Strona główna
zaloguj

 | Mapa strony

Artykuły

Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 - Prawo budowlane - tekst ujednoliconyKategoria: Przepisy prawne

Dz.U.2002.75.690 - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - tekst ujednoliconyKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 83 poz. 578 - Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwieKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 243 poz. 2063 - Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanieKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 97 poz. 1055 - Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.Kategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 92 poz. 881 - Ustawa o wyrobach budowlanychKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 25 poz. 150 - Ustawa Prawo Ochrony Środowiska - tekst ujednoliconyKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 80 poz. 563 - Rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenówKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 138 poz. 1554 - Rozporządzenie w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiegoKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 120 poz. 1134 - Rozporządzenie w sprawie książki obiektu budowlanegoKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 21 poz. 94 - Kodeks pracyKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 239 poz. 2019 - Prawo wodne - tekst ujednoliconyKategoria: Przepisy prawne

Dz.U nr 123 poz. 858 - Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ściekówKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 122 poz. 1321 - Ustawa o dozorze technicznymKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 120 poz. 1021 - Rozporządzenie w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemuKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 173 poz. 1219 - Ustawa o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012Kategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 89 poz. 625 - Prawo energetyczne - tekst ujednoliconyKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 105 poz. 1113 - Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieciKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 16 poz. 92 - Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczychKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 89 poz. 828 - Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieciKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 138 poz. 1545 - Kodeks morskiKategoria: Przepisy prawne

Dz. U. nr 33 poz. 144 - Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanieKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 103 poz. 477 - Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanieKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 86 poz. 579 - Rozporządzeniew sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanieKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 132 poz. 877 - Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanieKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 101 poz. 645 - Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanieKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 130 poz. 859 - Rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnychKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. 151 poz. 987 - Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanieKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 43 poz. 430 - Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanieKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 74 poz. 836 - Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnychKategoria: Przepisy prawne

Dz. U. nr 84 poz. 906 - Ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.Kategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 5 poz. 42 - Ustawa o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.Kategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 220 poz. 2174 - Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwaKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 194 poz. 1635 - Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.Kategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 180 poz. 1861 - Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów BudowlanychKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 195 poz. 2011 - Rozporządzenie w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CEKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 198 poz. 2041 - Rozporządzenie w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanymKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 237 poz. 2375 - Rozporządzenie w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawaniaKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 249 poz. 2497 - Roporządzenie w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawaniaKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 169 poz. 1386 - Ustawa o normalizacjiKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 241 poz. 2077 - Rozporządzenie w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą.Kategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 204 poz. 2087 - Ustawa o systemie oceny zgodnościKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 240 poz. 2027 - Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzneKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 49 poz. 493 - Roporządzenie w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu.Kategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 38 poz. 455 - Rozporządzenie w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.Kategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 83 poz. 392 - Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzących roboty budowlano-montażowe sieci gazowych.Kategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 96 poz. 437 - Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych.Kategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 96 poz. 438 - Roporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków.Kategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 21 poz. 73 - Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.Kategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 180 poz. 1860 - Rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracyKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 109 poz. 704 - Rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracyKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 169 poz. 1650 - Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracyKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 148 poz. 973 - Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.Kategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 80 poz. 912 - Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznychKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 118 poz. 1263 - Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowychKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 47 poz. 401 - Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanychKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 199 poz. 1673 - Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowychKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 3 poz. 20 - Ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbestKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 71 poz. 649 - Rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbestKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 89 poz. 589 - Ustawa o Państwowej Inspekcji PracyKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 247 poz. 1835 - Rozporządzenie w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracyKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 44 poz. 287 - Ustawa o Inspekcji Ochrony ŚrodowiskaKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 39 poz. 251 - Ustawa o odpadach - tekst ujednoliconyKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 61 poz. 549 - Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadówKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 122 poz. 851 - Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej - tekst ujednoliconyKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 210 poz. 1792 - Rozporządzenie w sprawie rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznychKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 137 poz. 984 - Rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnegoKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 136 poz. 964 - Rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnychKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 61 poz. 417 - Rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludziKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 147 poz. 1229 - Ustawa o ochronie przeciwpożarowej - tekst ujednoliconyKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 121 poz. 1139 - Rozporządzenie w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowychKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 121 poz. 1137 - Rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowejKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 143 poz. 1002 - Rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowaniaKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 30 poz. 346 - Rozporządzenie w sprawie wzoru znaku dozoru technicznegoKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 19 poz. 115 - Ustawa o drogach publicznych - tekst ujednoliconyKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 129 poz. 1369 - Rozporządzenie w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i AutostradKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 140 poz. 1481 - Rozporządzenie w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowegoKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 177 poz. 1729 - Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniemKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 16 poz. 94 - Ustawa o transporcie kolejowym - tekst ujednoliconyKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 201 poz. 1673 - Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskieKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 80 poz. 717 - Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 164 poz. 1587 - Rozporządzenie w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 164 poz. 1588 - Rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 164 poz. 1589 - Rozporządzenie w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowyKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 261 poz. 2603 - Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tekst ujednoliconyKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 121 poz. 1266 - Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnychKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 92 poz. 880 - Ustawa o ochronie przyrodyKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 162 poz. 1568 - Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkamiKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 150 poz. 1579 - Rozporządzenie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznychKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 16 poz. 93 - Ustawa Kodeks cywilnyKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 98 poz. 1071 - Ustawa Kodeks postępowania administracyjnegoKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 120 poz. 1133 - Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanegoKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 58 poz. 303 - Rozporządzenie w sprawie deklaracji o towarach niebezpiecznych lub zanieczyszczającychKategoria: Przepisy prawne

Tagi: tryskacze, instalacja tryskaczowa, sprinkler, sprinkler systemKategoria: Oferta pracy

Monterów instalacji tryskaczowej

Firma z branży instalacyjnej zatrudni do pracy na budowach w Polsce monterów instalacji tryskaczowej. Wymagania: minimum rok doświadczenia w instalacjach tryskaczowych. Oferujemy: godne warunki wynagrodzenia. CV prosimy wysyłać na info@inproservice.com