Strona główna
zaloguj

 | Mapa strony

Kategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 49 poz. 493 - Roporządzenie w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu.

Dz.U.99.49.493

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 17 maja 1999 r.

w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu.

(Dz. U. z dnia 31 maja 1999 r.)

Na podstawie art. 40 ust. 5 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241, z 1991 r. Nr 103, poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

   1)   materiałach - rozumie się przez to zbiory map oraz materiały i dokumenty w postaci operatów, rejestrów, wykazów, katalogów, map, wydawnictw, zdjęć lotniczych i satelitarnych, baz danych oraz banków danych, gromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, zwanym dalej "zasobem",

   2)   ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241, z 1991 r. Nr 103, poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126).

§ 2. Rodzaje materiałów stanowiących zasób, pozyskiwanych:

   1)   w trybie określonym w art. 12 ustawy,

   2)   w trybie określonym w art. 158 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 1999 r. Nr 49, poz. 484),

   3)   w drodze kupna lub darowizny,

   4)   w drodze udzielenia przez służbę geodezyjną i kartograficzną zamówienia publicznego,

określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Zasób centralny jest gromadzony w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

2. Zasoby wojewódzkie są gromadzone w wojewódzkich ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

3. Zasoby powiatowe są gromadzone w powiatowych ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, z tym że w miastach będących siedzibą władz miasta na prawach powiatu - w grodzkich ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

§ 4. 1. Zasób gromadzony jest w grupach asortymentowych, segregowanych według jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państwa, z uwzględnieniem podziału na grupy funkcjonalne.

2. Ustala się następujące grupy asortymentowe materiałów stanowiących zasób, dotyczące:

   1)   osnów geodezyjnych,

   2)   osnów i pomiarów grawimetrycznych i magnetycznych,

   3)   pomiarów astronomicznych i satelitarnych,

   4)   zdjęć lotniczych i satelitarnych,

   5)   opracowań topograficznych,

   6)   pomiarów granic państwa i granic województw,

   7)   państwowego rejestru granic wraz z opisem oraz rejestru powierzchni jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państwa,

   8)   pomiarów granic powiatów i gmin,

   9)   mapy zasadniczej,

10)   ewidencji gruntów i budynków - katastru nieruchomości,

11)   powszechnej taksacji nieruchomości,

12)   wyciągów z operatów szacunkowych nieruchomości,

13)   gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

14)   rozgraniczania nieruchomości,

15)   podziałów nieruchomości,

16)   innych opracowań dla celów prawnych,

17)   geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

18)   pomiarów inwentaryzacyjnych,

19)   scalania i wymiany gruntów,

20)   opracowań urządzeniowo-rolnych i urządzeniowo-leśnych,

21)   systemów informacji geograficznej,

22)   baz danych krajowego systemu informacji o terenie,

23)   fotomap i ortofotomap,

24)   opracowań tematycznych,

25)   innych opracowań.

3. Ustala się następujące grupy funkcjonalne zasobu uwzględniające charakter, cel oraz sposób wykorzystywania jego materiałów:

   1)   zasób bazowy, który stanowią materiały źródłowe, służące za podstawę następnych opracowań gromadzonych w zasobie,

   2)   zasób użytkowy, który stanowią materiały służące do bezpośredniego i powszechnego udostępniania,

   3)   zasób przejściowy, który stanowią nie zakwalifikowane do zasobu bazowego i użytkowego materiały pomocnicze.

4. Dla wszystkich materiałów zakwalifikowanych do zasobu bazowego i użytkowego sporządza się kopie zabezpieczające, przechowywane w sposób uniemożliwiający ich nieodwracalne i jednoczesne zniszczenie w pomieszczeniach zlokalizowanych poza budynkiem, w którym gromadzony jest zasób.

5. Materiały zasobu bazowego i użytkowego podlegają bieżącej aktualizacji. Materiały nieczytelne, uszkodzone lub zniszczone odnawia się.

§ 5. 1. W skład zasobu wchodzą oryginały lub kopie materiałów, sporządzane także na nośnikach informacji.

2. Kopie materiałów z poszczególnych zasobów mogą być przekazywane wzajemnie pomiędzy zasobami, z prawem do ich udostępniania.

3. Materiały zasobu ewidencjonuje się w prowadzonych także na nośnikach informacji dokumentach ewidencyjnych, którymi są: księgi ewidencyjne, mapy i szkice przeglądowe, kartoteki, rejestry i wykazy.

4. Każdemu materiałowi zgromadzonemu w zasobie nadaje się numer ewidencyjny.

§ 6. 1. Materiały gromadzone w zasobie i udostępniane z zasobu, niezależnie od formy prowadzenia zasobu i sposobu wykonywania kopii, opatrywane są stosownymi klauzulami, których wzory określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Materiały gromadzone w zasobie i udostępniane z zasobu na nośnikach informacji otrzymują identyfikator, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Materiały, które utraciły przydatność użytkową, podlegają wyłączeniu z zasobu na wniosek kierownika właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

2. Materiały zasobu bazowego i użytkowego tracą swą przydatność użytkową, w szczególności gdy stały się nieaktualne lub nieczytelne albo zostały uszkodzone lub zniszczone, a ich odnowienie na podstawie dokumentów istniejących w zasobie nie jest możliwe lub gdy ich treść nie jest już przydatna.

3. Materiały zasobu przejściowego tracą swą przydatność użytkową po upływie trzech lat od chwili przyjęcia ich do zasobu.

§ 8. 1. Wniosek, o którym mowa w § 7 ust. 1, podlega ocenie komisji powołanej przez Głównego Geodetę Kraju - dla zasobu centralnego, marszałka województwa - dla zasobu wojewódzkiego, a starostę - dla zasobu powiatowego.

2. Ocena komisji, zatwierdzona przez Głównego Geodetę Kraju w stosunku do zasobu centralnego, a przez wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego - w stosunku do zasobów wojewódzkiego i powiatowych, stanowi podstawę do wykreślenia wyłączonych materiałów z ewidencji ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

§ 9. Sposób klasyfikowania, kwalifikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z zasobu przed ich przekazaniem do archiwów państwowych lub zniszczeniem regulują odrębne przepisy.

§ 10. 1. Udostępnianie zasobu polega na umożliwieniu wglądu do oryginałów materiałów lub sprzedaży ich kopii, sporządzanych także na nośnikach informacji, na podstawie:

   1)   zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych, zamówień na materiały do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych nie podlegających zgłoszeniu lub zamówień na materiały do wykonania operatów szacunkowych nieruchomości - w zakresie zasobu bazowego i zasobu użytkowego,

   2)   zamówień na mapy i informacje - w zakresie zasobu użytkowego.

2. Dla materiałów udostępnianych z zasobu prowadzi się odrębny rejestr.

3. Udostępnianie zasobu odbywa się z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o ochronie danych osobowych.

§ 11. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 5 listopada 1990 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U. Nr 77, poz. 459).

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

RODZAJE MATERIAŁÓW STANOWIĄCYCH PAŃSTWOWY ZASÓB GEODEZYJNY I KARTOGRAFICZNY

I. Zasób centralny stanowią następujące materiały:

1. Pozyskane w trybie określonym w art. 12 ustawy:

   1)   materiały dotyczące osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, a w szczególności:

a)   dokumenty geodezyjne i kartograficzne dotyczące pomiarów, obliczeń, przeglądów i konserwacji podstawowych osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych oraz osnów grawimetrycznych i magnetycznych,

b)  katalogi i banki osnów,

c)   dokumenty geodezyjne zawierające zależności matematyczne między układami współrzędnych geodezyjnych o znaczeniu ogólnopaństwowym,

   2)   dokumenty pomiarów astronomicznych, satelitarnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

   3)   zdjęcia lotnicze i satelitarne, a w szczególności: oryginały (negatywy i odbitki stykowe), a także zapisy cyfrowe fotogrametrycznych i teledetekcyjnych zdjęć lotniczych oraz zdjęć (obrazów) satelitarnych,

   4)   opracowania topograficzne, a w szczególności:

a)   dokumenty geodezyjne, kartograficzne, fotogrametryczne oraz teledetekcyjne, dotyczące pomiarów i opracowań map topograficznych,

b)  diapozytywy wydawnicze map topograficznych,

c)   topograficzne bazy danych, w tym numeryczny model terenu,

   5)   fotomapy i ortofotomapy o znaczeniu ogólnopaństwowym,

   6)   dokumenty geodezyjne i kartograficzne dotyczące pomiaru granic państwa i granic województw,

   7)   państwowy rejestr granic wraz z ich opisem oraz rejestr powierzchni jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państwa,

   8)   opracowania tematyczne o znaczeniu ogólnopaństwowym, a w szczególności:

a)   dokumenty geodezyjne, kartograficzne, fotogrametryczne oraz teledetekcyjne, dotyczące pomiarów i opracowań map tematycznych,

b)  diapozytywy wydawnicze map tematycznych.

2. Pozostałe materiały:

   1)   mapy topograficzne drukowane,

   2)   mapy tematyczne drukowane,

   3)   bank informacji o zdjęciach lotniczych i satelitarnych,

   4)   bank informacji o mapach topograficznych i tematycznych,

   5)   bank nazw geograficznych,

   6)   rejestr systemów informacji o terenie o znaczeniu ogólnopaństwowym oraz kopie zabezpieczające bazy danych tych systemów,

   7)   bazy danych geograficznych systemów informacyjnych,

   8)   bazy danych systemów zarządzających zasobem centralnym,

   9)   dokumenty geodezyjne i kartograficzne dotyczące opracowań specjalistycznych o znaczeniu ogólnopaństwowym oraz informacje o dokumentach o tym znaczeniu, które powstały w wyniku prac nie podlegających zgłoszeniu do zasobu,

10)   kopie zabezpieczające dokumentów stanowiących zasób centralny,

11)   inne opracowania, wydawnictwa i materiały.

II. Zasób wojewódzki stanowią następujące materiały:

1. Pozyskane w trybie określonym w art. 12 ustawy:

   1)   fotomapy i ortofotomapy o znaczeniu wojewódzkim,

   2)   wojewódzkie bazy danych krajowego systemu informacji o terenie,

   3)   opracowania tematyczne o znaczeniu wojewódzkim, a w szczególności:

a)   dokumenty geodezyjne, kartograficzne, fotogrametryczne oraz teledetekcyjne, dotyczące pomiarów i opracowań map tematycznych,

b)  diapozytywy wydawnicze map tematycznych.

2. Pozostałe materiały:

   1)   mapy topograficzne drukowane,

   2)   duplikaty diapozytywów wydawniczych map topograficznych,

   3)   mapy tematyczne drukowane,

   4)   bazy danych systemów zarządzających zasobem wojewódzkim,

   5)   dokumenty geodezyjne i kartograficzne dotyczące opracowań specjalistycznych o znaczeniu wojewódzkim oraz informacje o dokumentach o tym znaczeniu, które powstały w wyniku prac nie podlegających zgłoszeniu do zasobu,

   6)   kopie zabezpieczające dokumentów stanowiących zasób wojewódzki,

   7)   kopie wykazów współrzędnych i opisów topograficznych punktów osnów geodezyjnych podstawowych poziomych i wysokościowych,

   8)   inne opracowania, wydawnictwa i materiały.

III. Zasób powiatowy stanowią następujące materiały:

1. Pozyskane w trybie określonym w art. 12 ustawy:

   1)   materiały dotyczące osnów geodezyjnych, a w szczególności:

a)   dokumenty geodezyjne i kartograficzne, dotyczące pomiarów, obliczeń, przeglądów i konserwacji szczegółowych osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych oraz poziomych i wysokościowych osnów pomiarowych stabilizowanych,

b)  dokumenty geodezyjne zawierające zależności matematyczne między państwowym układem współrzędnych a układami lokalnymi,

c)   dokumenty geodezyjne i kartograficzne, dotyczące osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych w układach lokalnych,

   2)   dokumenty geodezyjne i kartograficzne, dotyczące pomiaru oraz opisu granic powiatu i gmin wchodzących w jego skład,

   3)   mapa zasadnicza, a w szczególności:

a)   dokumenty geodezyjne i kartograficzne, powstałe w toku zakładania, modernizacji i aktualizacji mapy zasadniczej,

b)  dokumenty fotogrametryczne powstałe w toku zakładania, modernizacji i aktualizacji mapy zasadniczej,

c)   operat mapy zasadniczej,

d)  numeryczny model terenu,

   4)   fotomapy i ortofotomapy o znaczeniu powiatowym,

   5)   ewidencja gruntów i budynków - kataster nieruchomości, a w szczególności:

a)   operat ewidencji gruntów i budynków,

b)  mapy i tabele taksacyjne nieruchomości,

c)   dokumenty powstałe w toku wykonywania powszechnej taksacji nieruchomości,

d)  operat gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

e)   dokumenty geodezyjne i kartograficzne, powstałe w toku zakładania, modernizacji i aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, w tym dokumenty ustalenia stanu władania i badania ksiąg wieczystych, pomiaru granic, rozgraniczania i podziałów nieruchomości oraz opracowań dla celów prawnych,

   6)   geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, a w szczególności:

a)   operat geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

b)  dokumenty geodezyjne i kartograficzne, powstałe w toku zakładania, modernizacji i aktualizacji geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

c)   pomiary inwentaryzacyjne,

   7)   dokumenty geodezyjne i kartograficzne, powstałe w toku wykonywania scalania i wymiany gruntów oraz prac urządzeniowo-rolnych i urządzeniowo-leśnych,

   8)   powiatowe bazy danych krajowego systemu informacji o terenie,

   9)   opracowania tematyczne o znaczeniu powiatowym, a w szczególności:

a)   dokumenty geodezyjne, kartograficzne, fotogrametryczne oraz teledetekcyjne, dotyczące pomiarów i opracowań map tematycznych,

b)  diapozytywy wydawnicze map tematycznych,

10)   dokumenty geodezyjne i kartograficzne, dotyczące innych pomiarów i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, nie wyłączonych z obowiązku zgłaszania.

2. Pozostałe materiały:

   1)   mapy topograficzne drukowane,

   2)   kopie diapozytywów map topograficznych w skalach 1:25 000 i większych,

   3)   mapy tematyczne drukowane,

   4)   kopie wykazów współrzędnych i opisów topograficznych punktów osnów geodezyjnych podstawowych poziomych i wysokościowych,

   5)   wyciągi z operatów szacunkowych nieruchomości, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 1999 r. Nr 49, poz. 484),

   6)   dokumenty geodezyjne i kartograficzne, dotyczące opracowań specjalistycznych o znaczeniu powiatowym, oraz informacje o dokumentach o tym znaczeniu, które powstały w wyniku prac nie podlegających zgłaszaniu do zasobu,

   7)   bazy danych systemów zarządzających zasobem powiatowym,

   8)   kopie zabezpieczające dokumentów stanowiących zasób powiatowy,

   9)   inne opracowania, wydawnictwa i materiały.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZORY KLAUZUL UMIESZCZANYCH NA MATERIAŁACH GROMADZONYCH W ZASOBIE I UDOSTĘPNIANYCH Z ZASOBU

1. Klauzula potwierdzenia przyjęcia dokumentu do zasobu i

   nadania mu numeru ewidencyjnego

   " ........................................................

              (nazwa organu gromadzącego zasób)

   ..........................................................

            (określenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i

                           kartograficznej)

   Na podstawie art. 40 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja

   1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30,

   poz. 163, z późniejszymi zmianami) niniejszy dokument został

   przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i

   kartograficznego i stanowi własność Skarbu Państwa.

   Dokument wpisano do ewidencji zasobu .......................

                                    (centralnego/wojewódzkiego

                                     /powiatowego)

   w dniu .............. nr ewidencyjny .............

   ...................               .........................

   (miejscowość i data)              (imię i nazwisko, podpis,

                                     stanowisko służbowe osoby

                                     upoważnionej)"

Klauzulę umieszcza się na wszystkich dokumentach zgromadzonych w zasobie:

- w formie analogowej - w postaci stempla, ujętą w ramki o

  wymiarach 5 x 6,5 cm,

- w formie cyfrowej - wprowadzoną na nośnik jednokrotnego

  zapisu i zabezpieczoną informatycznie.

2. Klauzula potwierdzenia zakwalifikowania dokumentu do

   odpowiedniej grupy funkcjonalnej

   "Dokument zakwalifikowano do zasobu .......................

                                       (bazowego/użytkowego/

                                        przejściowego)"

Klauzulę umieszcza się na wszystkich dokumentach zgromadzonych

w zasobie:

- w formie analogowej - w postaci stempla, ujętą w ramki o

  wymiarach 3 x 1 cm,

- w formie cyfrowej - wprowadzoną na nośnik jednokrotnego

  zapisu i zabezpieczoną informatycznie.

3. Klauzula poświadczenia dokumentu za zgodność z oryginałem

   przechowywanym w zasobie

   ".........................................................

                  (nazwa organu gromadzącego zasób)

   ..........................................................

              (określenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej

               i kartograficznej)

   Poświadcza się zgodność niniejszego dokumentu z oryginałem

   przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i 

   kartograficznego .........................................

                     (nazwa organu przechowującego oryginał)

   w dniu .............

   ....................            ............................

   (miejscowość i data)              (imię i nazwisko, podpis,

                                      stanowisko służbowe osoby

                                            upoważnionej)"

Klauzulę nadaje się na kopiach dokumentów udostępnianych z

zasobu:

- w formie analogowej - w postaci stempla, ujętą w ramki o

  wymiarach 5 x 6,5 cm,

- w formie cyfrowej - wprowadzoną na nośnik jednokrotnego

  zapisu oraz zabezpieczoną informatycznie.

4. Klauzula informująca o reprodukowaniu, rozpowszechnianiu i

   rozprowadzaniu dokumentów udostępnianych z zasobu

   ".........................................................

              (nazwa organu gromadzącego zasób)

   ..........................................................

             (określenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej

              i kartograficznej)

   Reprodukowanie, rozpowszechnianie i rozprowadzanie

   niniejszego dokumentu wymaga zezwolenia, o którym mowa w

   art. 18 ustawy z  dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i

   kartograficzne (Dz.  U. Nr 30, poz. 163, z późniejszymi

   zmianami).

   .......................         ...........................

   (miejscowość i data)            (imię i nazwisko, podpis,

                                    stanowisko służbowe osoby

                                        upoważnionej)"

Klauzulę nadaje się na kopiach dokumentów udostępnianych z

zasobu:

- w formie analogowej - w postaci stempla, ujętą w ramki o

  wymiarach 5 x 6,5 cm,

- w formie cyfrowej - wprowadzoną na nośnik jednokrotnego

  zapisu oraz zabezpieczoną informatycznie.

5. Klauzula nadawana na projekcie osnowy geodezyjnej,

   grawimetrycznej lub magnetycznej przed przyjęciem go do

   zasobu

                                   ".......................

                                      (miejscowość i data)

   Nr ............

   Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. -

   Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30,poz. 163,z

   późniejszymi zmianami) - zatwierdzam projekt osnowy .......

   dla obiektu ............ położonego w gminie...............

   powiat  ...................................................

   województwo ...................

                              ...............................

                              (nazwa organu zatwierdzającego,

                                 imię i nazwisko, podpis,

                               stanowisko służbowe osoby

                                     upoważnionej)"

Klauzulę nadaje się na projekcie osnowy, przed jego przyjęciem

do zasobu, w postaci stempla, ujętą w ramki o wymiarach 5 x

6,5 cm.

6. Klauzule związane z uwierzytelnianiem wypisów z ewidencji

   gruntów i budynków

   1) "Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych

      ewidencji gruntów i budynków i jest przeznaczony do

      dokonania wpisu w księdze wieczystej",

   2) "Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych

      ewidencji gruntów i budynków, wydanym

      ..................................................

                    (nazwa jednostki)

      nie przeznaczonym do dokonania wpisu w księdze

      wieczystej",

   3) "Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych

      ewidencji gruntów i budynków, wydanym jednostce

      wykonawstwa geodezyjnego w związku ze zgłoszeniem roboty

      geodezyjnej - l.dz. .........................".

Treść klauzul określono zgodnie z załącznikiem nr 14 do

rozporządzenia Ministrów Gospodarki Przestrzennej i

Budownictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17

grudnia 1996 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U.

Nr 158, poz. 813).

Klauzulę nadaje się w postaci stempla, ujętą w ramki o

wymiarach 2,5 x 6,5 cm.

7. Klauzule związane z uwierzytelnianiem wyrysów z mapy

   ewidencyjnej

   1) "Dokument niniejszy jest wyrysem z mapy ewidencyjnej i

      jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księgach

      wieczystych",

   2) "Dokument niniejszy jest wyrysem z mapy ewidencyjnej

       wydanym ...........................................

       ...................................................

                        (nazwa jednostki)

      nie przeznaczonym do dokonania wpisu w księdze

      wieczystej",

   3) "Dokument niniejszy jest wyrysem z mapy ewidencyjnej

      wydanym jednostce wykonawstwa geodezyjnego w związku ze

      zgłoszeniem roboty geodezyjnej - l. dz. ...............".

Treść klauzul określono zgodnie z załącznikiem nr 14 do

rozporządzenia Ministrów Gospodarki Przestrzennej i

Budownictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17

grudnia 1996 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U.

Nr 158, poz. 813).

Klauzulę nadaje się w postaci stempla, ujętą w ramki o wymiarach 2,5 x 6,5 cm.

8. Klauzule potwierdzające zaktualizowanie lub sprawdzenie

   aktualności mapy zasadniczej w terenie w celu wykorzystania

   jej treści do opracowania mapy dla celów projektowych

   1) " ......................................................

               (nazwa organu gromadzącego zasób)

      ........................................................

          (określenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i

           kartograficznej)

   W obszarze oznaczonym linią ............ dokonano

   aktualizacji treści mapy zasadniczej. Dokumenty z pomiaru

   uzupełniającego   przyjęto do zasobu powiatowego w dniu

   ...............i zaewidencjonowano pod nr .................

   Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych.

   Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na

   budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej

   przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

   ....................     ...................................

   (miejscowość i data)    (imię i nazwisko, podpis, stanowisko

                           służbowe osoby upoważnionej)"

   2) ".......................................................

                 (nazwa organu gromadzącego zasób)

      .......................................................

            (określenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej

             i kartograficznej)

   W obszarze oznaczonym linią ............ potwierdzono w

   terenie aktualność treści mapy zasadniczej. Dokumenty

   potwierdzające aktualność mapy przyjęto do zasobu w dniu

   .............. i zaewidencjonowano pod nr .................

   Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych.

   Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na

   budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej

   przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

   ...................        ................................

   (miejscowość i data)    (imię i nazwisko, podpis, stanowisko

                           służbowe osoby upoważnionej)"

Klauzule nadaje się na mapach dla celów projektowych

przygotowanych dla zamawiającego przez jednostkę wykonawstwa

geodezyjnego, poświadczanych przez organ prowadzący zasób w

zakresie dopełnienia przez wykonawcę prac geodezyjnych

obowiązku wynikającego z art. 12 ustawy:

  - w formie analogowej - w postaci stempla, ujętą w ramki o

    wymiarach 5 x 6,5 cm,

  - w formie cyfrowej - wprowadzoną na nośnik jednokrotnego

    zapisu oraz zabezpieczoną informatycznie.

9. Klauzula umieszczana na udostępnianych z zasobu kopiach

   mapy zasadniczej bez sprawdzenia jej aktualności w terenie

   " .......................................................

               (nazwa organu gromadzącego zasób)

   .........................................................

             (określenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej

              i kartograficznej)

   Poświadcza się zgodność niniejszej mapy z oryginałem

   przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i

   kartograficznego w dniu  ................... i

   zaewidencjonowanym pod nr .....................

   Niniejsza mapa nie może służyć dla celów projektowych.

   ....................                .....................

   (miejscowość i data)                  (imię i nazwisko,

                                          podpis, stanowisko

                                          służbowe osoby

                                          upoważnionej)"

Klauzulę nadaje się na kopiach map udostępnianych z zasobu:

  - w formie analogowej - w postaci stempla, ujętą w ramki o

    wymiarach 5 x 6,5 cm,

  - w formie cyfrowej - wprowadzoną na nośnik jednokrotnego

    zapisu oraz zabezpieczoną informatycznie.

10. Klauzula nadawana na mapach powstałych w wyniku wykonania

    pomiarów powykonawczych uzbrojenia podziemnego

    przygotowanych dla zamawiającego przez jednostkę

    wykonawstwa geodezyjnego, poświadczanych przez organ

    prowadzący zasób w zakresie dopełnienia przez wykonawcę

    prac geodezyjnych obowiązku wynikającego z art. 12 ustawy

    " ........................................................

                  (nazwa organu gromadzącego zasób)

    ..........................................................

              (określenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej

               i kartograficznej)

    Wyeksponowane na niniejszej mapie sieci uzbrojenia

    terenu zostały zinwentaryzowane, a dokumenty powstałe w

    wyniku inwentaryzacji przyjęto do państwowego zasobu

    geodezyjnego i kartograficznego w dniu ...... i

    zaewidencjonowano pod nr ...............

    Sieć uzbrojenia terenu zrealizowana została

    zgodnie/niezgodnie z lokalizacją uzgodnioną w opinii

    Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Nr

    ........................ z dnia ......................

    .....................         .............................

    (miejscowość i data)            (imię i nazwisko, podpis,

                                     stanowisko służbowe osoby

                                     upoważnionej)"

Klauzulę nadaje się na kopiach map z inwentaryzacją powykonawczą:

  - w formie analogowej - w postaci stempla, ujętą w ramki o

    wymiarach 5 x 6,5 cm,

  - w formie cyfrowej - wprowadzoną na nośnik jednokrotnego

    zapisu oraz zabezpieczoną informatycznie.

11. Klauzula nadawana na mapach powstałych w wyniku wykonania

    pomiarów powykonawczych obiektów budowlanych

    przygotowanych dla zamawiającego przez jednostkę

    wykonawstwa geodezyjnego, poświadczanych przez organ

    prowadzący zasób w zakresie dopełnienia przez wykonawcę

    prac geodezyjnych obowiązku wynikającego z art. 12 ustawy

    " .......................................................

               (nazwa organu gromadzącego zasób)

    .........................................................

               (określenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej

                i kartograficznej)

    Wyeksponowane na niniejszej mapie obiekty budowlane

    zostały zinwentaryzowane, a dokumenty powstałe w wyniku

    inwentaryzacji przyjęto do państwowego zasobu geodezyjnego

    i kartograficznego w dniu ................

    i zaewidencjonowano pod nr ...............

    ....................          ............................

    (miejscowość i data)                 (imię i nazwisko,

                                          podpis, stanowisko

                                          służbowe osoby

                                          upoważnionej)"

Klauzulę nadaje się na kopiach map z inwentaryzacją powykonawczą:

  - w formie analogowej - w postaci stempla, ujętą w ramki o

    wymiarach 5 x 6,5 cm,

  - w formie cyfrowej - wprowadzoną na nośnik jednokrotnego

    zapisu oraz zabezpieczoną informatycznie.

12. Klauzula nadania numeru ewidencyjnego, umieszczana na nie

    broszurowanych szkicach, opisach topograficznych, wykazach

    itp.

    " ........................................................

                    (nazwa organu gromadzącego zasób)

    ..........................................................

                  (określenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej

                   i kartograficznej)

    w dniu ...................

    Nr .......................

                                     ........................

                                             (podpis)"

Klauzulę umieszcza się na dokumentach nie broszurowanych, w

postaci stempla, ujętą w ramki o wymiarach 2,5 x 2,5 cm.

13. Klauzula nadawana na wyciągach z operatów szacunkowych

    przyjmowanych do zasobu w trybie określonym w art. 158

    ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

    nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741, z 1998 r. Nr

    106, poz. 668 i z 1999 r. Nr 49, poz. 484)

    " .......................................................

               (nazwa organu gromadzącego zasób)

    .........................................................

               (określenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej

                i kartograficznej)

    Wyciąg z operatu szacunkowego przyjęto do państwowego

    zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zaewidencjonowano

    w Księdze Ewidencji Wyciągów z Operatów Szacunkowych

    (KEWOSz) pod nr ............ w dniu ....................

    .......................       ..........................

    (miejscowość i data)          (imię i nazwisko, podpis,

                                   stanowisko służbowe osoby

                                   upoważnionej)"

Klauzulę nadaje się na wyciągach z operatów szacunkowych, w

postaci stempla, ujętą w ramki o wymiarach 5 x 6,5 cm.

14. Klauzula nadawana na kopiach wyciągów z operatów

    szacunkowych udostępnianych z zasobu

    " .......................................................

                (nazwa organu gromadzącego zasób)

    .........................................................

                 (określenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej

                  i kartograficznej)

    Poświadcza się zgodność niniejszego wyciągu z oryginałem

    przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i

    kartograficznego w dniu ............................

    i zaewidencjonowanym w Księdze Ewidencji Wyciągów z

    Operatów Szacunkowych (KEWOSz) pod nr ..................

    Udostępniane dane można wykorzystywać wyłącznie do

    sporządzenia operatu szacunkowego, z zachowaniem zasady

    poufności, zgodnie z art. 175 ustawy z dnia 21 sierpnia

    1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz.

    741, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 1999 r. Nr 49, poz.

    484)

    ....................          ............................

    (miejscowość i data)                 (imię i nazwisko,

                                          podpis, stanowisko

                                          służbowe osoby

                                          upoważnionej)"

Klauzulę nadaje się na udostępnianych z zasobu wyciągach z

operatów szacunkowych, w postaci stempla, ujętą w ramki o

wymiarach 5 x 6,5 cm.

ZAŁĄCZNIK Nr 3

WZÓR IDENTYFIKATORA UMIESZCZANEGO NA MATERIAŁACH GROMADZONYCH W ZASOBIE I UDOSTĘPNIANYCH Z ZASOBU NA NOŚNIKACH INFORMACJI

Identyfikator materiałów gromadzonych w zasobie i udostępnianych z zasobu na nośnikach informacji jest ciągiem cyfr określającym:

   1)   zasięg działania ośrodka (cały kraj, województwo, powiat, gmina) określony poprzez ustalone przez Główny Urząd Statystyczny numery statystyczne jednostek zasadniczego podziału terytorialnego - ciąg cyfr - na pierwszym polu,

   2)   dokument przyjęty do zasobu - cyfra 1 - na drugim polu,

   3)   dokument udostępniany z zasobu - cyfra 2 - na drugim polu,

   4)   grupę asortymentową - cyfry od 1 do 25 według numeracji ustalonej w § 4 ust. 2 rozporządzenia - na trzecim polu,

   5)   grupę funkcjonalną - cyfra 1 - zasób bazowy, cyfra 2 - zasób użytkowy, cyfra 3 - zasób przejściowy - na czwartym polu,

   6)   oryginał - cyfra 1 - na piątym polu,

   7)   kopię - cyfra 2 - na piątym polu,

   8)   numer ewidencyjny dokumentu - ciąg cyfr - na szóstym polu,

   9)   aktualność dokumentu - ciąg cyfr określających datę sporządzenia dokumentu - dzień, miesiąc, rok - na siódmym polu,

10)   klauzulę tajności - cyfra 1 - tajny, cyfra 2 - poufny, cyfra 3 - do użytku służbowego, cyfra 4 - jawny - na ósmym polu.

Tagi: Akty prawne, Przepisy prawne, Rozporządzenie MSWiA, Dz.U. nr 49 poz. 493, państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Podziel się na facebook.com

Komentarze:

Dodaj komentarz: