magazynowania lub składowania w podziemnym wyrobisku górniczym;

12)   charakterystykę inwestycji z podziałem na:

a)   część naziemną,

b)  otwór wiertniczy lub szyb zakładu górniczego - opis konstrukcji z oceną stanu technicznego,

c)   część podziemną z oceną chłonności i szczelności górotworu w otoczeniu złoża lub podziemnego wyrobiska górniczego;

13)   opis sposobu lub wariantowych symulacji wtłaczania substancji lub odpadów oraz wariantową prognozę (modelowanie cyfrowe) zmian zachodzących w górotworze spowodowanych tym wtłaczaniem;

14)   ocenę występowania wstrząsów w obrębie analizowanego górotworu;

15)   charakterystykę poziomów wodonośnych z oceną możliwości ich zanieczyszczenia;

16)   prognozę wpływu magazynowania substancji i składowania odpadów w podziemnych wyrobiskach górniczych na stan środowiska;

17)   wnioski wynikające z prowadzenia monitoringu przedeksploatacyjnego oraz zalecenia do prowadzenia monitoringu w fazie eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej.

2. Część graficzna dokumentacji, o której mowa w ust. 1, w zależności od potrzeb, powinna zawierać:

   1)   mapę topograficzną z naniesionymi granicami przestrzeni bezzbiornikowego magazynowania substancji lub składowania odpadów oraz granicami przestrzeni objętej przewidywanymi szkodliwymi wpływami takiej działalności;

   2)   mapę wyrobisk górniczych;

   3)   mapę strukturalną lub tektoniczną obszaru złoża;

   4)   mapę poziomów wodonośnych z zaznaczeniem głębokości ich występowania oraz miąższości;

   5)   profil geologiczny złoża z geologiczno-inżynierską charakterystyką warstw;

   6)   profile otworów wiertniczych;

   7)   zestawienie wyników badań laboratoryjnych gruntów i wód.

§ 23. 1. Część opisowa dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wykonywanej dla składowania odpadów na powierzchni poza wymaganiami, o których mowa w § 17, w zależności od potrzeb, powinna zawierać:

   1)   nazwę i lokalizację projektowanej inwestycji;

   2)   charakterystykę rozwiązań technicznych i technologicznych inwestycji, rodzaj i ilość przewidzianych do składowania odpadów, z podaniem grupy odpadów;

   3)   omówienie morfologii terenu, sieci hydrograficznej i dotychczas wykonanych badań w rejonie planowanej inwestycji;

   4)   model budowy geologicznej z uwzględnieniem warstw izolujących i wodonośnych, w tym naturalnych barier geologicznych;

   5)   ocenę dotychczasowych wykonanych prac i badań dla danego typu składowiska;

   6)   ocenę szczelności powierzchni kontaktu odpadów z podłożem składowiska;

   7)   ocenę zagrożenia środowiska przez odcieki, biogaz i inne czynniki;

   8)   propozycję przydatnych w stwierdzonych warunkach geologiczno-inżynierskich metod kształtowania właściwości gruntów;

   9)   prognozę wpływu składowiska na różne elementy środowiska;

10)   ocenę warunków geologiczno-inżynierskich dla projektowania, wykonywania, użytkowania i rekultywacji składowisk;

11)   ustalenie przydatności miejscowych gruntów naturalnych i antropogenicznych jako materiału konstrukcyjnego składowiska;

12)   rodzaj zagrożeń na etapie budowy i eksploatacji obiektu oraz w przypadku awarii;

13)   ocenę możliwości wykonania inwestycji, w tym zaleceń dotyczących ograniczenia jej rozmiarów;

14)   sposób użytkowania terenu w sąsiedztwie projektowanej inwestycji;

15)   zakres monitoringu wód podziemnych i gruntów w rejonie składowiska oraz stateczności składowiska i wypierania podłoża w fazie eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej.

2. Część graficzna dokumentacji, o której mowa w ust. 1, w zależności od potrzeb, powinna zawierać:

   1)   mapę geologiczno-inżynierską podłoża i przedpola składowiska;

   2)   mapę głębokości do pierwszego zwierciadła wód podziemnych i kierunku przepływu wód;

   3)   mapę rejonów potencjalnie zagrożonych migracją zanieczyszczeń;

   4)   profile otworów wiertniczych;

   5)   zestawienia wyników badań laboratoryjnych gruntów i wód.

Tagi: Akty prawne, Przepisy prawne, Rozporządzenie Ministra Środowiska, Dz.U. nr 201 poz. 1673, Wymagania jakim powinna odpowiadać dokumentacja hydro geologiczna

Podziel się na facebook.com

Komentarze:

Dodaj komentarz: