Strona główna
zaloguj

 | Mapa strony


Dz.U. nr 83 poz. 392 - Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzących roboty budowlano-montażowe sieci gazowych.Kategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 38 poz. 455 - Rozporządzenie w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.Kategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 49 poz. 493 - Roporządzenie w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu.Kategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 240 poz. 2027 - Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzneKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 204 poz. 2087 - Ustawa o systemie oceny zgodnościKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 241 poz. 2077 - Rozporządzenie w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą.Kategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 169 poz. 1386 - Ustawa o normalizacjiKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 249 poz. 2497 - Roporządzenie w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawaniaKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 237 poz. 2375 - Rozporządzenie w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawaniaKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 198 poz. 2041 - Rozporządzenie w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanymKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 195 poz. 2011 - Rozporządzenie w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CEKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 180 poz. 1861 - Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów BudowlanychKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 194 poz. 1635 - Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.Kategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 220 poz. 2174 - Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwaKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 5 poz. 42 - Ustawa o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.Kategoria: Przepisy prawne

Dz. U. nr 84 poz. 906 - Ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.Kategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 74 poz. 836 - Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnychKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 43 poz. 430 - Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanieKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. 151 poz. 987 - Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanieKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 130 poz. 859 - Rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnychKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 101 poz. 645 - Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanieKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 132 poz. 877 - Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanieKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 86 poz. 579 - Rozporządzeniew sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanieKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 103 poz. 477 - Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanieKategoria: Przepisy prawne

Dz. U. nr 33 poz. 144 - Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanieKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 138 poz. 1545 - Kodeks morskiKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 228 poz. 1947 - Prawo geologiczne i górniczeKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 89 poz. 828 - Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieciKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 16 poz. 92 - Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczychKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 105 poz. 1113 - Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieciKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 89 poz. 625 - Prawo energetyczne - tekst ujednoliconyKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 173 poz. 1219 - Ustawa o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012Kategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 120 poz. 1021 - Rozporządzenie w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemuKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 122 poz. 1321 - Ustawa o dozorze technicznymKategoria: Przepisy prawne

Dz.U nr 123 poz. 858 - Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ściekówKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 239 poz. 2019 - Prawo wodne - tekst ujednoliconyKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 21 poz. 94 - Kodeks pracyKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 120 poz. 1134 - Rozporządzenie w sprawie książki obiektu budowlanegoKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 138 poz. 1554 - Rozporządzenie w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiegoKategoria: Przepisy prawne

USA rozdaje 36 milionów dolarów, aby rozwinąć technologię łatwych w produkcji biopaliwKategoria: Zielona wiadomość

Dodaj artykuł