Strona główna
zaloguj

 | Mapa strony

Kategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 247 poz. 1835 - Rozporządzenie w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

Dz.U.07.247.1835

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

(Dz. U. z dnia 29 grudnia 2007 r.)

Na podstawie art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

   1)   szczegółowe warunki oraz tryb nadawania i cofania uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, a także wymagania dotyczące przygotowania kandydatów na rzeczoznawców i podnoszenia kwalifikacji przez rzeczoznawców;

   2)   zakres nadawanych uprawnień, wzór uprawnień rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, wzór klauzuli i pieczęci imiennej oraz wzór rejestru opiniowanych projektów;

   3)   wymagania dotyczące opinii rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy o projektach nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, oraz tryb postępowania odwoławczego od tych opinii;

   4)   tryb powoływania i odwoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców, sposób działania tej Komisji i przeprowadzania egzaminu;

   5)   wysokość wynagrodzenia członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

   1)   Komisji - rozumie się przez to Komisję Kwalifikacyjną do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców;

   2)   kursie - rozumie się przez to kurs przygotowujący do opiniowania projektów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii;

   3)   projekcie - rozumie się przez to projekt nowo budowanego lub przebudowywanego obiektu budowlanego albo jego części, w którym przewiduje się pomieszczenia pracy;

   4)   przeciętnym wynagrodzeniu - rozumie się przez to przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za poprzedni rok kalendarzowy, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.2));

   5)   rzeczoznawcy - rozumie się przez to osobę, której Główny Inspektor Pracy nadał uprawnienia do opiniowania projektów nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii;

   6)   ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.

§ 3. 1. Uprawnienia rzeczoznawcy są nadawane kandydatowi, spełniającemu wymagania określone w art. 9 ust. 2 ustawy, w danej grupie projektowej.

2. Wykaz grup projektowych i oznaczeń grup uprawnień rzeczoznawców jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Z wnioskiem o nadanie uprawnień rzeczoznawcy występuje do Komisji kandydat lub jednostka, w której jest on zatrudniony.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

   1)   uwierzytelniony odpis dyplomu potwierdzającego wykształcenie kandydata;

   2)   dokumentację potwierdzającą posiadanie przez kandydata co najmniej 5-letniej praktyki zawodowej w zakresie ukończonego kierunku studiów, w szczególności w zakresie projektowania, sprawdzania projektów, wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub opiniowania projektów w innych dziedzinach;

   3)   informację określającą grupy uprawnień, o które kandydat się ubiega;

   4)   zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu.

3. Warunkiem ubiegania się o uprawnienia dotyczące budownictwa przemysłowego, rolno-spożywczego i specjalistycznego jest wcześniejsze uzyskanie uprawnień dotyczących budownictwa powszechnego i komunalnego.

§ 5. Członkowie Komisji są powoływani i odwoływani w trybie art. 9 ust. 5 i 6 ustawy.

§ 6. 1. Główny Inspektor Pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy wyznacza, spośród członków Komisji, przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.

2. Przewodniczący Komisji lub jego zastępca:

   1)   kieruje pracą Komisji;

   2)   wnioskuje o odwoływania członków i sekretarza Komisji;

   3)   przedkłada przed egzaminem pisemnym członkom Komisji do akceptacji tematy prac egzaminacyjnych przydzielonych poszczególnym kandydatom;

   4)   przedkłada Głównemu Inspektorowi Pracy wnioski o nadanie uprawnień rzeczoznawcy wraz z wynikami egzaminów kandydatów.

3. Członkowie Komisji:

   1)   uczestniczą w posiedzeniach Komisji i sesjach egzaminacyjnych;

   2)   w razie braku możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu lub egzaminie zawiadamiają o tym sekretarza Komisji.

4. Sekretarz Komisji:

   1)   sporządza plan posiedzeń Komisji i sesji egzaminacyjnych oraz ustala skład Komisji na egzaminach - w uzgodnieniu z przewodniczącym Komisji;

   2)   zaznajamia członków Komisji z wnioskami kandydatów o nadanie uprawnień wraz z informacją o spełnieniu przez poszczególnych kandydatów wymagań, o których mowa w § 4 ust. 2;

   3)   zawiadamia kandydatów o terminie egzaminu co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem;

   4)   zawiadamia członków Komisji o terminach posiedzeń i egzaminów;

   5)   sporządza protokoły z posiedzeń Komisji i egzaminów.

§ 7. 1. Komisja przeprowadza egzamin, który składa się z części pisemnej i ustnej.

2. Terminy części pisemnej i ustnej egzaminu wyznacza przewodniczący Komisji lub jego zastępca.

3. Kandydat może ubiegać się o zmianę terminu egzaminu, jeżeli przemawiają za tym ważne przyczyny usprawiedliwiające nieobecność pracownika w pracy, określone w przepisach prawa pracy.

4. Egzamin pisemny przeprowadza się w obecności przewodniczącego, jego zastępcy lub sekretarza oraz dwóch członków Komisji. Egzamin ustny przeprowadza się w obecności przewodniczącego lub jego zastępcy, sekretarza i co najmniej trzech członków Komisji.

5. Członków Komisji, o których mowa w ust. 4, wyznacza przewodniczący Komisji lub jego zastępca.

§ 8. 1. Egzamin pisemny obejmuje test ze znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opracowanie opinii o projekcie pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z wymaganiami ergonomii.

2. Do części ustnej egzaminu przystępuje kandydat, który w części pisemnej uzyskał wynik pozytywny.

3. Z części pisemnej egzaminu są zwolnieni rzeczoznawcy ubiegający się o nadanie dodatkowych grup uprawnień.

4. Egzamin ustny obejmuje sprawdzenie znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, obowiązujących przy projektowaniu.

§ 9. 1. Ogólna ocena wyniku egzaminu jest ustalana podczas posiedzenia Komisji, bezpośrednio po egzaminie ustnym.

2. O wyniku egzaminu kandydata decyduje Komisja zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów za i przeciw - rozstrzyga głos przewodniczącego lub jego zastępcy.

§ 10. Z przebiegu egzaminu pisemnego i ustnego sporządza się protokoły. Protokoły podpisują członkowie Komisji przeprowadzający egzamin.

§ 11. Kandydat, który uzyskał negatywny wynik z egzaminu, może przystąpić do jednego egzaminu poprawkowego, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od poprzedniego egzaminu, po uiszczeniu opłaty, o której mowa w art. 9 ust. 8 ustawy.

§ 12. Osoby wchodzące w skład Komisji otrzymują wynagrodzenie, zaokrąglone do pełnego złotego, w wysokości:

   1)   za przeprowadzenie części pisemnej egzaminu:

a)   przewodniczący, jego zastępca lub sekretarz - 11 % przeciętnego wynagrodzenia,

b)  członkowie - 9 % przeciętnego wynagrodzenia;

   2)   za sprawdzenie prac pisemnych każdego kandydata - 4 % przeciętnego wynagrodzenia;

   3)   za przeprowadzenie części ustnej egzaminu każdego kandydata:

a)   przewodniczący lub jego zastępca i sekretarz - 4 % przeciętnego wynagrodzenia,

b)  członkowie - 3 % przeciętnego wynagrodzenia.

§ 13. Wzór uprawnienia rzeczoznawcy jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 14. 1. Rzeczoznawca opiniuje projekty, biorąc pod uwagę specyfikę, charakter i przeznaczenie obiektu budowlanego lub jego części, a zwłaszcza warunki wynikające z części technologicznej projektu. Opiniowanie polega w szczególności na sprawdzeniu przez rzeczoznawcę zgodności przyjętych rozwiązań z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, wymaganiami ergonomii oraz z Polskimi Normami, a także na sprawdzeniu, czy przyjęte rozwiązania likwidują bądź ograniczają zagrożenia, jakie może spowodować projektowany proces technologiczny.

2. Rzeczoznawca opiniuje projekty architektoniczno-budowlane, technologiczne i inne, których rozwiązania mają wpływ na stan bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. Rzeczoznawca, po analizie projektu, umieszcza na rzucie podstawowym obiektu pieczęć zawierającą klauzulę z opinią oraz pieczęć imienną. Wzór klauzuli i pieczęci imiennej jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

4. Wzór rejestru opiniowanych projektów jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 15. 1. Rzeczoznawca będący jednocześnie projektantem nie może opiniować projektów przez niego opracowanych.

2. Rzeczoznawca będący jednocześnie inspektorem pracy nie może opiniować projektów, jeżeli dokonuje, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, kontroli zgodności wykonania tych obiektów z projektem.

§ 16. Jeżeli jednostka projektowania, projektant lub inwestor nie zgadza się z opinią wydaną przez rzeczoznawcę, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania opinii zwrócić się do okręgowego inspektora pracy, właściwego ze względu na lokalizację projektowanego obiektu budowlanego, o ocenę prawidłowości rozwiązań przyjętych w projekcie. Stanowisko okręgowego inspektora pracy jest ostateczne.

§ 17. 1. W razie cofnięcia uprawnień rzeczoznawcy lub rezygnacji z tych uprawnień, rzeczoznawca bezzwłocznie przekazuje okręgowemu inspektorowi pracy, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania rzeczoznawcy, pieczęć zawierającą klauzulę i pieczęć imienną, o których mowa w § 14 ust. 3.

2. Okręgowy inspektor pracy, o którym mowa w ust. 1, bezzwłocznie zawiadamia Głównego Inspektora Pracy o rezygnacji rzeczoznawcy z nadanych mu uprawnień w celu odnotowania tego w rejestrze, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy.

§ 18. Rzeczoznawca jest obowiązany do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez:

   1)   udział, nie rzadziej niż co 5 lat, w okresowych szkoleniach organizowanych dla rzeczoznawców w jednostce organizacyjnej upoważnionej przez Głównego Inspektora Pracy;

   2)   zaznajamianie się z nowo wydanymi przepisami, z Polskimi Normami i wydawnictwami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.3)

______

1)       Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2)       Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412 i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 82, poz. 558, Nr 191, poz. 1368 i 1369 i Nr 200, poz. 1445.

3)       Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów obiektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz. U. Nr 62, poz. 290), które traci moc z dniem 1 stycznia 2008 r. na podstawie art. 114 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

WYKAZ GRUP PROJEKTOWYCH I OZNACZEŃ GRUP UPRAWNIEŃ RZECZOZNAWCÓW DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

 

Rodzaje budownictwa

 

 Grupy projektowe

 

 Oznaczenia grup uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

 

 

 

 Obiekty administracyjne, socjalne, kultury i sztuki, nauki, oświaty, szkolnictwa, sportu i wypoczynku, przedszkola, domy dziecka, hotele, obiekty handlu hurtowego i detalicznego,

małe zakłady produkcyjne, usługowe i rzemieślnicze z przewidywanym zatrudnieniem do 20 osób,

oczyszczalnie ścieków, przepompownie, stacje uzdatniania wody, budownictwo rolne

 

 1.0

 

Budownictwo powszechne

 

 

 

 

i komunalne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Górnictwo

 

 2.1

 

 

 

 Hutnictwo

 

 2.2

 

 

 

 Energetyka

 

 2.3

 

 

 

 Przemysł materiałów budowlanych

 

 2.4

 

Budownictwo

 

 Przemysł metalowy, elektromaszynowy

 

 2.5

 

przemysłowe

 

 Przemysł chemiczny

 

 2.6

 

 

 

 Przemysł lekki

 

 2.7

 

 

 

 Przemysł drzewny i papierniczy

 

 2.8

 

 

 

 Przemysł elektroniczny i teletechniczny

 

 2.9

 

 

 

 Inne niż wyżej wymienione

 

 2.10

 

Budownictwo rolno-spożywcze

 

 Przemysł rolno-spożywczy i zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego

 

 3.0

 

 

 

 Łączność, radio, telewizja

 

 4.1

 

 

 

 Komunikacja i transport (dworce kolejowe, autobusowe i lotnicze, bazy i stacje paliw, stacje obsługi pojazdów itp.)

 

 4.2

 

Budownictwo specjalistyczne

 

 Gospodarka morska i rzeczna (porty, stocznie, przystanie itp.)

 

 4.3

 

 

 

 Zakłady opieki zdrowotnej (szpitale, przychodnie i ośrodki zdrowia, zakłady opiekuńczo-lecznicze, pogotowie ratunkowe, sanatoria, gabinety lekarskie, stacje krwiodawstwa, laboratoria diagnostyczne, apteki, żłobki itp.)

 

 4.4

 

 

 

 Inne niż wyżej wymienione

 

 4.5

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2 

WZÓR

UPRAWNIENIA RZECZOZNAWCY DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY NR .....

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr 3 

WZÓR KLAUZULI I PIECZĘCI IMIENNEJ

1. Wzór klauzuli

 

Zaopiniowano pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami  ergonomii:

 

1) bez zastrzeżeń*)

 

2) z zastrzeżeniami wymienionymi w załączonej opinii*)

 

Lp. opinii: ..........................

 

Data: ......................

 

                                                    ...........................

                                                     (podpis i pieczęć imienna)

 

*)Niepotrzebne skreślić.

 

 

2. Wzór pieczęci imiennej

RZECZOZNAWCA DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA

I HIGIENY PRACY

(tytuł zawodowy, imię i nazwisko) Nr upr. (nr)

w grupach: (oznaczenie)

(adres zamieszkania, nr telefonu)

ZAŁĄCZNIK Nr 4 

WZÓR

REJESTR OPINIOWANYCH PROJEKTÓW

 

Lp. opinii

 

 Nazwa i adres jednostki projektowania, imię i nazwisko projektanta, nr telefonu

 

 Nazwa i adres obiektu budowlanego lub jego części

 

 Data wydania opinii

 

 Treść opinii

 

 Uwagi

 

1

 

 2

 

 3

 

 4

 

 5

 

 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagi: Akty prawne, Przepisy prawne, Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej, Dz.U. nr 247 poz. 1835, Rzeczoznawcy BHP

Podziel się na facebook.com

Komentarze:

Dodaj komentarz: