Strona główna
zaloguj

 | Mapa strony

Kategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 241 poz. 2077 - Rozporządzenie w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą.

Dz.U.02.241.2077

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 23 grudnia 2002 r.

w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą.

(Dz. U. z dnia 31 grudnia 2002 r.)

Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386) zarządza się, co następuje:

§ 1. System stosowania znaku zgodności z Polską Normą ma na celu promowanie wyrobów o jakości wyznaczonej poziomem wymagań Polskich Norm.

§ 2. 1. Znakiem zgodności z Polską Normą oznacza się wyrób spełniający wszystkie wymagania Polskiej Normy lub więcej niż jednej Polskiej Normy. Jeżeli Polska Norma przewiduje podział na klasy i gatunki, znakiem zgodności z Polską Normą oznacza się wyrób wytworzony w najwyższej klasie i gatunku.

2. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, zwanego dalej "PKN", z własnej inicjatywy lub na wniosek jednostki certyfikującej, o której mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji, zwanej dalej "jednostką", po uzgodnieniu z właściwym komitetem technicznym, uznaje, które z Polskich Norm są właściwe do stosowania w systemie certyfikacji na zgodność z Polską Normą.

3. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1, jest potwierdzane certyfikatem zgodności z Polską Normą upoważniającym do oznaczania wyrobu znakiem zgodności z Polską Normą.

4. Certyfikat zgodności z Polską Normą wydaje Prezes PKN na wniosek skierowany przez właściwą jednostkę.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań, o których mowa w ust. 1, niezbędne przy ocenie zgodności wyrobu.

6. Certyfikat zgodności z Polską Normą może wydawać jednostka upoważniona przez Prezesa PKN na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji.

7. Wzór certyfikatu zgodności z Polską Normą, upoważniającego do oznaczania wyrobu znakiem zgodności z Polską Normą, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Wyroby posiadające certyfikat zgodności z Polską Normą mogą być przez producenta lub osobę wprowadzającą wyrób do obrotu oznaczane znakiem zgodności z Polską Normą przez czas określony w certyfikacie.

2. Wzór znaku zgodności z Polską Normą do oznaczania wyrobu posiadającego certyfikat zgodności z Polską Normą jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Po upływie okresu ważności, na jaki certyfikat został wydany, oznaczanie wyrobu znakiem zgodności z Polską Normą jest możliwe po wydaniu nowego certyfikatu.

§ 4. PKN zapewnia dostęp do informacji o jednostkach upoważnionych do wydawania certyfikatów zgodności z Polską Normą oraz o wyrobach oznaczonych znakiem zgodności z Polską Normą.

§ 5. Certyfikaty zgodności z Polską Normą upoważniające do oznaczania wyrobu znakiem zgodności z Polską Normą wydane przed dniem 1 stycznia 2003 r. zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WZÓR

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZÓR ZNAKU ZGODNOŚCI Z POLSKĄ NORMĄ DO OZNACZANIA WYROBU POSIADAJĄCEGO CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Z POLSKĄ NORMĄ

wzór

Objaśnienia:

   1)   Proporcja wysokości do szerokości znaku zgodności wynosi:

h : l = 1 : 3

   2)   Technika wykonania znaku zależy od wyrobu, opakowania lub dokumentu, na którym znak ma być umieszczony.

   3)   Znak umieszcza się na wyrobie w sposób trwały, a gdy wyrób jest sprzedawany w opakowaniu - znak umieszcza się również na opakowaniu jednostkowym. Jeżeli  umieszczenie znaku na wyrobie jest ze względów technicznych niemożliwe, znak umieszcza się na opakowaniu albo na banderoli, albo na etykiecie trwale złączonej z wyrobem.

Tagi: Akty prawne, Przepisy prawne, Dz.U. nr 241 poz. 2077, Nadawanie zgodności z Polską Normą

Podziel się na facebook.com

Komentarze:

Dodaj komentarz: