Strona główna
zaloguj

 | Mapa strony

Kategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 83 poz. 578 - Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie

Dz.U.06.83.578

2007.11.29  zm. Dz.U.07.210.1528                         § 1

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA1)

z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. z dnia 16 maja 2006 r.)

Na podstawie art. 16 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

   1)   rodzaje i zakres przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

   2)   sposób stwierdzania posiadania tego przygotowania;

   3)   ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych;

   4)   wykaz kierunków wykształcenia odpowiedniego i pokrewnego dla danej specjalności;

   5)   wykaz specjalizacji wyodrębnionych w ramach poszczególnych specjalności;

   6)   sposób przeprowadzania i zakres egzaminu;

   7)   zasady odpłatności za postępowanie kwalifikacyjne;

   8)   zasady wynagradzania członków komisji egzaminacyjnej.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

   1)   ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

   2)   izbie - należy przez to rozumieć właściwy organ izby architektów albo izby inżynierów budownictwa, zgodnie z właściwością określoną w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.3)).

Rozdział 2

Praktyka zawodowa

§ 3. 1. Praktyka zawodowa, o której mowa w art. 14 ust. 4 ustawy, odbywana jest po uzyskaniu dyplomu ukończenia wyższej uczelni pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń we właściwej specjalności i będącej czynnym członkiem samorządu zawodowego.

2. Do praktyki zawodowej może zostać zaliczona praktyka odbyta po ukończeniu trzeciego roku studiów wyższych, z wyłączeniem praktyki objętej programem studiów.

3.  Do praktyki zawodowej na budowie zalicza się wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych w organach nadzoru budowlanego. Dwa lata pracy przy wykonywaniu czynności inspekcyjno-kontrolnych uznaje się za rok pracy na budowie.

4.  Do praktyki zawodowej na budowie zalicza się pracę w organach administracji rządowej albo jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania zarządcy drogi publicznej, polegającą na wykonywaniu czynności na terenie budowy i obejmującą konieczność fachowej oceny zjawisk lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych w wymiarze stanowiącym nie więcej niż połowę wymaganego okresu.

§ 4. 1. Osoba odbywająca praktykę zawodową dokumentuje przebieg praktyki w książce praktyki zawodowej, z zastrzeżeniem ust. 5.

2. Osoba, która zamierza odbyć praktykę zawodową, składa w izbie książkę praktyki zawodowej do jej opieczętowania i zarejestrowania. Izba zwraca opieczętowaną książkę praktyki zawodowej w terminie 7 dni od dnia jej złożenia.

3. W książce praktyki zawodowej wpisuje się:

   1)   wyszczególnienie robót budowlanych i obiektów budowlanych, przy projektowaniu których bezpośrednio uczestniczyła lub pełniła funkcję techniczną na budowie osoba odbywająca praktykę zawodową, z określeniem: rodzaju, przeznaczenia, konstrukcji oraz, odpowiednio do wnioskowanej specjalności uprawnień budowlanych, inne charakterystyczne parametry techniczne lub użytkowe, a także lokalizację i nazwę inwestora;

   2)   określenie czynności wykonywanych w każdym tygodniu odbywanej praktyki, potwierdzonych i zaopiniowanych co najmniej raz w miesiącu przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, pod kierownictwem której odbywana jest praktyka.

4. Przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której osoba odbywała praktykę, oraz po zakończeniu praktyki zawodowej, osoba, pod kierownictwem której odbywała się praktyka, wpisuje w książce praktyki zawodowej ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności, w jakiej dana osoba ubiega się o uprawnienia budowlane.

5. W przypadku odbycia praktyki zawodowej przy projektowaniu lub budowie obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych, w jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej albo ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, do wniosku, zamiast książki praktyki zawodowej, należy dołączyć zaświadczenie właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, z wyszczególnieniem okresu praktyki zawodowej wraz z ogólną oceną z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu danej specjalności.

§ 5. 1. Przepisów § 4 nie stosuje się do praktyki zawodowej odbywanej za granicą.

2. Odbycie praktyki zawodowej za granicą powinno być potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa, z poświadczeniem osoby nadzorującej, posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju. Zaświadczenie powinno zawierać:

   1)   wyszczególnienie robót budowlanych i obiektów budowlanych, przy których projektowaniu bezpośrednio uczestniczyła lub pełniła funkcję techniczną na budowie osoba odbywająca praktykę zawodową, z określeniem: rodzaju, przeznaczenia, konstrukcji oraz, odpowiednio do wnioskowanej specjalności uprawnień budowlanych, inne charakterystyczne parametry techniczne lub użytkowe, a także lokalizację i nazwę inwestora;

   2)   potwierdzenie czasu trwania praktyki zawodowej z podaniem dat rozpoczęcia i ukończenia praktyki przy projektowaniu lub budowie obiektów budowlanych, o których mowa w pkt 1, z określeniem charakteru wykonywanych czynności;

   3)   ogólną ocenę teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu wnioskowanej specjalności, dokonaną przez osobę, pod nadzorem której odbywana była praktyka.

Rozdział 3

Nadawanie uprawnień budowlanych, zakres i sposób przeprowadzania egzaminu oraz zasady odpłatności za postępowanie kwalifikacyjne i zasady wynagradzania członków komisji egzaminacyjnej

§ 6. Izba prowadzi postępowanie kwalifikacyjne składające się z 2 etapów:

   1)   kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej;

   2)   egzaminu na uprawnienia budowlane.

§ 7. 1. Do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych należy dołączyć:

   1)   odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich albo dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodowych, o których mowa w art. 14 ust. 3 ustawy;

   2)   książkę praktyki zawodowej lub zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki za granicą, o której mowa w § 5 ust. 2;

   3)   dowód uiszczenia opłaty, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 1.

2. Kwalifikowanie wykształcenia za odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności uprawnień budowlanych dokonuje się przez stwierdzenie zgodności ukończonego kierunku studiów i specjalności potwierdzonych w dyplomie z wymaganym dla tej specjalności uprawnień budowlanych wykształceniem określonym w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Wykształcenie uzyskane za granicą i uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych, którego kierunek jest określany w sposób odbiegający od przyjętego w rozporządzeniu, podlega indywidualnemu rozpatrzeniu i uznaniu przez właściwą komisję kwalifikacyjną, na podstawie programu kształcenia, jako wykształcenie odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności.

4. W przypadku stwierdzenia braków w dokumentach dołączonych do wniosków izba wzywa, w drodze postanowienia, osobę ubiegającą się o nadanie uprawnień budowlanych do uzupełnienia braków w terminie 30 dni.

5. Izba może żądać od organu administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego albo od autora projektu lub inwestora przedstawienia prac projektowych wykonanych w ramach praktyki zawodowej lub potwierdzenia zakresu robót budowlanych, w których uczestniczyła osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane.

6. Izba wydaje decyzję o odmowie nadania uprawnień budowlanych bez przeprowadzania egzaminu:

   1)   po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 4;

   2)   jeżeli wykształcenie lub praktyka zawodowa osoby ubiegającej się o uprawnienia budowlane nie odpowiada wymaganiom, o których mowa w § 3;

   3)   po stwierdzeniu podania nieprawdziwych lub fałszywych danych w książce praktyki zawodowej lub w zaświadczeniu potwierdzającym odbycie praktyki za granicą.

§ 8. Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z części pisemnej, przeprowadzanej w formie testu, oraz części ustnej i obejmuje sprawdzenie:

   1)   znajomości procesu budowlanego;

   2)   umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.

§ 9. 1. W zależności od posiadanego wykształcenia i zakresu odbytej praktyki zawodowej egzamin jest przeprowadzany:

   1)   na uprawnienia budowlane do projektowania w danej specjalności;

   2)   na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności;

   3)   na uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności.

2. Przy ubieganiu się o uprawnienia budowlane w innej specjalności lub w innym zakresie niż posiadane, egzamin jest przeprowadzany w zakresie ograniczonym do zagadnień nieobjętych zakresem egzaminu, obowiązującym przy ubieganiu się o posiadane uprawnienia budowlane.

§ 10. 1. Egzamin na uprawnienia budowlane jest przeprowadzany co najmniej dwa razy w roku, w terminach ustalanych przez izbę.

2. Zawiadomienie o terminie egzaminu izba doręcza, przez pocztę listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, osobie ubiegającej się o uprawnienia budowlane, co najmniej na miesiąc przed tym terminem.

3. Negatywny wynik części pisemnej egzaminu powoduje niedopuszczenie do części ustnej egzaminu. Izba określa termin, po upływie którego osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane może ponownie przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane. Termin ten nie może być krótszy niż 3 miesiące.

§ 11. 1. Po zakończeniu części ustnej egzaminu w sprawie nadania uprawnień budowlanych izba wydaje decyzję:

   1)   o nadaniu uprawnień budowlanych - w razie pozytywnego wyniku egzaminu;

   2)   o odmowie nadania uprawnień budowlanych - w razie negatywnego wyniku części ustnej egzaminu.

2. W decyzji o odmowie nadania uprawnień budowlanych izba określa termin, po którego upływie osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane może ponownie przystąpić do części ustnej egzaminu. Termin ten nie może być krótszy niż 3 miesiące.

§ 12. Kopia ostatecznej decyzji, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 1, jest przekazywana do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w celu dokonania wpisu do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane.

§ 13. 1. Opłata za postępowanie kwalifikacyjne:

   1)   z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej jest równa 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę,

   2)   z tytułu przeprowadzenia egzaminu jest równa 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę,

   3)   z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu jest równa 30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę

- ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).

2. Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne wnosi się na rachunek bankowy izby. Opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wnosi się co najmniej 14 dni przed terminem egzaminu.

3. Opłata, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie podlega zwrotowi, natomiast opłata, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, podlega zwrotowi w przypadku usprawiedliwionego niestawienia się na egzamin lub usprawiedliwionego odstąpienia od egzaminu.

§ 14. Za udział w postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym za przeprowadzenie egzaminu na uprawnienia budowlane, członkom komisji egzaminacyjnej przysługuje wynagrodzenie. Wynagrodzenie członka komisji egzaminacyjnej nie powinno być wyższe niż:

   1)   za udział w kwalifikowaniu - 9 % opłaty ustalonej na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1 od jednego wniosku;

   2)   za przeprowadzenie egzaminu - 9 % opłaty ustalonej na podstawie § 13 ust. 1 pkt 2 od jednej osoby egzaminowanej;

   3)   za ponowne przeprowadzenie egzaminu ustnego - 9 % opłaty ustalonej na podstawie § 13 ust. 1 pkt 3 od jednej osoby egzaminowanej.

Rozdział 4

Specjalności budowlane

§ 15. Uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności uprawniają do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie danej specjalności.

§ 16. 1. Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie:

   1)   sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do architektury obiektu lub

   2)   kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu.

2. Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie określonym w ust. 1 pkt 1 lub pkt 2, o kubaturze do 1.000 m3 na terenie zabudowy zagrodowej.

§ 17. 1. Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie:

   1)   sporządzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu lub

   2)   kierowania robotami budowlanymi w zakresie, o którym mowa w pkt 1 oraz w § 16 ust. 1 pkt 2.

2. Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym o kubaturze do 1.000 m3 oraz:

   1)   o wysokości do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o wysokości kondygnacji do 4,8 m;

   2)   posadowionego na głębokości do 3 m poniżej poziomu terenu, bezpośrednio na stabilnym gruncie nośnym;

   3)   przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m;

   4)   niezawierającego elementów wstępnie sprężanych na budowie;

   5)   niewymagającego uwzględniania wpływu eksploatacji górniczej.

3. Ograniczenia uprawnień budowlanych, o których mowa w ust. 2, w odniesieniu do osób legitymujących się wykształceniem uzyskanym na kierunku inżynieria środowiska, nie dotyczą obiektów budowlanych gospodarki wodnej i melioracji wodnych.

§ 18. 1. Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

   1)   droga, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów;

   2)   droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust.

2. Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

   1)   droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnętrzna, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów;

   2)   droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statków powietrznych.

§ 19. 1. Uprawnienia budowlane w specjalności mostowej bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

   1)   drogowy obiekt inżynierski, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych;

   2)   kolejowy obiekt inżynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne i podziemne przejście dla pieszych, w rozumieniu przepisów o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe.

2. Uprawnienia budowlane w specjalności mostowej do projektowania bez ograniczeń uprawniają również do obliczania światła mostów i przepustów.

3. Uprawnienia budowlane w specjalności mostowej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

   1)   jednoprzęsłowy obiekt mostowy, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych lub przepisów o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe, o przęśle wykonanym z zastosowaniem prefabrykatów i rozpiętości do 21 m, posadowiony na stabilnym gruncie;

   2)   typowy składany obiekt mostowy;

   3)   przepust.

§ 20. 1. Uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: stacja, węzeł, linia i bocznica kolejowa oraz z nimi związane inne budowle kolejowe, w rozumieniu przepisów o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe, z wyłączeniem budowli, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 2, oprócz przepustów.

2. Uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: linia i bocznica kolejowa oraz przepust.

§ 21. Uprawnienia budowlane w specjalności wyburzeniowej bez ograniczeń uprawniają do projektowania robót rozbiórkowych i kierowania tymi robotami budowlanymi związanymi z użyciem materiałów wybuchowych.

§ 22. 1. Uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji radiowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

2. Uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, w odniesieniu do obiektu budowlanego, takiego jak: lokalne linie i instalacje.

§ 23. 1. Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, z doborem właściwych urządzeń w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

2. Uprawnienia budowlane w specjalności, o której mowa w ust. 1, w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania, z doborem właściwych urządzeń, lub kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami i instalowaniem tych urządzeń dla obiektów budowlanych o kubaturze do 1.000 m3.

§ 24. 1. Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urządzeniami do zasilania i sterowania.

2. Uprawnienia budowlane w specjalności, o której mowa w ust. 1, w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami o napięciu do 1 kV w obiektach budowlanych o kubaturze do 1.000 m3.

Rozdział 5

Specjalizacja techniczno-budowlana

§ 25. 1. O nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej może ubiegać się wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności, w której wyodrębniono tę specjalizację, z wyjątkiem osób określonych w § 17 ust. 3.

2. Wykaz specjalizacji techniczno-budowlanych wyodrębnionych w specjalnościach budowlanych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 26. Nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej wymaga odbycia, po uzyskaniu uprawnień budowlanych, pięcioletniej praktyki we właściwej specjalności, w zakresie specjalizacji, przy sporządzaniu projektów, w przypadku specjalizacji do projektowania, lub na budowie, w przypadku specjalizacji do kierowania robotami budowlanymi.

§ 27. 1. Do wniosku o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej należy dołączyć:

   1)   odpis posiadanych uprawnień budowlanych;

   2)   oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej, o której mowa w § 26, zawierające wyszczególnienie obiektów budowlanych, przy których projektowaniu lub budowie brała udział osoba ubiegająca się o nadanie specjalizacji.

2. Egzamin dla osoby ubiegającej się o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej powinien uwzględniać w szczególności sprawdzenie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej w zakresie tej specjalizacji.

3. W składzie komisji kwalifikacyjnej nie mniej niż połowa jej członków powinna posiadać specjalizację odpowiadającą specjalizacji, o którą ubiega się osoba egzaminowana.

4. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania specjalizacji techniczno-budowlanej izba wydaje decyzję:

   1)   o nadaniu specjalizacji - w razie pozytywnego wyniku egzaminu;

   2)   o odmowie nadania specjalizacji - w razie negatywnego wyniku egzaminu.

5. Przepisy § 3, § 4 ust. 1-3, § 7, § 8, § 9 ust. 1, § 10 oraz § 12-14 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 28. 1. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Przepisów § 4 i § 7 ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do praktyki zawodowej odbytej przed dniem 1 stycznia 1995 r.

§ 29. Wykształcenie, uzyskane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, którego kierunek lub zawód techniczny był określany w sposób odbiegający od przyjętego w rozporządzeniu, podlega indywidualnemu rozpatrzeniu i zakwalifikowaniu przez izbę, na podstawie programu kształcenia, jako wykształcenie odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności.

§ 30. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.4)

______

1)       Minister Transportu i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Budownictwa (Dz. U. Nr 220, poz. 1900).

2)       Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 i Nr 169, poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63.

3)       Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247.

4)       Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 6 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

WYKAZ WYKSZTAŁCENIA ODPOWIEDNIEGO I POKREWNEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH SPECJALNOŚCI UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

Specjalność architektoniczna

1. Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń - ukończone studia magisterskie na kierunku architektura i urbanistyka (O).

2. Uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie - ukończone wyższe studia zawodowe na kierunku architektura i urbanistyka (O) lub ukończone studia magisterskie na kierunku budownictwo (P).

Specjalność konstrukcyjno-budowlana

1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń - ukończone studia magisterskie na kierunku budownictwo (O).

2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie - ukończone studia zawodowe na kierunku budownictwo (O) lub ukończone studia magisterskie na kierunku:

   1)   architektura i urbanistyka (P);

   2)   inżynieria środowiska (P).

Specjalność drogowa

1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń - ukończone studia magisterskie na kierunku budownictwo (O).

2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie - ukończone studia zawodowe na kierunku budownictwo (O).

Specjalność mostowa

1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń - ukończone studia magisterskie na kierunku budownictwo (O).

2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie - ukończone studia zawodowe na kierunku budownictwo (O).

Specjalność kolejowa

1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń - ukończone studia magisterskie na kierunku budownictwo w specjalnościach drogi kolejowe lub drogi żelazne (O).

2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie - ukończone studia zawodowe na kierunku budownictwo w specjalności drogi kolejowe lub drogi żelazne (O).

Specjalność wyburzeniowa

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń - ukończone studia magisterskie na kierunku:

   1)   budownictwo (O);

   2)   górnictwo i geologia w specjalności eksploatacja złóż (O);

   3)   inżynieria wojskowa (O).

Specjalność telekomunikacyjna

1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń - ukończone studia magisterskie na kierunku:

   1)   elektronika i telekomunikacja w specjalności z zakresu telekomunikacji (O);

   2)   elektrotechnika w specjalności z zakresu telekomunikacji (O).

2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie - ukończone studia zawodowe na kierunku:

   1)   elektronika i telekomunikacja w specjalności z zakresu telekomunikacji (O);

   2)   elektrotechnika w specjalności z zakresu telekomunikacji (O).

Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń - ukończone studia magisterskie na kierunku:

   1)   inżynieria środowiska (O);

   2)   wiertnictwa, nafty i gazu w specjalności z zakresu inżynierii gazowniczej (O).

2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie - ukończone studia zawodowe na kierunku inżynieria środowiska (O) lub wykształcenie wyższe na kierunku:

   1)   budownictwo (P);

   2)   energetyka (P).

Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń - ukończone studia magisterskie na kierunku elektrotechnika (O).

2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie - ukończone studia zawodowe na kierunku elektrotechnika (O) lub transport w specjalności sterowanie ruchem w transporcie lub sterowanie ruchem lub zabezpieczenie ruchu pociągów lub automatyka i robotyka (P).

Objaśnienia:

(O) - wykształcenie odpowiednie,

(P) - wykształcenie pokrewne.

ZAŁĄCZNIK Nr 2 

WYKAZ SPECJALIZACJI TECHNICZNO-BUDOWLANYCH WYODRĘBNIONYCH W SPECJALNOŚCIACH BUDOWLANYCH

 

 

Lp.

 

 

Specjalność

 

 Specjalizacja techniczno-budowlana do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi

 

1

 

 konstrukcyjno-budowlana

 

 - geotechnika

- obiekty budowlane budownictwa ogólnego

- obiekty budowlane budownictwa przemysłowego

- budowle wysokościowe

- budowle hydrotechniczne

- obiekty budowlane melioracji wodnych

- rusztowania i deskowania wielofunkcyjne

 

2

 

 mostowa

 

 - drogowe obiekty inżynierskie

- kolejowe obiekty inżynierskie

 

3

 

 instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

 

 - sieci, instalacje i urządzenia cieplne i

  wentylacyjne

- sieci, instalacje i urządzenia gazowe

- sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe

  i kanalizacyjne

 

4

 

 instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

 

 - sieci, instalacje i urządzenia elektryczne

  i elektroenergetyczne powyżej 45 kV

- sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i

  elektroenergetyczne w elektrowniach

  jądrowych

- trakcje elektryczne

 

Tagi: Akty prawne, Przepisy prawne, Dz.U. nr 83 poz.578, Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa, Samodzielne funkcje w budownictwie

Podziel się na facebook.com

Komentarze:

Dodaj komentarz: